Ochrana údajů

Přihlášení

Zapomněl/a jsi heslo?

/ Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

Poslední aktualizace: duben 2017

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání cookies (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies“) společnosti trnd International GmbH, Winzererstr. 47d-e, D-80797 Mnichov, i vedené u Místního soudu [Amtsgericht – AG] v Mnichově pod registračním číslem HRB 226897 (dále jen „trnd“) a skupiny společností přidružených k trnd (dále jen „Společnosti skupiny trnd“) platí pro tvoji

 • Registraci za členy komunity trnd,
 • Používání online platformy komunity trnd na adrese www.trnd.com včetně veškerých dílčích stránek týkajících se komunity trnd (dále jen „Platforma trnd“) a informací, aplikací a služeb nabízených na této platformě (dále jen „Služby“) a
 • Žádost o účast v kampaních a projektech nabízených tobě společností trnd nebo Společnostmi skupiny trnd za účelem testování a hodnocení produktů (dále jen „Projekty trnd“) participujících firem (dále jen „Partneři kampaní“).

Platformu trnd a komunitu trnd provozuje trnd jako správce údajů, přičemž trnd nese v této souvislosti odpovědnost za veškeré shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů.

Projekty trnd však zpravidla nerealizuje sama trnd, ale Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušné Projekty trnd na místní úrovni. Tyto společnosti nesou odpovědnost jakožto správce údajů za shromažďování, zpracování a používání tvých údajů v souvislosti s tvojí účastí v Projektu trnd.

Za účelem usnadnění tvé účasti v příslušných Projektech trnd zpřístupní trnd tebou poskytnuté osobní údaje Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd. Od příslušné Společnosti skupiny trnd pak trnd obdrží tvé údaje relevantní pro tvé členství v komunitě trnd a tvou budoucí účast v Projektech trnd. Aktuální seznam Společností skupiny trnd je k dispozici zde.

V následujících oddílech těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies se dozvíš, jaké osobní údaje od tebe trnd a/nebo Společnosti skupiny trnd získávají a jak jsou tyto údaje zpracovávány a používány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies se nevztahují na dílčí stránky www.trnd.com, například firemní webové stránky http://company.trnd.com, které nejsou určeny členům komunity trnd a vztahují se na ně jiné zásady ochrany osobních údajů.

trnd jako správce údajů odpovědný za shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů v souvislosti s používáním Platformy trnd

Platformu trnd a komunitu trnd provozuje trnd jako správce údajů. V následujících oddílech se dozvíte, jaké údaje o tvé osobě trnd shromažďuje, zpracovává a používá v souvislosti s tím, jak používáte Platformu trnd, a kdy jsou tyto údaje poskytovány Společnostem skupiny trnd a případně třetím stranám.

1. Návštěva veřejné části Platformy trnd

Veřejnou část Platformy trnd můžete navštívit bez toho, abyste o sobě poskytovali jakékoli informace. V tomto případě shromažďuje trnd pouze údaje o přístupu, které neumožňují činit jakékoli závěry ohledně vaší totožnosti (podrobněji o používání cookies pro účely analýzy webu viz odst. 7 těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies níže). trnd analyzuje tyto údaje nepřiřaditelné ke konkrétní osobě za účelem zlepšování své nabídky a Služeb. Pokud nejsi přihlášen jako člen komunity trnd do části určené pouze pro členy, bude trnd shromažďovat tvé osobní údaje pouze v případě, že se dobrovolně rozhodneš tyto údaje poskytnout během návštěvy Platformy trnd. Například bude nutné, abys společnosti trnd poskytl své osobní údaje (např. své jméno a emailovou adresu), pokud chceš využívat určité funkce a Služby (např. náš kontaktní formulář).

Veškeré osobní údaje, které od tebe trnd získá během tvé návštěvy veřejné části Platformy trnd, budou využity pouze k tomu, aby ti mohly být poskytnuty požadované funkce či Služby.

Pokud například vzneseš dotaz prostřednictvím našeho všeobecného kontaktního formuláře, budou tvé jméno a emailová adresa a obsah tvého dotazu využity pouze k zodpovězení tvého dotazu. Pokud to pro zodpovězení tvého dotazu bude nutné, např. pokud se tvůj dotaz týká konkrétního Projektu trnd realizovaného v místě Společností skupiny trnd, pak trnd předá tvůj dotaz (a veškeré údaje s ním související) Společnosti skupiny trnd odpovědné za zpracování tvého dotazu.

