Regulamin Złote I ...

Login użytkownika

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta na trnd?

/ Regulamin Złote Innowacje 2019

Regulamin konkursu „Złote Innowacje 2019”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu „Złote Innowacje 2019”, zwanego dalej Konkursem, jest TRND Central Eastern Europe KFT. SP. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-895) przy ul. Białej 4/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000471945, posiadająca NIP: 1070026815 oraz REGON: 146811811 (adres do korespondencji i kontaktowy: TRND Central Eastern Europe KFT. SP. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa), zwana dalej Organizatorem.

1.2. Partnerem Konkursu jest Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, wydawca magazynu „Hurt & Detal”, zwana dalej Partnerem.

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 26 września 2019r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.2, oddając swoje głosy na najbardziej innowacyjne produkty roku spośród nominowanych przez Organizatora oraz uzasadniając swój wybór.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 19 września 2019 r. i trwać będzie do 26 września 2019 r. 3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 9 pazdziernika 2019 r. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie trnd.pl, a laureaci poinformowania zostaną poprzez wiadomość email.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Konkurs polega na oddaniu głosu na najciekawsze produkty w 6 kategoriach i przynależnych im podkategoriach i napisanie co najmniej jednego uzasadnienia dla dokonanego wyboru. Uzasadnienie można napisać dla każdego wyborów w każdej z podkategorii przynależnej odpowiednio do jednej z 6 kategorii tj. • Smak • Skład • Opakowanie • Odpowiedz na potrzeby • Chwile z produktem • Super Innowacja

4.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która natrafi na informację o Konkursie, opublikowaną w sieci internet, w tym w portalu Facebook, Instagram, itp., link do Konkursu czy też do niniejszego Regulaminu i po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem odda swój głos i napisze uzasadnienie wyboru dla co najmniej jednego wybranego produktu w co najmniej jednej z podkategorii przynależnej odpowiednio do jednej z 6 kategorii wskazanych w pkt. 4.1 powyżej wraz z odpowiedzią na pytania będące częścią ankiety i wysłanie ich poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” w dniach od 19 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

4.3. Każdy głosujący może oddać maksymalnie jeden głos w ramach każdej z podkategorii przynależnych odpowiednio do każdej z 6 kategorii wskazanych w pkt. 4.1 powyżej. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej niż wskazana powyżej liczba oraz oddanych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania. Zakazane jest w szczególności korzystanie przez jedną osobę w celu oddawania głosów w Konkursie dla głosujących z więcej niż jednego adresu e-mail, czy tez profilu w portalu społecznościowym, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili.

4.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.4.6. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej (uzasadnienia), która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4.7. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.

4.8. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.6, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

4.9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

4.10. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

4.11. Laureat Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (tj. wyników głosowania, wybranych odpowiedzi, treści zamieszczonego uzasadnienia) przez Organizatora, Partnera oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

4.12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora, Partnera i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adiustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.13. Wyniki Konkursu, w tym wyniki głosowania, lista laureatów wraz z treścią uzasadnienia i imieniem, wiekiem i miejscem zamieszkania laureata mogą być opublikowane na stronach www prowadzonych przez Organizatora, stronach portali społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz na łamach wydawanego przez Partnera magazynu „Hurt & Detal”, na stronie internetowej hurtidetal.pl oraz zaprezentowane podczas Gali.

 1. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Spośród prawidłowych zgłoszeń konkursowych Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni łącznie 40 laureatów (po 10 w każdej z kategorii wskazanej w pkt. 4.1 powyżej), których uzasadnienia dokonanych przez nich wyborów spośród nominowanych produktów, Jury uzna za najciekawsze biorąc pod uwagę w szczególności: oryginalność, kreatywność, wyjątkowość, poprawność językową i merytoryczną.

5.2. Nagrodami dla laureatów Konkursu jest łącznie 40 sztuk voucherów (po jednym dla każdego z Laureatów) o wartości 100 PLN każdy do wykorzystania w serwisie allegro.pl oraz nagroda pieniężna w kwocie równej wartości 10% całej nagrody (t.j. wartości w/w voucheru oraz w/w nagrody pieniężnej).

5.3. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

5.4. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest TRND Central Eastern Europe KFT. SP. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-895) przy ul. Białej 4/29, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000471945, posiadający NIP: 1070026815 oraz REGON: 146811811. Administrator danych osobowych informuje, że: a) dane osobowe Uczestnika Konkursu (tj. imię i nazwisko, nick, wizerunek, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy) są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu, b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, c) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, d) Uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia; o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. TRND Central Eastern Europe KFT. SP. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-895) przy ul. Białej 4/29, lub na adres e-mail: kontakt@trnd.pl e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, f) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji Konkursu i wykonania obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo, g) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, h) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych, i) dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.6. O ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, laureat Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po potrąceniu przez Organizatora - 10% wartości nagrody (o ile szczególny przepis prawa nie stanowi inaczej), zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez laureata 10% wartości nagrody Organizatorowi (jako płatnikowi podatku) - o ile szczególny przepis prawa nie stanowi inaczej.

5.7. Przekazanie nagród wygranych w Konkursie, nastąpi drogą mailową, w formie kodu w terminie do dnia 11 pażdziernika 2019 r.

5.8. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, bądź nieodebranie nagrody w terminie do dnia 11 listopada 2019 r. oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.

5.9. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

 1. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 1. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie elektronicznej, na adres adres mailowy: kontakt@trnd.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w takiej samej formie jak zgłoszona reklamacja – pisemnej (listem poleconym) lub w formie elektronicznej, wysłaną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.trnd.pl oraz w siedzibie Organizatora.

8.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

8.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

Organizator