#szimbiózisprojekt nyereményjáték - Játékszabályzata

1. Szervező:
1.1 A „Szimbiózis projekt - szemétszedés kihívás” játék (a továbbiakban: „Játék”) kiírója a Territory Influence CEE Kft., 1072 Budapest, Rákóczi út 42., Magyarország (a továbbiakban: „Kiíró”).

1.2 A Játék az alábbi internetes oldalon kerül lebonyolításra: https://www.trnd.com/hu/projektek/

2. A játék elnevezése: „Szimbiózis projekt - szemétszedés kihívás" (a továbbiakban: „Játék”).

3. Részvételi feltételek: A Játékban bárki részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének (a továbbiakban: ”Résztvevő”):
a, természetes személy,
b, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik,
c, betöltötte a 18 éves életkort,
d, regisztrált felhasználó a www.instagram.com oldalon, ahol nyilvános profillal rendelkezik,
e, Szimbiózis trnd-projekt résztvevője
f, valamint elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt felhasználási feltételeket és szabályokat, valamint teljesíti a Játék összes feltételét.

A Játékból ki vannak zárva: a Kiíró vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

4. A Játék időtartama: 2021. június 24. - 2021. augusztus 23. 23:59. A Játék időtartamát megelőzően és követően beküldött Instagram posztok nem vesznek részt a Játékban. A Játék beküldésének ideje a Kiíró szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

5. Az eredményhirdetés időpontja: 2021. augusztus 26.

6. A Játék menete: A Játékban részt venni kívánó személy a www.instagram.com oldal felületén osztja meg nyilvánosan látható képét az e célra kijelölt eszköz használatával. A kép elnevezése a továbbiakban „Mű”.

7. A Mű tartalmára vonatkozó irányelvek:
a, A Résztvevő szavatol azért, hogy a Mű tartalmára vonatkozó irányelveket maradéktalanul betartva jár el. A Résztvevő teljes felelősséget vállal az ezek megsértéséből eredő minden következményért és kárért. Ezen felül, amennyiben valamely harmadik fél ilyen követelésekkel lép fel, a Résztvevő megvédi, kártalanítja és kártéríti a Játék Kiíróját.

b, A Résztvevő minden körülmények közt szavatol azért, hogy őt illeti a Mű felhasználásának joga. A Résztvevő kizárólagosan felelős a Mű tartalmáért, és szavatolja, hogy kizárólagosan ő jogosult az üzenetben foglalt, szerzői jogi védelem alatt álló Mű használatára; és hogy annak használata nem fogja sérteni harmadik személy jogait; valamint hogy jogában áll a használati jogot díjmentesen a Szervezőre átruházni.

A Mű meg kell feleljen az alábbi irányelveknek: nem ütközhet jogszabályba; nem mutathat nem helyénvaló meztelenséget; nem tartalmazhat trágár tartalmat; nem tartalmazhat megbotránkoztató tartalmat; nem lehet obszcén, agresszív vagy fenyegető; nem lehet pornográf vagy szexuális tartalmú; nem lehet sértő vagy nem helyénvaló másra nézve; nem tartalmazhatja a Résztvevőn kívül bármely harmadik személy személyes adatait; nem tartalmazhat versenytárs márkákat vagy termékeket; nem mutathat be más, nem a Szervező által gyártott márkát vagy terméket; nem tartalmazhat más weboldalra mutató hivatkozást; nem állhat bármilyen szellemi tulajdonjog védelme alatt.

Amennyiben a Mű bármilyen tartalma a fenti elvek bármelyikébe ütközik, a Kiíró azt nem fogadja el. A Kiíró kizárólag azokat a Műveket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profil hoznak létre és küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram nevet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott Játék, illetve a Játékos kizárása miatt, a Kiíróval szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon Műveket, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Kiíró a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Kiírón kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Kiíró nem felel. Nem vállal a Kiíró felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