Tvé údaje nebudou použity pro žádné jiné účely. Pokud příslušný zákon výslovně nepovoluje či nepožaduje jinak nebo pokud není uvedeno jinak v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies, neposkytneme bez tvého souhlasu tvé osobní údaje žádným třetím stranám ani je nebudeme zpracovávat nad rámec těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies.

2. Registrace za člena komunity trnd

Pro účely využívání Platformy trnd a Služeb a zapojení do Projektů trnd je nutno se registrovat na Platformě trnd jako člen komunity trnd a vytvořit si uživatelský účet (dále jen „Účet trnd“).

Za tímto účelem nám o sobě musíte poskytnout určité informace (tyto informace se mohou lišit dle země, odkud se registrujete za člena komunity trnd), např.:

 • tvé celé jméno
 • tvoji emailovou adresu
 • adresu tvého bydliště (např. místo, stát, PSČ nebo případně okres)
 • zvolenou přezdívku (dále jen „Uživatelské jméno“)
 • zvolené heslo
 • tvé pohlaví
 • tvé datum narození

Tyto povinné informace potřebujeme,

 • abychom tě mohli zaregistrovat za člena komunity trnd
 • abychom tě mohli oslovit ve věci účasti ve vhodných Projektech trnd na základě informací, které jsi nám poskytl, a případně tě k účasti vybrali
 • abychom mohli spravovat tvoji účast v Projektech trnd (např. zasílat ti testovací produkty či projektovou dokumentaci a abychom s tebou mohli komunikovat ohledně těchto produktů či dokumentace)
 • abychom s tebou mohli komunikovat ve věci tvého členství v komunitě trnd dle tvých preferencí

Během registračního procesu se můžeš rozhodnout, zda chceš, aby tě trnd a/nebo Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušný Projekt trnd oslovovala emailem, poštou nebo telefonicky (a za tímto účelem zadat příslušné kontaktní údaje). Pokud jsi nám v rámci registračního procesu poskytl příslušný souhlas, můžeme použít tvé osobní informace k tomu, abychom tě oslovili tebou zvoleným komunikačním kanálem, např. poštou (k zasílání testovacích produktů či projektové dokumentace), emailem (k zasílání pozvánek k účasti ve vhodných Projektech trnd, informací potřebných k realizaci probíhajících Projektů trnd a všeobecných informací o Platformě trnd a komunitě trnd a Službách jí nabízených) a/nebo telefonicky (k oslovení v naléhavých případech ve věci konkrétního projektu). Tvoje adresa nebude poskytnuta třetím stranám a nebude použita k zasílání nevyžádané elektronické pošty nebo nevyžádané reklamy.

Ke svým zvoleným preferencím a k formulaci prohlášení o souhlasu máš kdykoli přístup a můžeš je následně kdykoli změnit prostřednictvím svého Účtu trnd.

Po odeslání požadavku na registraci obdržíš emailovou zprávu k ověření tvé emailové adresy a aktivaci tvého Účtu trnd. K dokončení registrace postupuj dle pokynů v této emailové zprávě.

3. Používání Platformy trnd a Služeb

Pokud jsi se zaregistrovali jako člen komunity trnd a přihlásil se pomocí svých přihlašovacích údajů, můžeš využívat následující Služby.

a. Účast v průzkumech

Jako člen komunity trnd se můžeš zúčastnit aktuálních průzkumů na všeobecná témata (např. tvoje zájmy, tvoje práce a vzdělání nebo rodina a domov) a na témata specifická pro jednotlivé projekty, které obvykle připravujeme ve spolupráci s Partnerem kampaně.

Účast v těchto průzkumech je dobrovolná. Účast v nich však zvyšuje tvoji šanci na obdržení tiketu žádosti o účast ve vhodném Projektu trnd. Čím většího počtu průzkumů se zúčastníš, tím lépe porozumíme tvým zájmům a lépe zjistíme, které Projekty trnd jsou pro tebe vhodné.

Pokud se tvé názory či zájmy změní, můžeš rovněž následně změnit své odpovědi u většiny všeobecných témat.

Informace, které nám poskytneš v rámci průzkumů na všeobecná témata, budou uloženy u tvého profilu a budeme je využívat pouze k tomu, abychom byli schopni tě na základě poskytnutých informací lépe vybírat a zasílat ti za tímto účelem pozvánky. Tvoje odpovědi nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám ve formě umožňující identifikaci tvé osoby, pokud o to výslovně nepožádáš nebo nám k tomu neposkytneš souhlas. Tvé odpovědi v průzkumech na všeobecná témata však můžeme analyzovat pro statistické účely a poskytnout je v anonymní podobě (která neumožňuje činit jakékoli závěry ohledně tvé totožnosti) třetím stranám.

