work.buzz Nyereményjáték-Játékszabályzat

trnd

work.buzz Nyereményjáték-Játékszabályzat

Feladat:
Regisztrálj a work.buzz oldalán. MyBuzz fiókod kitöltésével hozz létre egy személyes weboldalt, és töltsd ki a következő kérdőívet:https://www.trnd.com/hu/member-area/general-surveys/work-buzz

A játékban részt vevők közül két, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A válaszadók közül 1 szerencsés 1 db Equa okos kulacsot kap, 1 szerencsés pedig részvételt egy általa kiválasztott, jövőben induló trnd-projektben való részvételt.

A játék időtartama: 2019. 11. 11- 2019. 11. 25. (23:59)

Az eredményhirdetés időpontja: 2019. 11. 29. (15:00) A Játék kiírója: trnd Central Eastern Europe Kft. (továbbiakban „Kiíró”). A Játékot közvetítő a nyertesek neveit a sorsolást követően a trndblogon nyilvánosságra hozza.

1) A Játék elnevezése, Kiírója: A játék elnevezése: „work.buzz Játék" (a továbbiakban: „Játék”). A Játék kiírója: trnd Central Eastern Europe Kft.

2) A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A Játékból ki vannak zárva: a Kiíró vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

3) A Játék időtartama: A játék időtartama: 2019. 11. 11- 2019. 11. 25. (23:59)-ig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően létrehozott személyes weboldalak nem vesznek részt a Játékban. A Játék beküldésének ideje a Kiíró szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

4) A Játék menete: Regisztrálj a work.buzz oldalán. MyBuzz fiókod kitöltésével hozz létre egy személyes weboldalt, és töltsd ki a következő kérdőívet:https://www.trnd.com/hu/member-area/general-surveys/work-buzz

Kiíró kizárólag azokat a személyes weboldalakat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját profil alatt kerültek létrehozásra. Játék menete: A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Regisztrálj a work.buzz oldalán. MyBuzz fiókod kitöltésével hozz létre egy személyes weboldalt, és töltsd ki a következő kérdőívet:https://www.trnd.com/hu/member-area/general-surveys/work-buzz a Játék időtartama alatt. A Játékosok a trnd oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Kiíró érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail cím törlése stb.) Kiírót semmilyen felelősség nem terheli. Kiíró kizárólag azokat a Játékokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját trnd-partner név alatt, kérdőív formájában küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált trnd-partner nevet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, személyes weboldalak létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott Játék, illetve a Játékos kizárása miatt, a Kiíróval szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon Játékokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Kiíró a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a https://work.buzz/ weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Kiírón kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Kiíró nem felel. Nem vállal a Kiíró felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

5) Nyeremény: 1 db Equa okos palack és 1 részvételi lehetőség jövőbeni, a nyertes által kiválasztott trnd-projektbem-

6) Játék elbírálása: A 2 nyertest gépi sorsolás útján sorsoljuk ki.

7) Nyertes értesítése, nyeremény beváltása: A Játékot közvetítő a Nyertes nevét a sorsolást követően a trndblog oldalon hozza nyilvánosságra. A nyerteseket megkérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Játékot közvetítővel. Ezután válasz üzenetben értesítjük a nyeremény beváltásának részleteiről. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni, írott formában. A visszaigazolásban nyertes adja meg állandó lakcímét is. Amennyiben a Nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Kiíró jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt biztosítani. A nyeremény beváltásának részleteit a Játék szervezője leegyezteti a Nyertessel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.

8) Adózási kérdések: A nyereményt az Y-shift Kft. (székhelye: 7636 Pécs, Neumann János utca 24.) bocsátja rendelkezésre. A Nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9) Adatkezelés: A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, email címét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyereményátadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró, és a Játék lebonyolításában résztvevő személyek a Játék lebonyolítása céljából a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illetve az egyéb adatvédelemmel kapcsolatos hatályos ágazati jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül a fenti jogszabályokban foglalt jogairól szóló tájékoztatás megismerését és tudomásul vételét követően beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja; a Játékos tudomásul vette azon tájékoztatást is, hogy a fenti hozzájárulásait (a jogszabályban foglalt feltételekkel) visszavonhatja.

10) Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Kiíró részére történik. Az Instagram-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékról szóló információk megtalálható az alábbi internetes oldalon: https://www.trnd.com/hu/landing-pages/work-buzz-jatekszabalyzat.

Budapest, 2019. 11. 11.

trnd Central Eastern Europe Kft. a Kiíró

work.buzz Nyereményjáték-Játékszabályzat

Hírek Általános információk Jogi információk További információk trnd

Copyright © 2019 trnd International GmbH. Collaborative Marketing. Powered by trndsphere™