8. Technikai követelmények: A tartalom, melyre az elküldött hivatkozás (link) mutat, nyilvánosan elérhető kell legyen.

9. A játék elbírálása: A Nyerteseket egy 3 személyből álló független zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) választja ki azon Résztvevők közül, akik teljesítették a Játék 3., 6. és 7. pontjában leírt feltételeit, a Zsűri által meghatározott szubjektív szempontok alapján. A Honlapon nyilvánosságra hozott kritériumoknak megfelelő legeredetibb Mű kiválasztása kizárólag a Zsűri mérlegelésén múlik, mely döntésért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen formában nem vállal felelősséget. A Szervező/Lebonyolító 3 további tartalék nyertest is kiválaszt arra az esetre, ha az eredeti nyertesek 5 munkanapon belül nem válaszolnának a Szervező/Lebonyolító hivatalos megkeresésére.

10. Nyeremény, nyertes értesítése, nyeremény beváltása:

10.1 A Játék során 3 Nyertes kerül kiválasztásra. A Nyertesek számára az alábbi nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”) kerül kiosztásra: 3x Hulladékmentes Box ajándékcsomag tartalma:

10.2 A Kiíró a Nyerteseket a Játék lezárását követő 10 napon belül tájékoztatja, a Nyertesek által a Játékba való belépés előtt megadott telefonszám/e-mail cím útján. A Kiíró a Nyerteseket nem több mint 2 alkalommal kíséreli meg e-mail útján elérni. Ha bármely Nyertes az utolsó e-mail kiküldésétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem válaszol a Kiíró egyik megkeresésére sem, a Nyertes a továbbiakban nem lesz jogosult a Nyereményre. A Kiíró nem nyújt a Nyertesnek újabb lehetőséget arra, hogy a Nyereményt átvegye, helyébe a fent említett tartalék nyertes lép. A Nyertesek (és a tartalék nyertes) a Nyeremény megfelelő átvétele tekintetében kötelesek együttműködni a Kiíróval.

10.3 A Kiíró kapcsolatba lép a Nyertesekkel annak ellenőrzése érdekében, hogy e Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e, valamint adategyeztetés céljából. A Nyeremény nem ruházható át harmadik személyre és nem váltható készpénzre. A Kiíró a Nyereményt a Nyertesek részére postai úton kézbesíti az adott Nyertesnek küldött értesítést követő 30 napon belül. Amennyiben bármely Nyertes bármilyen, nem kizárólag a Kiírónak tulajdonítható okból nem veszi át a Nyereményt, elveszti jogosultságát a Nyereményre, helyébe pedig a fent említett tartalék nyertes lép.

10.4 A Kiíró nem vonható felelősségre a Nyeremény bármilyen, a fent említett kézbesítés ideje alatt történő károsodása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén. A Kiíró nem vállal felelősséget a Nyeremény Nyertesek általi használatával kapcsolatban. A Résztvevők kifejezetten elismerik, hogy a Kiíró nem fogadja el a Nyertes(ek) semmilyen, a Nyeremény használati módjának vagy idejének módosítására irányuló kérését.

10.5 Abban az esetben, ha a Nyeremény használatának ütemezése nem megfelelő a Nyertes számára, a Nyertes nem javasolhat eltérő időszakot, helyébe pedig a fent említett tartalék nyertes lép.

11. Adózási kérdések: A nyereményt a Territory Influence CEE Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) biztosítja. A Nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

12. Adatkezelés: A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, email címét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyereményátadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a Játék lebonyolításában résztvevő személyek a Játék lebonyolítása céljából a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illetve az egyéb adatvédelemmel kapcsolatos hatályos ágazati jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül a fenti jogszabályokban foglalt jogairól szóló tájékoztatás megismerését és tudomásul vételét követően beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja; a Játékos tudomásul vette azon tájékoztatást is, hogy a fenti hozzájárulásait (a jogszabályban foglalt feltételekkel) visszavonhatja.

13. Vegyes rendelkezések: A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Kiíró részére történik. Az Instagram-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékról szóló információk megtalálható az alábbi internetes oldalon: https://www.trnd.com/hu/landing-pages/larocheposay-glow-up-jatekszabalyzat.

Budapest, 2021. június 24.

Territory Influence CEE Kft., a Kiíró