Průzkumy pro účely konkrétních projektů obvykle realizujeme ve spolupráci s našimi Partnery kampaní. Odpovědi v rámci průzkumů pro účely konkrétních projektů poskytujeme Partnerovi kampaně odpovědnému za příslušný projekt, a to pouze v anonymní a agregované podobě. I v tomto případě zajišťujeme, aby nebylo možno vyvozovat jakékoli závěry ohledně tvé totožnosti. trnd tvé odpovědi v rámci průzkumů pro účely konkrétních projektů trvale ukládá k tvému profilu pouze v případě, že jsou relevantní pro tvůj budoucí výběr pro Projekty trnd.

b. Komentáře

Jako člen komunity trnd můžeš vkládat komentáře k příspěvkům (např. příspěvkům v blogu, zprávám o toptrnds, příspěvkům na projektových stránkách, atd.) na různých stránkách Platformy trnd.

Pokud vložíš komentář k příspěvku, budou tvůj komentář, tvé zvolené Uživatelské jméno a čas vložení tvého komentáře (čas a datum) viditelné pro všechny návštěvníky Platformy trnd. Žádné další informace nebudou veřejně zobrazeny a nebudou si je moci prohlédnout ostatní, pokud takové informace nedáte k dispozici sami, např. v rámci svého komentáře. Komentáře jsou dobrovolné a řídí se Uživatelskými a participačními podmínkami trnd.

Komentáře, které vložíte, nebudou předem prověřovány společností trnd a ostatní si je mohou přečíst, aniž bys o tom věděl. Kromě toho mohou ostatní uživatelé veškeré tvé komentáře komentovat a rovněž vkládat vlastní komentáře.

trnd vyvine úsilí k zajištění, aby pravidla komentování příspěvků stanovená Uživatelskými a participačními podmínkami byla dodržována, a bude mazat veškeré komentáře tato pravidla nedodržující, jakmile se trnd o takových komentářích dozví.

trnd tvé komentáře uchová po dobu, kdy bude tebou komentovaný příspěvek umístěn na Platformě trnd. Po tuto dobu budou tvé komentáře veřejně přístupné. Veškeré komentáře a související informace (např. emailové adresy) budou po uplynutí této doby smazány s výjimkou případů, kdy příslušné lhůty pro obsah komentářů vyžadují delší dobu jejich uchování.

c. Kontaktní zprávy/fotografie/další obsah

V rámci svého používání Platformy trnd, konkrétně v rámci účasti v Projektech trnd, můžeš předkládat společnosti trnd a zveřejňovat obsah různého druhu, např. kontaktní zprávy, komentáře, reporty, obrázky, audio a video soubory a jiné příspěvky (dále jen „Obsah“).

S výjimkou komentářů si dle svého uvážení můžeš zvolit, zda Obsah tebou předložený společnosti trnd má sloužit pouze jako interní informace pro personál trnd (v takovém případě budou trnd a Společnosti skupiny trnd používat tvůj Obsah pouze pro interní vyhodnocení realizovaných Projektů trnd a tvých aktivit), nebo zda chceš svůj Obsah veřejně sdílet (v takovém případě uvidí tvůj Obsah rovněž ostatní návštěvníci Platformy trnd).

Veškerý Obsah, který sdílíš veřejně, může být společností trnd zveřejněn na www.trnd.com (včetně dílčích stránek, např. firemních webových stránek na adrese www.company.trnd.com nebo internetových verzí Platformy trnd pro jednotlivé země) a tedy viditelný pro všechny ostatní návštěvníky. V takovém případě bude zobrazen Obsah, který jsi sdílel jako veřejný, a případně i datum a čas vložení a/nebo tebou zvolené Uživatelské jméno. Žádné další informace nebudou veřejně zobrazeny a ostatní je neuvidí, pokud takové informace nebudeš sdílet sami (např. v popisku k tebou nahranému obrázku).

trnd tvůj Obsah uchová po dobu, kdy bude příslušný Projekt trnd, v souvislosti s nímž byl tvůj Obsah zveřejněn, umístěn na Platformě trnd. Po tuto dobu bude tvůj Obsah veřejně přístupný. Veškerý obsah a související informace budou po uplynutí této doby smazány s výjimkou případů, kdy příslušné lhůty pro Obsah vyžadují delší dobu uchování Obsahu. V odůvodněných případech (např. v případě ukončení tvého členství v komunitě trnd) můžeš požádat, aby trnd tebou zveřejněný Obsah smazala.

