PUPA Milano Nyereményjáték - Játékszabályzat

 1. A Játék kiírója: trnd Central Eastern Europe Kft. (továbbiakban „Kiíró”).

 2. A játék elnevezése: „PUPA Milano Nyereményjáték" (a továbbiakban: „Játék”).

 3. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A Játékból ki vannak zárva: a Kiíró vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 4. A Játék időtartama: 2020. január 30. - 2020. február 3. 14:00. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött hozzászólások nem vesznek részt a Játékban. A Játék beküldésének ideje a Kiíró szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

 5. Az eredményhirdetés időpontja: 2020. február 3. 16:00

 6. A Játék menete:

  • Kövesd a @trndhungary és a @pupamilano_hu Instagram oldalát
  • Taggeld be egy barátnődet, akit érdekelhet a játék
  • Írd meg kommentben, te melyik terméknek örülnél a legjobban

Kiíró kizárólag azokat a hozzászólásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profil alatt, hozzászólás formájában küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram nevet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott Játék, illetve a Játékos kizárása miatt, a Kiíróval szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon Játékokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Kiíró a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Kiírón kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Kiíró nem felel. Nem vállal a Kiíró felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

 1. Nyeremény:

  • 1 db Whale 1 paletta ajaksminkhez
  • 1 db Whale 2 paletta arc-, szem- és ajaksminkhez
  • 1 db Vamp! Szempillaspirál + Light Infusion Highlighter + divatos hátizsák
 2. Játék elbírálása: A nyerteseket gépi sorsolás útján sorsoljuk ki a válaszadók között. A játékban részt vevők közül három, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben.

 3. Nyertes értesítése, nyeremény beváltása: A Kiíró a Nyertesek nevét a sorsolást követően a saját Instagram csatornáján Instagram-Story formájában hozza nyilvánosságra (@trndhungary). A nyerteseket megkérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Játékot közvetítővel. Ezután válasz üzenetben értesítjük a nyeremény beváltásának részleteiről. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni, írott formában. A visszaigazolásban nyertes adja meg állandó lakcímét is. Amennyiben a Nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Kiíró jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt biztosítani. A nyeremény beváltásának részleteit a Játék szervezője leegyezteti a Nyertessel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.

 4. Adózási kérdések: A nyereményt a trnd Central Eastern Europe Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3) biztosítja. A Nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 5. Adatkezelés: A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, email címét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyereményátadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a Játék lebonyolításában résztvevő személyek a Játék lebonyolítása céljából a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illetve az egyéb adatvédelemmel kapcsolatos hatályos ágazati jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül a fenti jogszabályokban foglalt jogairól szóló tájékoztatás megismerését és tudomásul vételét követően beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja; a Játékos tudomásul vette azon tájékoztatást is, hogy a fenti hozzájárulásait (a jogszabályban foglalt feltételekkel) visszavonhatja.

 6. Vegyes rendelkezések: A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Kiíró részére történik. Az Instagram-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékról szóló információk megtalálható az alábbi internetes oldalon: https://www.trnd.com/hu/landing-pages/pupa-milano.

Budapest, 2020. január. 30.

trnd Central Eastern Europe Kft. a Kiíró