FYTTIN nyereményjáték - Szabályzat

Fyttin - Játékszabályzat Feladat:

  1. Hozzászólásként írd meg a választ a következő kérdésre a trnd blog oldalán lévő Fyttin nyereményjáték bejegyzéshez:

Mekkora a FYTTIN természetes édesítőszer glikémiás index értéke? 100 23 0

A játékban részt vevők közül három, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A válaszadók közül 3 szerencsés Fyttin ajándékcsomagot kap. (A játékban való részvételhez regisztrálnod kell a trnd.hu oldalon és be kell jelentkezned)

A játék időtartama: 2019. 09. 27. - 2019. 10. 04. (12:00)

Az eredményhirdetés időpontja: 2019. 10. 04. (15:00) A Játék kiírója: trnd Central Eastern Europe Kft. (továbbiakban „Kiíró”). A Játékot közvetítő a nyertesek neveit a sorsolást követően a trnd blogon (https://www.trnd.com/hu/blog) nyilvánosságra hozza.

1) A Játék elnevezése, Kiírója:

A játék elnevezése: „Fyttin nyereményjáték" (a továbbiakban: „Játék”). A Játék kiírója: trnd Central Eastern Europe Kft.

2) A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá regisztrált tag a trnd.com/hu oldalon (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A Játékból ki vannak zárva: a Kiíró vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

3) A Játék időtartama:

A játék időtartama: 2019. 09. 27. - 2019. 10. 04. (12:00)

Az eredményhirdetés időpontja: 2019. 10. 04. (15:00)

A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött Játékok nem vesznek részt a Játékban. A Játék beküldésének ideje a Kiíró szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

4) A Játék menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Írd meg hozzászólásként helyes válaszod az alábbi kérdésre: Mekkora a FYTTIN természetes édesítőszer glikémiás index értéke? 100; 23; 0 a Kiíró által a trndblogon kitett, ’Fyttin nyereményjáték’ című poszt szövegének megfelelően internetes oldalon, a Játék időtartama alatt. A Játékosok a trnd oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Kiíró érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail cím törlése stb.) Kiírót semmilyen felelősség nem terheli. Kiíró kizárólag azokat a Játékokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját trnd-partner név alatt, hozzászólás formájában küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált trnd-partner nevet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott Játék, illetve a Játékos kizárása miatt, a Kiíróval szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon Játékokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Kiíró a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Kiírón kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Kiíró nem felel. Nem vállal a Kiíró felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

5) Nyeremények: 3 db Fyttin édesítőszer

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő Játék részt vesz a Játékban. A nyereményeket az A European Trade Partners Kft. (1124 Budapest, Jagelló út 14.) biztosítja.

6) Játéki elbírálása:

A 3 nyertest kézi sorsolás útján sorsoljuk ki. A sorsolás helyszíne a trnd irodája. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3)

7) Nyertesek értesítése, nyeremények átadása:

A Kiíró a nyertes nevét a trnd.hu oldalon hozza nyilvánosságra a sorsolást követően. A nyerteseket e-mailben értesítjük és megkérjük, vegyék fel a kapcsolatot velünk. Ezután válasz üzenetben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni e-mail formájában. A visszaigazolásban nyertes adja meg állandó lakcímét is. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Kiíró jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. A Kiíró a Játékok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A nyeremény átadása postai úton történik. A nyertesek kötelesek együttműködni a Kiíróval, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Kiíró felelőssége nem állapítható meg. A Kiíró a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli. A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Kiíró - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

8) Adózási kérdések:

A nyereményeket az A European Trade Partners Kft. (1124 Budapest, Jagelló út 14.) biztosítja. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9) Adatkezelés:

„A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, email címét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyereményátadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a Játék lebonyolításában résztvevő személyek a Játék lebonyolítása céljából a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illetve az egyéb adatvédelemmel kapcsolatos hatályos ágazati jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül a fenti jogszabályokban foglalt jogairól szóló tájékoztatás megismerését és tudomásul vételét követően beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja; a Játékos tudomásul vette azon tájékoztatást is, hogy a fenti hozzájárulásait (a jogszabályban foglalt feltételekkel) visszavonhatja.

10) Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook/Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz/Instagram-hz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook/Instagram részére, hanem a Kiíró részére történik. A Facebook-ot/Instagram-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. szeptember 27.

trnd Central Eastern Europe Kft. Kiíró