trnd navíc může Obsah tebou sdílený jako veřejný zpřístupnit Partnerovi kampaně, jehož produkty byly v příslušném Projektu trnd testovány, za účelem jeho informování o postupu projektu, např. v rámci prezentace výsledků. V takovém případě Partner kampaně obdrží pouze Obsah, který jsi sdílel, a případně tebou zvolené Uživatelské jméno. V žádném případě neposkytneme žádné další informace, např. tvé skutečné jméno. Proto se vždy ujisti, že tvé Uživatelské jméno není shodné s tvým skutečným jménem. Partner kampaně je oprávněn používat tebou sdílený Obsah pouze pro své interní vyhodnocení příslušného Projektu trnd a není oprávněn jej zveřejňovat nebo používat pro jiné účely bez tvého souhlasu.

Při sdílení tvého Obsahu ti může být nabídnuto udělit souhlas s tím, aby

(i) trnd mohla využít tebou sdílený Obsah (včetně tebou zvoleného Uživatelského jména) v libovolné podobě (např. v tištěné podobě, jako jsou letáky, bannery na veletrzích a brožury, nebo v digitální podobě, jako jsou např. emailem šířené zpravodaje, prezentace, online bannery, atd.) k propagaci komunity trnd a nabídky WOM společnosti trnd,

a/nebo

(ii) trnd mohla poskytnout tebou sdílený Obsah (včetně tebou zvoleného Uživatelského jména) Partnerovi kampaně, jehož produkty jsi testoval v rámci příslušného Projektu trnd, aby tento Partner kampaně mohl tvůj Obsah využít k propagaci tebou testovaných produktů v libovolné podobě (např. v tištěné podobě, jako jsou letáky a brožury, nebo v digitální podobě, jako jsou např. emailem šířené zpravodaje, prezentace, online bannery, atd.).

Žádné další informace nebudou zveřejněny ani poskytnuty. trnd zejména v žádném případě nezveřejní tvé skutečné jméno a/nebo jej neposkytne Partnerovi kampaně.

Tvůj souhlas s výše uvedeným použitím je dobrovolný a můžeš jej s účinností do budoucna kdykoli odvolat zasláním příslušného požadavku na kontakt uvedený v Části 1, odst. 3. Vezmi, prosím, na vědomí, že jakmile je Obsah jednou zveřejněn (např. na Platformě trnd), zůstává v zásadě přístupný či veřejně dostupný i poté, co následně svůj souhlas odvoláš. Můžeš však požádat, aby byl takový Obsah následně smazán. Přístup ke znění svého případného prohlášení o udělení souhlasu můžete kdykoli získat zasláním příslušného požadavku na kontakt uvedený v Části 2, odst. 3.

Při vkládání Obsahu vezmi prosím rovněž v potaz naše Uživatelské a participační podmínky. Tyto podmínky stanoví pravidla vkládání Obsahu a rozsah práv užívání, které poskytujete společnosti trnd k Obsahu tebou poskytnutého společnosti trnd a veřejně sdíleného.

d. Kontaktní formulář pro nápovědu

Jako člen komunity trnd s námi můžeš komunikovat prostřednictvím kontaktního formuláře pro nápovědu v části určené pro členy. Dle druhu požadované pomoci budeš požádán o zadání následujících informací:

• název projektu • druh problému • tvůj operační systém • tvůj prohlížeč • tvoje otázka nebo komentář pro trnd

Pokud to pro zodpovězení tvého dotazu bude nutné, trnd jej (včetně všech souvisejících údajů) předá Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd.

trnd a/nebo Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušný Projekt trnd použijí tvé údaje pouze k zodpovězení tvého dotazu. Tvoje údaje nebudou použity k žádným jiným účelům, a pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies není uvedeno jinak, nebudou bez tvého souhlasu poskytnuty žádným třetím stranám, pokud tak výslovně nepožaduje nebo nepovoluje zákon.

4. Žádost o účast v Projektech trnd

Jako člen komunity trnd můžeš prostřednictvím Platformy trnd požádat o účast v Projektech trnd a – pokud budeš v souladu s Uživatelskými a participačními podmínkami k účasti v Projektu trnd vybrán – testovat a hodnotit nové produkty v rámci konkrétního Projektu trnd.

