Regulamin #walent ...

Login użytkownika

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta na trnd?

REGULAMIN KONKURSU #walentynkiztrnd ❤

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie #walentynkiztrnd (zwanym dalej „Konkursem”) oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem konkursu o nazwie #walentynkiztrnd zwanego dalej ,,Konkursem” jest TRND Central Eastern Europe KFT. SP. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-895) przy ul. Białej 4/29, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000471945, posiadający NIP: 1070026778 oraz REGON: 146811811. Adres do korespondencji i kontaktowy: TRND Central Eastern Europe KFT. SP. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa;
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 12.02.2021 (godz. 14:00) do 19.02.2021 (godz. 14:00) i zostanie opublikowany na niżej wymienionym koncie: trnd_polska, na platformie Instagram.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nagrodami w konkursie są:
  • 4 x lampa pierścieniowa led z uchwytem na smartfona z klamrą o wartości około 100 PLN każda, dla każdego 1 z 4 zwycięzców (laureatów) konkursu,
  • Nagroda pieniężna w wysokości 10 PLN, dla każdego 1 z 4 zwycięzców (laureatów) konkursu, zgodnie z postanowieniami § 5.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko Uczestników Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora nie krótszym niż 7 dni, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych są całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, a tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrody wskazane w § 5 należy w terminie od dnia 12.02.2021 (godz. 14:00) do 19.02.2021 (godz. 14:00) a) zapoznać się z warunkami Regulaminu Konkursu udostępnionego na koncie trnd_polska - na platformie Instagram,
  b) polubić oraz udostępnić zdjęcie konkursowe, znajdujące się na profilu @trnd_polska opublikowane w dniu 12.02.2021 c) opublikować kreatywne zdjęcie (post) na swoim profilu na Instagramie przedstawiające sposób, w jaki okazujesz miłość ukochanej osobie. d) oznaczyć na opublikowanym zdjęciu profil @trnd_polska oraz dodać w opisie zdjęcia #walentynkiztrnd
  • żadna z w/w odpowiedzi nie może zawierać treści naruszających powszechnie obowiązujący porządek prawny, a w szczególności nie będzie zawierała wezwania do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści pornograficznych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających dobra osobiste innych osób, treści powszechnie uważanych za wulgarne oraz mogących obrazić osoby trzecie, a także jego treść/zawartość będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, regulaminem serwisu, na którym będzie zamieszczona oraz z niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie.
 3. Zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: a) zdjęcie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia konkursowego do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na wykorzystanie zdjęcia konkursowego przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. c) Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia konkursowego, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, jak również, że uzyskał wszelkie prawem przewidziane zgody na ich wykorzystywanie (w tym ew. wizerunków osób uwidocznionych na zdjęciu) w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy: a) Poweźmie podejrzenie, że praca konkursowa lub jej dowolny fragment, w tym ewentualne zdjęcie lub jego część, narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, dobre imię Organizatora, bądź postanowienia niniejszego Regulaminu. b) Organizator wezwał Uczestnika Konkursu, pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, a Uczestnik nie wykonał tych czynności.
 5. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców

 1. O przyznaniu nagród decyduje Jury składające się z przedstawicieli Organizatora: Aleksandra Marciniak, Piotr Sobota oraz Hanna Kiepura, zwane dalej „Jury”.
 2. Spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i 3 Regulaminu, Jury do dnia 05.03.2021r. wyłoni 4 osoby, których zdjęcia konkursowe zostaną uznane za najbardziej kreatywne i interesujące według Jury. Zwycięzcy (4 osoby), wybrani przez Jury, będą uprawnieni do otrzymania nagród, o których mowa w §5 Regulaminu.
 3. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda. .
 4. W dniu wyłonienia Zwycięzców, Organizator opublikuje listę Zwycięzców Konkursu (zawierającą nazwę użytkownika/nick, którym posługuje się w serwisie Instagram) na koncie trnd_polska na platformie Instagram.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego zgłoszenia, gdy zachodzi podejrzenie manipulacji, chęci wyłudzenia nagrody, nierzetelności, wszelkich działań niezgodnych z zapisami Regulaminu lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  • 4 x lampa pierścieniowa led z uchwytem na smartfona z klamrą o wartości około 100 PLN każda, dla każdego 1 z 4 zwycięzców (laureatów) konkursu,
  • Nagroda pieniężna w wysokości 10 PLN, dla każdego 1 z 4 zwycięzców (laureatów) konkursu,
 2. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w wysokości 10% wartości całej nagrody brutto (o ile szczególny przepis prawa nie stanowi inaczej). Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych i laureat upoważnia Organizatora do potrącenia z nagrody w/w 10% wartości całej nagrody brutto. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej - to jest nagroda zostanie wydana laureatowi po potrąceniu przez Organizatora 10% wartości nagrody (chyba, że szczególny przepis prawa stanowi inaczej).
 3. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu wydania nagród ciążą na Organizatorze.
 4. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.).
 5. Nagrody zostaną wydane osobom do tego upoważnionym, wyłącznie na zasadach określonych Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
 6. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera pod adres podany przez uczestnika-laureata w procesie rejestracji na platformie trnd.pl.
 7. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym paragrafie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania przez Organizatora, uważa się, że Zwycięzca zrzekł się Nagrody i tym samym jego prawo do otrzymania Nagrody wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać bezpośrednio lub na piśmie, listownie (sugeruje się wysyłkę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) pod adres korespondencyjny Organizatora: TRND Central Eastern Europe Oddział w Polsce, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: #walentynkiztrnd przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, b) adres do korespondencji, c) szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji, d) żądania Uczestnika Konkursu.
 3. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową/Komentarz, akceptuje Regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika będzie Organizator Konkursu, trnd International GmbH, Winzererstr. 47d-e, D-80797 Monachium, spółki zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym [Amtsgericht – AG] w Monachium pod numerem HRB 226897.
 3. Administrator danych osobowych informuje, że: a) dane osobowe Uczestnika Konkursu (tj. imię i nazwisko, nick, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy) pozyskane przez Organizatora jako administratora danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu, b) dane osobowe przetwarzane będą w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na potrzeby związane z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) wskazanego Rozporządzenia w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, c) podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, d) dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia przysługujących im praw pracami nadesłanymi na Konkurs, przy czym dane osobowe Zwycięzców Konkursu mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, e) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, f) dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych, g) dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji Konkursu i wykonania obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo, czy też organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; c) żądania przeniesienia danych; d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. .

§ 8. Prawa autorskie

 1. Zdjęcie konkursowe Uczestnika Konkursu (oraz wszelkie inne materiały/zdjęcia stworzone przez niego w związku z Konkursem), mogą stanowić Utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej Utwór).
 2. Zamieszczenie przez Uczestnika Konkursu zdjęcia konkursowego na w/w stronie trnd jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Utworu, który jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, w szczególności Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem Utworu w Profilu lub w serwisie https://www.trnd.com/pl/ lub jego wykorzystywania przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione w zakresie i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zgłoszenia (pracy konkursowej) przez Organizatora jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych zadań konkursowych, odpowiedniego ich opracowania, wykonywania zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych zadań konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z zadań konkursowych.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.
 5. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, w tym wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
 6. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika i/lub z wykorzystywaniem Utworu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu oraz przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz naprawi poniesioną przez Organizatora szkodę, w szczególności wypłaci należne odszkodowanie/zadośćuczynienie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe oraz inne koszty prawne. W razie wystąpienie z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie.

§ 9. Komisja konkursowa

 1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. § 10. Postanowienia końcowe
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, pod linkiem informującym o ankiecie na stronie www Organizatora, oraz na platformie Instagram: @trnd_polska na profilu pod postem Konkursowym
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników, a tym samym nie pogorszy warunków uczestnictwa.
 5. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Instagram ani współprowadzony z Instagram. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi , a nie Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 6. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie wątpliwości.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 8. Udział w Konkursie oznacza zgodę i pełną akceptację warunków Konkursu oraz Regulaminu.