Každý Projekt trnd je otevřen pouze pro omezené množství členů splňujících určitá kritéria stanovená pro příslušnou cílovou skupinu konkrétního Projektu trnd. Proto budeš moci požádat o Projekt trnd pouze v případě, že obdržíš pozvánku („tiket žádosti o účast“) k žádosti o konkrétní Projekt trnd. Podrobnější informace o procesu žádosti a o účasti v Projektech trnd nalezneš v našich Uživatelských a participačních podmínkách.

a. Poskytnutí tvých údajů Společnostem skupiny trnd

Projekty trnd zpravidla nerealizuje sama trnd, ale Společnost skupiny trnd místně odpovědná za příslušný Projekt trnd. Za účelem usnadnění tvé žádosti o účast a samotné účasti v Projektech trnd bude docházet k výměně osobních údajů mezi trnd a Společností skupiny trnd odpovědnou za příslušný Projekt trnd. Podrobné informace k této výměně viz Část 2 níže.

b. Proces žádosti

Pokud požádáš o účast v konkrétním Projektu trnd, můžeš být požádán o zodpovězení dalších otázek specifických pro příslušný projekt, např. týkajících se tvých zájmů, stávajících znalostí a zkušeností s produkty, které mají být testovány. Tyto informace použije trnd a/nebo Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušný Projekt trnd k posouzení tvé žádosti a ke zjištění, kteří uchazeči jsou pro účast v příslušném Projektu trnd nejvhodnější. Dále můžeme poskytnout tvé údaje v anonymní podobě Partnerovi kampaně, jehož produkty budou v Projektu trnd testovány, za účelem informování Partnera kampaně o potenciální skupině účastníků a možného zapojení Partnera kampaně do výběru vhodných účastníků. V této souvislosti nelze vyvozovat žádné závěry ohledně tvé totožnosti. trnd trvale uloží tvé odpovědi k průzkumům pro specifické projekty u tvého profilu pouze v případě, že budou relevantní pro tvůj budoucí výběr pro Projekty trnd.

V žádném případě neposkytneme tvé údaje Partnerovi kampaně ani třetím stranám v podobě umožňující určení totožnosti, pokud k tomu nedáš souhlas. Tvé osobní údaje nebudou použity pro žádné jiné účely. Můžeš však později přehodnotit údaje o tobě, které jsme uložili, a poskytnout je v anonymní podobě jiným Partnerům kampaní.

c. Účast v Projektech trnd

Jako účastník konkrétního Projektu trnd budeš obvykle prostřednictvím Platformy trnd přizván k účasti v průzkumech ke konkrétnímu projektu a ke sdělení tvých zkušeností a názorů na tebou testované produkty. Účast v těchto průzkumech je dobrovolná. Pokud se však průzkumů zúčastníš, může k této skutečnosti být přihlédnuto pro účely tvého Indexu aktivity WOM a může být pro tento účel uložena (viz odst. 5 níže). trnd tvé odpovědi v průzkumech ke specifickému projektu trvale uloží u tvého profilu pouze v případě, že příslušná informace bude relevantní pro tvůj budoucí výběr k Projektům trnd.

trnd a/nebo Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušný Projekt předají výsledky průzkumů v anonymní podobě Partnerovi kampaně, jehož produkty jsi v rámci příslušného Projektu trnd testoval, abys jej seznámil s průběhem projektu a s hodnocením jeho produktů účastníky. Navíc můžeš později přehodnotit tvé výsledky z průzkumu, které máme uložené, a zpřístupnit je v anonymní podobě jiným Partnerům kampaní.

V této souvislosti nelze vyvodit žádné závěry ohledně tvé totožnosti. V žádném případě neposkytneme tvé osobní údaje Partnerovi kampaně ani třetím stranám bez tvého souhlasu. Osobní údaje, které od tebe získáme, nebudou použity k žádným jiným účelům.

5. Index aktivity WOM/Wombats

Na základě tvých aktivit WOM stanovujeme index ukazující, jak aktivní jsi jako člen komunity trnd (dále jen „Index aktivity WOM“).

Tvůj Index aktivity WOM ovlivňují různé druhy aktivit (offline či online), např. diskuse s tvými přáteli a rodinnými příslušníky v kontextu s Projektem trnd a kontaktní zprávy, které o nich předložíš, využívání možnosti komentářů, tvá účast v průzkumech ke konkrétním projektům či pomoc s průzkumem trhu prostřednictvím interview s přáteli a známými dle dokumentů pro průzkum trhu poskytnutých v souvislosti s Projektem trnd.

Tvůj Index aktivity WOM (a – v rozsahu nutném pro výpočet a aktualizaci indexu – také příslušné aktivity) budeme uchovávat, abychom k němu mohli přihlédnout při výběru účastníků budoucích Projektů trnd. Index aktivity WOM může být jedním z mnoha faktorů pro výběr potenciálních účastníků v konkrétním Projektu trnd. Kromě toho využíváme tuto informaci v anonymní podobě (která neumožňuje jakékoli závěry ohledně tvé totožnosti) ke statistickým analýzám a k lepšímu poznání našich členů.

Aktivity, jichž se zúčastníš, mohou mít rovněž vliv na udělování „Wombats“. Wombats jsou ocenění společnosti trnd vypovídající o tvé aktivitě v roli člena ko munity trnd. Podrobnosti udělování Wombats viz naše Uživatelské a participační podmínky. V části svého Účtu trnd určené pouze pro členy můžete zjistit, kolik Wombats jsi získal. Ostatní členové tvé Wombats nevidí.

6. Cookies

Stejně jako většina společností využívá i trnd na své Platformě trnd cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webový server posílá do tvého prohlížeče a ukládá je ve tvém zařízení. S výjimkou sledovacích cookies Matomo (dříve: Piwik) (více informací viz níže 7 těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies) budou veškerá cookies používaná společností trnd smazána ihned poté, co prohlížeč zavřeš (tzv. „Session Cookies“). trnd používá Session Cookies pouze k tomu, abys mohl využívat prvky webových stránek. Aktuálně používáme toto session cookies:

cookies

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímaly automaticky. Nastavení svého prohlížeče však můžeš změnit tak, aby ti zasílání cookies bylo oznámeno, a v jednotlivých případech se rozhodnout, zda cookies přijmeš nebo odmítneš, případně je odmítnout všechny. V takovém případě však nebudeš moci plně využívat některé oblasti či prvky Platformy trnd.

7. Matomo (dříve: Piwik): Analýza využívání webu

Abychom mohli Platformu trnd nadále zlepšovat, je pro nás důležité vědět, jak ji naši uživatelé využívají, např. které z našich webových stránek jsou nejoblíbenější a kolik času uživatelé na jednotlivých stránkách obvykle tráví. K tomuto účelu nepoužíváme tvé osobní údaje, pouze některá data týkající se přístupu a využívání, přičemž tato data ukládáme odděleně od tvých osobních údajů (tj. tak, aby nebylo možno vyvozovat závěry ohledně tvé totožnosti). V následujících oddílech ti vysvětlíme, jak výše uvedené realizujeme.

Pro statistickou analýzu návštěv uživatelů Platformy trnd používáme open-source software Matomo (dříve: Piwik), nástroj pro analýzu webu. Matomo (dříve: Piwik) využívá tzv. „tracking cookies“ (sledovací cookies), která jsou uložena ve tvém zařízení a umožňují společnosti trnd sledovat, jak webové stránky používáš.

cookie

Když navštívíš Platformu trnd, může tvůj prohlížeč automaticky poskytnout společnosti trnd následující informace:

• druh/verze tvého prohlížeče
• jazyk tvého prohlížeče
• používané pluginy/operační systém
• URL, z níž je stránka navštívena
• tvoji IP adresu (ve zkrácené verzi)
• rozlišení tvé obrazovky
• čas požadavku na návštěvu serveru

trnd ukládá statistické informace o tvém používání Platformy trnd získané prostřednictvím sledovacích cookies na serveru v Německu za účelem analýzy, jak uživatelé Platformu trnd používají, a zlepšování nabídky trnd a Služeb. trnd však pro tento účel ukládá statistické informace pouze v podobě anonymních či pseudoanonymních profilů používání. V tomto ohledu bude tvoje IP adresa okamžitě po zpracování a před uložením zkrácena a nebude slučována s tvými osobními údaji ani údaji z jiných zdrojů. Po statistickém vyhodnocení budou navíc informace smazány.

Ukládání sledovacích cookies ve tvém počítači můžeš kdykoli zamezit příslušnou změnou nastavení tvého prohlížeče; měj však na paměti, že pokud použití cookies nepovolíš, nebudeš moci plně využívat všechny prvky Platformy trnd.

Nesouhlas:

Většina internetových prohlížečů je automaticky nakonfigurována na akceptování cookies. V prohlížeči můžete nastavit blokování cookies. Nicméně, v případě odmítnutí cookie, trnd nemůže zaručit přístup ke všem službám na svých internetových stránkách.

Měj, prosím, na paměti, že pokud ze svého prohlížeče odstraníš veškerá cookies, bude odstraněno i cookie Matomo (dříve: Piwik) s informací, že cookies nechceš používat. Proces odmítnutí účasti v analýze webu Matomo (dříve: Piwik) budeš muset zopakovat rovněž v případě, že použiješ jiný počítač či prohlížeč. Pokud nechceš, aby ve tvém počítači byla cookies ukládána, nastav patřičným způsobem svůj prohlížeč.

8. Vimeo

Platforma trnd využívá videa z Vimeo.com, což je služba společnosti Vimeo, LLC (dále jen „Vimeo“). V případě přístupu k videu prostřednictvím Vimeo se naváže spojení se servery Vimeo v USA. V rámci tohoto procesu jsou společnosti Vimeo předávány určité informace. Vimeo může rovněž na tvé koncové zařízení uložit cookies. Vimeo nabízí i další prvky, například hodnocení či sdílení videí. Abys tyto prvky mohl využívat, může být požadováno přihlášení k účtu Vimeo nebo k účtu u jistých poskytovatelů – třetích stran (např. Facebook nebo Twitter) za účelem přiřazení tebou poskytnutých informací k tvému uživatelskému účtu. Tyto prvky nabízí pouze Vimeo a příslušní poskytovatelé – třetí strany. Před jejich použitím si pečlivě přečti jejich zásady ochrany osobních údajů. trnd nemá informace o obsahu údajů shromažďovaných společností Vimeo či poskytovateli – třetími stranami a nemůže nijak ovlivnit jejich používání.

Další informace o shromažďování a používání tvých údajů společností Vimeo a o tvých souvisejících právech jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese vimeo.com/privacy.

9. YouTube

Platforma trnd využívá rovněž videa poskytovaná společností YouTube LLC (dále jen „YouTube“). K využívání nabídky YouTube je nutné navázání spojení na servery společnosti YouTube v USA. V rámci tohoto procesu jsou společnosti YouTube předávány určité informace. U všech videí YouTube umístěných na Platformě trnd jsme aktivovali režim s posílenou ochranou osobních údajů nabízený společností YouTube. To znamená, že YouTube ukládá informace o návštěvníkovi naší Platformy trnd pouze v případě, že se návštěvník rozhodne přehrát si vložené video. V takovém případě může YouTube rovněž ukládat cookies do návštěvníkova zařízení. trnd nemůže nijak ovlivnit shromažďování a ukládání informací společností YouTube a nemá informace o shromažďovaných informacích. Před využitím prvků společnosti YouTube si pečlivě přečti její Zásady ochrany osobních údajů.

Další informace o shromažďování a používání tvých údajů společností YouTube a o tvých souvisejících právech jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese www.youtube.com.

10. Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vašich anonymizovaných IP adres) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.

Google nebude spojovat vaší anonymizovanou IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.

Pokud chcete zabránit společnosti Google ve sběru dat a jejich dalšímu použití (cookies a anonymizované IP adresy), můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Pokud používáte pro přístup na tuto webovou stránku mobilní zařízení (například mobilní telefon nebo tablet), musíte kliknout zde, pro deaktivaci sledování přes Google Analytics pro tuto webovou stránku.

Pro službu Google Analytics používáme následující soubory cookie:

 • "_ga" cookie - používáno pro rozlišení uživatele, doba exspirace 2 roky.
 • "_gat" cookie - používá se k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností, doba exspirace 10 minut.
 • "ga-disable" cookie - používá se k odhlášení ze sledování a končí 31.12.2099

Společnosti skupiny trnd jako správci údajů odpovědní za shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů

1. Role Společností skupiny trnd

Projekty trnd zpravidla nerealizuje sama společnost trnd, ale Společnost skupiny trnd místně odpovědná za příslušný Projekt trnd. Proto tedy odpovědnost za shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů při zpracování tvé žádosti o účast v Projektech trnd a samotné účasti nenese trnd, ale příslušná Společnost skupiny trnd. Totéž může platit i pro průzkumy v rámci konkrétních projektů, neboť v takovém případě vystupuje společnost trnd pouze jako poskytovatel infrastruktury příslušné Společnosti skupiny trnd.

Projekty trnd, které jsou pro tebe relevantní, bude zpravidla realizovat Společnost skupiny trnd sídlící ve tvé domovské zemi. Ve výjimečných případech však mohou existovat Projekty trnd realizované Společností skupiny trnd ve více zemích. Aktuální seznam všech Společností skupiny trnd je k dispozici zde. V případě tvého pozvání do konkrétního Projektu trnd budete informováni o tom, kdo je odpovědný za realizaci tohoto konkrétního projektu a za shromažďování, zpracovávání a používání tvých osobních údajů v příslušném kontextu.

2. Předávání osobních údajů mezi trnd a Společnostmi skupiny trnd

K usnadnění tvé žádosti o účast v Projektech trnd i samotné účasti bude probíhat průběžné sdílení osobních údajů mezi trnd a Společnostmi skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd.

Aby mohly Společnosti skupiny trnd vybírat a zvát potenciální účastníky do konkrétního Projektu trnd a zpracovat proces žádosti a tvou účast v Projektu trnd, bude trnd zpřístupňovat veškeré uložené údaje o tvé osobě Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd.

trnd pak může obdržet tvé osobní údaje od Společnosti skupiny trnd, které od tebe tato získá v rámci tvé účasti v Projektech trnd, mimo jiné tvé účasti v průzkumech, pokud jsou tyto údaje relevantní pro vaše členství v komunitě trnd a další účast v Projektech trnd. Tyto údaje bude společnost trnd ukládat, aby k nim mohla přihlédnout při budoucím výběru účastníků pro další Projekty trnd.

3. Realizace Projektů trnd

Veškeré informace, které příslušná Společnost skupiny trnd obdrží od vás nebo od trnd, budou použity výhradně k realizaci Projektů trnd s tvojí účastí, mimo jiné k přizvání k účasti ve vhodných Projektech trnd, zpracovávání tvých žádostí a tvé účasti a ke komunikaci s tebou ohledně konkrétních Projektů trnd a komunity trnd.

Tvé osobní údaje nebudou použity k žádným jiným účelům a nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud jejich poskytnutí nepožaduje zákon.

Společnost skupiny trnd však může předat tebou poskytnuté informace našim Partnerům kampaní, a to v anonymní podobě neumožňující vyvozovat jakékoli závěry ohledně tvojí totožnosti (viz Část 1, odst. 4 výše).

Další všeobecná ustanovení

1. Poskytování tvých údajů

Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies není uvedeno jinak, trnd ani Společnosti skupiny trnd nepředají ani jinak neposkytnou tvé údaje třetím stranám bez tvého souhlasu, pokud zákon výslovně nevyžaduje nebo nedovoluje jinak.

trnd nebo příslušná Společnost skupiny trnd (jíž byly údaje zpřístupněny za účelem realizace Projektů trnd) však za účelem plnění svých úkolů mohou zjednat poskytovatele služeb – třetí stranu za účelem shromažďování, ukládání, zpracování a používání tvých údajů jménem trnd a/nebo příslušné Společnosti skupiny trnd. V takovém případě smluvní dohodou zajistíme, aby (i) poskytovatel služeb tvojr údaje shromažďoval, zpracovával a používal v naprostém souladu s pokyny trnd a/nebo příslušné Společnosti skupiny trnd a pouze za účelem poskytování Platformy trnd a souvisejících Služeb a prvků a k zajištění tvé účasti v Projektech trnd a (ii) poskytovatel služeb měl zavedena náležitá technická a organizační bezpečnostní opatření k zamezení neoprávněného přístupu k tvým osobním údajům, jejich použití, zničení, pozměnění či ztráty.

2. Bezpečnost tvých údajů

trnd a Společnosti skupiny trnd mají zavedena náležitá technická a organizační bezpečnostní opatření k prevenci neoprávněného přístupu k tvým osobním údajům, jejich použití, zničení, pozměnění či ztráty.

trnd a Společnosti skupiny trnd budou poskytovat osobní údaje pouze zaměstnancům, kteří takové informace potřebují znát za účelem poskytování Platformy trnd a souvisejících Služeb a prvků a za účelem zajištění tvé účasti v Projektech.

3. Tvá práva/jak nás kontaktovat

Dle ustanovení příslušného zákon máš právo přístupu a požadavku na informace o osobních údajích, které o tobě trnd a/nebo Společnosti skupiny trnd shromáždily a uložily a právo na aktualizaci, opravu nebo zrušení těchto údajů a na námitku proti jejich zpracování.

Dále máš právo kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat veškeré souhlasy se zpracováním tvých osobních údajů, které jsi poskytl.

Pokud máš jakékoli dotazy ke shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů nebo si přeješ využít svá práva uvedená výše, kontaktuj nás, prosím, emailem nebo poštou na adresách uvedených zde.

4. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies

trnd a Společnosti skupiny trnd si vyhrazují právo tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies kdykoli změnit s účinností do budoucna.

Aktualizovaná verze těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies bude k dispozici na Platformě trnd.

Pokud chceš mít vždy kompletní informace o shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů, měl bys pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies.