Ochrana údajů (20 ...

Přihlášení

Zapomněl/a jsi heslo?

/ Ochrana údajů (2023)

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies podle GDPR

ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu se zákonem o ochraně/zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Poslední aktualizace: červenec 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání cookies (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies“) společnosti TERRITORY Influence GmbH, Winzererstr. 47d-e, D-80797 Mnichov, i vedené u Místního soudu [Amtsgericht – AG] v Mnichově pod registračním číslem HRB 226897 (dále jen „trnd“) a skupiny společností přidružených k trnd (dále jen „Společnosti skupiny trnd“) platí pro tvoji

 • Registraci za členy komunity trnd,
 • Používání online platformy komunity trnd na adrese www.trnd.com včetně veškerých dílčích stránek týkajících se komunity trnd (dále jen „Platforma trnd“) a informací, aplikací a služeb nabízených na této platformě (dále jen „Služby“) a
 • Žádost o účast v kampaních a projektech nabízených tobě společností trnd nebo Společnostmi skupiny trnd za účelem testování a hodnocení produktů (dále jen „Projekty trnd“) participujících firem (dále jen „Partneři kampaní“).

Platformu trnd a komunitu trnd provozuje trnd jako správce údajů, přičemž trnd nese v této souvislosti odpovědnost za veškeré shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů. Projekty trnd však zpravidla nerealizuje sama trnd, ale Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušné Projekty trnd na místní úrovni. Tyto společnosti nesou odpovědnost jakožto správce údajů za shromažďování, zpracování a používání tvých údajů v souvislosti s tvojí účastí v Projektu trnd. Za účelem usnadnění tvé účasti v příslušných Projektech trnd zpřístupní trnd tebou poskytnuté osobní údaje Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd. Od příslušné Společnosti skupiny trnd pak trnd obdrží tvé údaje relevantní pro tvé členství v komunitě trnd a tvou budoucí účast v Projektech trnd. Aktuální seznam Společností skupiny trnd je k dispozici zde. V následujících oddílech těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies se dozvíš, jaké osobní údaje od tebe trnd a/nebo Společnosti skupiny trnd získávají a jak jsou tyto údaje zpracovávány a používány. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies se nevztahují na dílčí stránky www.trnd.com, například firemní webové stránky http://company.trnd.com, které nejsou určeny členům komunity trnd a vztahují se na ně jiné zásady ochrany osobních údajů. Práva subjektů údajů: Máte právo kdykoli podat námitky proti tomuto typu zpracování údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, vymažte účet trnd v nastavení profilu. Soubory cookie a sledování mohou být zakázány přímo tady v zásadách ochrany osobních údajů. Podrobný popis vašich práv v rámci GDPR naleznete v části 3, oddíl 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Informace o dalším zpracovávání dat

Jako společnost zpracováváme osobní údaje v různých procesech. Abychom vám jako subjektu údajů poskytli co nejpodrobnější informace o těchto účelech zpracování, sepsali jsme tyto informace pro následující zpracovatelské činnosti a splnili tak zákonné požadavky na informace podle čl. 12-14 GDPR:

Pokud potřebujete další informace, které nenajdete zde nebo v následujících podrobných zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho pracovníka ochrany údajů.

Část 1. TERRITORY Influence GmbH jako správce údajů odpovědný za shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů v souvislosti s používáním Platformy trnd

Platformu trnd a komunitu trnd provozuje trnd jako správce údajů. V následujících oddílech se dozvíte, jaké údaje o tvé osobě trnd shromažďuje, zpracovává a používá v souvislosti s tím, jak používáte Platformu trnd, a kdy jsou tyto údaje poskytovány Společnostem skupiny trnd a případně třetím stranám. Právním základem pro toto zpracování dat je splnění služby, kterou požadujete (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) v souladu s našimi podmínkami používání a účasti s vámi dohodnutými. Právním základem pro přenos vašich osobních údajů na tržní společnosti a případně na třetí osoby je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Máme oprávněný zájem sdílet vaše informace pro interní administrativní účely, zejména pro poskytování našich služeb a provádění společných trnd projektů. Máte právo kdykoliv podat námitky proti tomuto typu zpracování údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, vymažte účet trnd v nastavení profilu.

1. Návštěva veřejné části Platformy trnd Veřejnou část Platformy trnd můžete navštívit bez toho, abyste o sobě poskytovali jakékoli informace. V tomto případě shromažďuje trnd pouze údaje o přístupu, které neumožňují činit jakékoli závěry ohledně vaší totožnosti (podrobněji o používání cookies pro účely analýzy webu viz odst. 7 těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies níže). trnd analyzuje tyto údaje nepřiřaditelné ke konkrétní osobě za účelem zlepšování své nabídky a Služeb. Pokud nejsi přihlášen jako člen komunity trnd do části určené pouze pro členy, bude trnd shromažďovat tvé osobní údaje pouze v případě, že se dobrovolně rozhodneš tyto údaje poskytnout během návštěvy Platformy trnd. Například bude nutné, abys společnosti trnd poskytl své osobní údaje (např. své jméno a emailovou adresu), pokud chceš využívat určité funkce a Služby (např. náš kontaktní formulář). Veškeré osobní údaje, které od tebe trnd získá během tvé návštěvy veřejné části Platformy trnd, budou využity pouze k tomu, aby ti mohly být poskytnuty požadované funkce či Služby. Pokud například vzneseš dotaz prostřednictvím našeho všeobecného kontaktního formuláře, budou tvé jméno a emailová adresa a obsah tvého dotazu využity pouze k zodpovězení tvého dotazu. Pokud to pro zodpovězení tvého dotazu bude nutné, např. pokud se tvůj dotaz týká konkrétního Projektu trnd realizovaného v místě Společností skupiny trnd, pak trnd předá tvůj dotaz (a veškeré údaje s ním související) Společnosti skupiny trnd odpovědné za zpracování tvého dotazu. Tvé údaje nebudou použity pro žádné jiné účely. Pokud příslušný zákon výslovně nepovoluje či nepožaduje jinak nebo pokud není uvedeno jinak v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies, neposkytneme bez tvého souhlasu tvé osobní údaje žádným třetím stranám ani je nebudeme zpracovávat nad rámec těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies.

2. Registrace za člena komunity trnd Pro účely využívání Platformy trnd a Služeb a zapojení do Projektů trnd je nutno se registrovat na Platformě trnd jako člen komunity trnd a vytvořit si uživatelský účet (dále jen „Účet trnd“). Za tímto účelem nám o sobě musíte poskytnout určité informace (tyto informace se mohou lišit dle země, odkud se registrujete za člena komunity trnd), např.:

 • tvé celé jméno
 • tvoji emailovou adresu
 • adresu tvého bydliště (např. místo, stát, PSČ nebo případně okres)
 • zvolenou přezdívku (dále jen „Uživatelské jméno“)
 • zvolené heslo
 • tvé pohlaví
 • tvé datum narození

Tyto povinné informace potřebujeme,

 • abychom tě mohli zaregistrovat za člena komunity trnd
 • abychom tě mohli oslovit ve věci účasti ve vhodných Projektech trnd na základě informací, které jsi nám poskytl, a případně tě k účasti vybrali
 • abychom mohli spravovat tvoji účast v Projektech trnd (např. zasílat ti testovací produkty či projektovou dokumentaci a abychom s tebou mohli komunikovat ohledně těchto produktů či dokumentace) abychom s tebou mohli komunikovat ve věci tvého členství v komunitě trnd Po odeslání požadavku na registraci obdržíš emailovou zprávu k ověření tvé emailové adresy a aktivaci tvého Účtu trnd. K dokončení registrace postupuj dle pokynů v této emailové zprávě.

3. Používání Platformy trnd a Služeb

Pokud jsi se zaregistrovali jako člen komunity trnd a přihlásil se pomocí svých přihlašovacích údajů, můžeš využívat následující Služby.

a. Účast v průzkumech

Jako člen komunity trnd se můžeš zúčastnit aktuálních průzkumů na všeobecná témata (např. tvoje zájmy, tvoje práce a vzdělání nebo rodina a domov) a na témata specifická pro jednotlivé projekty, které obvykle připravujeme ve spolupráci s Partnerem kampaně. Účast v těchto průzkumech je dobrovolná. Čím většího počtu průzkumů se zúčastníš, tím lépe porozumíme tvým zájmům a lépe zjistíme, které Projekty trnd jsou pro tebe vhodné. Pokud se tvé názory či zájmy změní, můžeš rovněž následně změnit své odpovědi u většiny všeobecných témat. Informace, které nám poskytneš v rámci průzkumů na všeobecná témata, budou uloženy u tvého profilu a budeme je využívat pouze k tomu, abychom byli schopni tě na základě poskytnutých informací lépe vybírat a zasílat ti za tímto účelem pozvánky do trnd projektů. Tvoje odpovědi nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám ve formě umožňující identifikaci tvé osoby, pokud o to výslovně nepožádáš nebo nám k tomu neposkytneš souhlas. Tvé odpovědi v průzkumech na všeobecná témata však můžeme analyzovat pro statistické účely a poskytnout je v anonymní podobě (která neumožňuje činit jakékoli závěry ohledně tvé totožnosti) třetím stranám. Průzkumy pro účely konkrétních projektů obvykle realizujeme ve spolupráci s našimi Partnery kampaní. Odpovědi v rámci průzkumů pro účely konkrétních projektů poskytujeme Partnerovi kampaně odpovědnému za příslušný projekt, a to pouze v anonymní a agregované podobě. I v tomto případě zajišťujeme, aby nebylo možno vyvozovat jakékoli závěry ohledně tvé totožnosti. trnd tvé odpovědi v rámci průzkumů pro účely konkrétních projektů trvale ukládá k tvému profilu pouze v případě, že jsou relevantní pro tvůj budoucí výběr pro Projekty trnd.

b. Komentáře

Jako člen komunity trnd můžeš vkládat komentáře k příspěvkům (např. příspěvkům v blogu, zprávám o toptrnds, příspěvkům na projektových stránkách, atd.) na různých stránkách Platformy trnd. Pokud vložíš komentář k příspěvku, budou tvůj komentář, tvé zvolené Uživatelské jméno a čas vložení tvého komentáře (čas a datum) viditelné pro všechny návštěvníky Platformy trnd. Žádné další informace nebudou veřejně zobrazeny a nebudou si je moci prohlédnout ostatní, pokud takové informace nedáte k dispozici sami, např. v rámci svého komentáře. Komentáře jsou dobrovolné a řídí se Uživatelskými a participačními podmínkami trnd. Komentáře, které vložíte, nebudou předem prověřovány společností trnd a ostatní si je mohou přečíst, aniž bys o tom věděl. Kromě toho mohou ostatní uživatelé veškeré tvé komentáře komentovat a rovněž vkládat vlastní komentáře. trnd vyvine úsilí k zajištění, aby pravidla komentování příspěvků stanovená Uživatelskými a participačními podmínkami byla dodržována, a bude mazat veškeré komentáře tato pravidla nedodržující, jakmile se trnd o takových komentářích dozví. trnd tvé komentáře uchová po dobu, kdy bude tebou komentovaný příspěvek umístěn na Platformě trnd. Po tuto dobu budou tvé komentáře veřejně přístupné. Veškeré komentáře a související informace (např. emailové adresy) budou po uplynutí této doby smazány s výjimkou případů, kdy příslušné lhůty pro obsah komentářů vyžadují delší dobu jejich uchování.

c. Kontaktní zprávy/fotografie/další obsah

V rámci svého používání Platformy trnd, konkrétně v rámci účasti v Projektech trnd, můžeš předkládat společnosti trnd a zveřejňovat obsah různého druhu, např. kontaktní zprávy, komentáře, reporty, obrázky, audio a video soubory a jiné příspěvky (dále jen „Obsah“). S výjimkou komentářů si dle svého uvážení můžeš zvolit, zda Obsah tebou předložený společnosti trnd má sloužit pouze jako interní informace pro personál trnd (v takovém případě budou trnd a Společnosti skupiny trnd používat tvůj Obsah pouze pro interní vyhodnocení realizovaných Projektů trnd a tvých aktivit), nebo zda chceš svůj Obsah veřejně sdílet (v takovém případě uvidí tvůj Obsah rovněž ostatní návštěvníci Platformy trnd). Veškerý Obsah, který sdílíš veřejně, může být společností trnd zveřejněn na www.trnd.com (včetně dílčích stránek, např. firemních webových stránek na adrese www.company.trnd.com nebo internetových verzí Platformy trnd pro jednotlivé země) a tedy viditelný pro všechny ostatní návštěvníky. V takovém případě bude zobrazen Obsah, který jsi sdílel jako veřejný, a případně i datum a čas vložení a/nebo tebou zvolené Uživatelské jméno. Žádné další informace nebudou veřejně zobrazeny a ostatní je neuvidí, pokud takové informace nebudeš sdílet sami (např. v popisku k tebou nahranému obrázku). trnd tvůj Obsah uchová po dobu, kdy bude příslušný Projekt trnd, v souvislosti s nímž byl tvůj Obsah zveřejněn, umístěn na Platformě trnd. Po tuto dobu bude tvůj Obsah veřejně přístupný. Veškerý obsah a související informace budou po uplynutí této doby smazány s výjimkou případů, kdy příslušné lhůty pro Obsah vyžadují delší dobu uchování Obsahu. V odůvodněných případech (např. v případě ukončení tvého členství v komunitě trnd) můžeš požádat, aby trnd tebou zveřejněný Obsah smazala. trnd navíc může Obsah tebou sdílený jako veřejný zpřístupnit Partnerovi kampaně, jehož produkty byly v příslušném Projektu trnd testovány, za účelem jeho informování o postupu projektu, např. v rámci prezentace výsledků. V takovém případě Partner kampaně obdrží pouze Obsah, který jsi sdílel, a případně tebou zvolené Uživatelské jméno. Tvé další informace, např. tvé skutečné jméno sdílíme pouze v případě tvého vysloveného souhlasu. Proto se vždy ujisti, že tvé Uživatelské jméno není shodné s tvým skutečným jménem. Partner kampaně je oprávněn používat tebou sdílený Obsah pouze pro své interní vyhodnocení příslušného Projektu trnd a není oprávněn jej zveřejňovat nebo používat pro jiné účely bez tvého souhlasu. Při sdílení tvého Obsahu ti může být nabídnuto udělit souhlas s tím, aby (i) trnd mohla využít tebou sdílený Obsah (včetně tebou zvoleného Uživatelského jména) v libovolné podobě (např. v tištěné podobě, jako jsou letáky, bannery na veletrzích a brožury, nebo v digitální podobě, jako jsou např. emailem šířené zpravodaje, prezentace, online bannery, atd.) k propagaci komunity trnd a nabídky společnosti trnd, a/nebo (ii) trnd mohla poskytnout tebou sdílený Obsah (včetně tebou zvoleného Uživatelského jména) Partnerovi kampaně, jehož produkty jsi testoval v rámci příslušného Projektu trnd, aby tento Partner kampaně mohl tvůj Obsah využít k propagaci tebou testovaných produktů v libovolné podobě (např. v tištěné podobě, jako jsou letáky a brožury, nebo v digitální podobě, jako jsou např. emailem šířené zpravodaje, prezentace, online bannery, atd.). Žádné další informace nebudou zveřejněny ani poskytnuty. trnd nikdy bez tvého souhlasunezveřejní tvé skutečné jméno a/nebo jej neposkytne Partnerovi kampaně. Tvůj souhlas s výše uvedeným použitím je dobrovolný a můžeš jej kdykoli odvolat zasláním příslušného požadavku na kontakt uvedený v Části 2, odst. 3. Přístup ke znění svého případného prohlášení o udělení souhlasu můžete kdykoli získat zasláním příslušného požadavku na kontakt uvedený v Části 2, odst. 3. Při vkládání Obsahu vezmi prosím rovněž v potaz naše Uživatelské a participační podmínky. Tyto podmínky stanoví pravidla vkládání Obsahu a rozsah práv užívání, které poskytujete společnosti trnd k Obsahu tebou poskytnutého společnosti trnd a veřejně sdíleného.

d. Kontaktní formulář pro nápovědu

Jako člen komunity trnd s námi můžeš komunikovat prostřednictvím kontaktního formuláře pro nápovědu v části určené pro členy. Dle druhu požadované pomoci budeš požádán o zadání následujících informací: • název projektu • druh problému • tvůj operační systém • tvůj prohlížeč • tvoje otázka nebo komentář pro trnd Pokud to pro zodpovězení tvého dotazu bude nutné, trnd jej (včetně všech souvisejících údajů) předá Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd. trnd a/nebo Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušný Projekt trnd použijí tvé údaje pouze k zodpovězení tvého dotazu. Tvoje údaje nebudou použity k žádným jiným účelům, a pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies není uvedeno jinak, nebudou bez tvého souhlasu poskytnuty žádným třetím stranám, pokud tak výslovně nepožaduje nebo nepovoluje zákon.

4. Žádost o účast v Projektech trnd

Jako člen komunity trnd můžeš prostřednictvím Platformy trnd požádat o účast v Projektech trnd a – pokud budeš v souladu s Uživatelskými a participačními podmínkami k účasti v Projektu trnd vybrán – seznámit sea hodnotit nové produkty v rámci konkrétního Projektu trnd. Obecně je každý Projekt trnd otevřen pouze pro omezené množství členů splňujících určitá kritéria stanovená pro příslušnou cílovou skupinu konkrétního Projektu trnd. Proto budeš moci požádat o Projekt trnd pouze v případě, že obdržíš pozvánku („tiket žádosti o účast“) k žádosti o konkrétní Projekt trnd. Podrobnější informace o procesu žádosti a o účasti v Projektech trnd nalezneš v našich Uživatelských a participačních podmínkách.

a. Poskytnutí tvých údajů Společnostem skupiny trnd

Projekty trnd zpravidla nerealizuje sama trnd, ale Společnost skupiny trnd místně odpovědná za příslušný Projekt trnd. Za účelem usnadnění tvé žádosti o účast a samotné účasti v Projektech trnd bude docházet k výměně osobních údajů mezi trnd a Společností skupiny trnd odpovědnou za příslušný Projekt trnd. Podrobné informace k této výměně viz Část 2 níže.

b. Proces žádosti

Pokud požádáš o účast v konkrétním Projektu trnd, můžeš být požádán o zodpovězení dalších otázek specifických pro příslušný projekt, např. týkajících se tvých zájmů, stávajících znalostí a zkušeností s produkty, které mají být testovány. Tyto informace použije trnd a/nebo Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušný Projekt trnd k posouzení tvé žádosti a ke zjištění, kteří uchazeči jsou pro účast v příslušném Projektu trnd nejvhodnější. Dále můžeme poskytnout tvé údaje v anonymní podobě Partnerovi kampaně, jehož produkty budou v Projektu trnd testovány, za účelem informování Partnera kampaně o potenciální skupině účastníků a možného zapojení Partnera kampaně do výběru vhodných účastníků. V této souvislosti nelze vyvozovat žádné závěry ohledně tvé totožnosti. trnd trvale uloží tvé odpovědi k průzkumům pro specifické projekty u tvého profilu pouze v případě, že budou relevantní pro tvůj budoucí výběr pro Projekty trnd. V žádném případě neposkytneme tvé údaje Partnerovi kampaně ani třetím stranám v podobě umožňující určení totožnosti, pokud k tomu nedáš souhlas. Tvé osobní údaje nebudou použity pro žádné jiné účely. Můžeš však později přehodnotit údaje o tobě, které jsme uložili, a poskytnout je v anonymní podobě jiným Partnerům kampaní.

c. Účast v Projektech trnd

Jako účastník konkrétního Projektu trnd budeš obvykle prostřednictvím Platformy trnd přizván k účasti v průzkumech ke konkrétnímu projektu a ke sdělení tvých zkušeností a názorů na tebou testované produkty. Účast v těchto průzkumech je dobrovolná. Pokud se však průzkumů zúčastníš, může k této skutečnosti být přihlédnuto pro účely tvého Indexu aktivity WOM a může být pro tento účel uložena (viz odst. 5 níže). trnd tvé odpovědi v průzkumech ke specifickému projektu trvale uloží u tvého profilu pouze v případě, že příslušná informace bude relevantní pro tvůj budoucí výběr k Projektům trnd. trnd a/nebo Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušný Projekt předají výsledky průzkumů v anonymní podobě Partnerovi kampaně, jehož produkty jsi v rámci příslušného Projektu trnd testoval, abys jej seznámil s průběhem projektu a s hodnocením jeho produktů účastníky. Navíc můžeš později přehodnotit tvé výsledky z průzkumu, které máme uložené, a zpřístupnit je v anonymní podobě jiným Partnerům kampaní. V této souvislosti nelze vyvodit žádné závěry ohledně tvé totožnosti. V žádném případě neposkytneme tvé osobní údaje Partnerovi kampaně ani třetím stranám bez tvého souhlasu. Osobní údaje, které od tebe získáme, nebudou použity k žádným jiným účelům.

5. Index aktivity WOM/Wombats

Na základě tvých aktivit WOM stanovujeme index ukazující, jak aktivní jsi jako člen komunity trnd (dále jen „Index aktivity WOM“). Tvůj Index aktivity WOM ovlivňují různé druhy aktivit (offline či online), např. diskuse s tvými přáteli a rodinnými příslušníky v kontextu s Projektem trnd a kontaktní zprávy, které o nich předložíš, využívání možnosti komentářů, tvá účast v průzkumech ke konkrétním projektům či pomoc s průzkumem trhu prostřednictvím interview s přáteli a známými dle dokumentů pro průzkum trhu poskytnutých v souvislosti s Projektem trnd. Tvůj Index aktivity WOM (a – v rozsahu nutném pro výpočet a aktualizaci indexu – také příslušné aktivity) budeme uchovávat, abychom k němu mohli přihlédnout při výběru účastníků budoucích Projektů trnd. Index aktivity WOM může být jedním z mnoha faktorů pro výběr potenciálních účastníků v konkrétním Projektu trnd. Kromě toho využíváme tuto informaci v anonymní podobě (která neumožňuje jakékoli závěry ohledně tvé totožnosti) ke statistickým analýzám a k lepšímu poznání našich členů. Aktivity, jichž se zúčastníš, mohou mít rovněž vliv na udělování „Wombats“. Wombats jsou ocenění společnosti trnd vypovídající o tvé aktivitě v roli člena ko munity trnd. Podrobnosti udělování Wombats viz naše Uživatelské a participační podmínky. Ostatní členové tvé Wombats nevidí.

6. Cookies

Stejně jako většina společností využívá i trnd na své Platformě trnd cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webový server posílá do tvého prohlížeče a ukládá je ve tvém zařízení. S výjimkou sledovacích cookies Google Analytics (více informací viz níže 9 těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies) budou veškerá cookies používaná společností trnd smazána ihned poté, co prohlížeč zavřeš (tzv. „Session Cookies“). trnd používá Session Cookies pouze k tomu, abys mohl využívat prvky webových stránek. Aktuálně používáme toto session cookies:

cookies

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímaly automaticky. Nastavení svého prohlížeče však můžeš změnit tak, aby ti zasílání cookies bylo oznámeno, a v jednotlivých případech se rozhodnout, zda cookies přijmeš nebo odmítneš, případně je odmítnout všechny. V takovém případě však nebudeš moci plně využívat některé oblasti či prvky Platformy trnd. Právním základem pro používání session cookies je poskytnutí služby, kterou požadujete (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).Dále používáme tzv. Sledovací soubory cookie (např. článek 9 Google Analytics). Zpracováváme shromážděné informace o využití, abychom analyzovali a statisticky zaznamenávali využívání našich služeb. Tímto způsobem bychom chtěli zlepšit naši nabídku.Právním základem je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Legitimní zájem, který sledujeme, je zlepšení a optimalizace našich služeb a našich produktů a služeb, z nichž naši uživatelé také těží.

7. Vimeo

V některých případech má naše platforma trnd v obsahu vložené komponenty od společnosti Vimeo (Vimeo.com, Inc.,330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, USA). Internetový videoportál Vimeo nabízí svým uživatelům několik bezplatných i placených služebc, včetně editace a zveřejňování videoklipů, prohlížení, hodnocení a komentování obsahu. Další informace naleznete na adrese https://vimeo.com/about."

Pokud vyvoláte stránku, která obsahuje takovou vloženou komponentu Vimeo, budete nejprve informováni, že můžete souhlasit s načtením komponenty z Vimeo kliknutím na tlačítko "Načíst video". Pokud při návštěvě našich webových stránek stáhnete integrovanou komponentu Vimep, internetový prohlížeč koncového zařízení (např. chytrý telefon, tablet) vás automaticky vyzve ke stažení reprezentace příslušného videa z Vimeo. Více informací o této možnosti naleznete na adrese https://vimeo.com/about. Vimeo v této souvislosti obdrží informace o vaší IP adrese a o tom, že jste navštívili naše webové stránky.

"Kromě toho společnost Vimeo vždy obdrží oznámení, že jste navštívili trnd.com, pokud jste v době přístupu na naši stránku s načtenou komponentou Vimeo také přihlášeni ke službě Vimeo - k tomu dochází bez ohledu na to, zda načtené video Vimeo sledujete, nebo ne.

Trnd.com nemá žádný vliv na případné shromažďování a používání vašich údajů službou Vimeo. Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Vimeo naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných společností Vimeo na adrese https://vimeo.com/privacy."

Vyžádáním videa jste udělili souhlas s použitím uvedeného postupu (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 49 odst. 1 1 písm. a) GDPR).

Máte také možnost uložit svůj výběr pro vložené komponenty Vimeo aktivací zaškrtávacího políčka "Vždy načítat obsah z Vimeo", abyste nemuseli při každém zobrazení stránky znovu souhlasit. Za tímto účelem je ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie "vimeoCookie", jehož prostřednictvím může náš server rozpoznat vámi provedený výběr, dokud je soubor cookie aktivní. Doba platnosti souboru cookie je 30 dní.

"Ukončení zpracování údajů (opt-out): Zde můžete zrušit svou volbu vždy načítat součásti Vimeo a vymazat soubor cookie, který tuto volbu ukládá:

<a onClick=""deleteCookie('vimeoCookie'); return false;"">Stop automatic loading of Vimeo

Pokud se před zobrazením videa vloženého na trnd.com odhlásíte ze svého účtu Vimeo, můžete se vyhnout přiřazení k vašemu uživatelskému účtu."

8. YouTube

Naše platforma trnd částečně obsahuje komponenty od společnosti YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA) vložené do obsahu. Internetový videoportál YouTube umožňuje svým uživatelům bezplatně zveřejňovat videoklipy, prohlížet, hodnotit a komentovat obsah. Platforma umožňuje zveřejňovat různé formáty, a to jak filmové a televizní pořady, tak i hudební klipy a upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Pokud vyvoláte stránku, která obsahuje takovou vloženou komponentu YouTube, budete nejprve informováni, že můžete souhlasit s načtením komponenty z YouTube pomocí tlačítka "Načíst video". Pokud při návštěvě našich webových stránek stáhnete integrovanou komponentu YouTube, internetový prohlížeč koncového zařízení (např. chytrý telefon, tablet) vás automaticky vyzve ke stažení reprezentace příslušného videa z YouTube. Více informací o této možnosti naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/cz/. V této souvislosti provozovatelé služby (YouTube nebo Google) obdrží informace o vaší IP adrese a o tom, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho YouTube a Google vždy obdrží oznámení, že jste navštívili trnd.com, pokud jste v okamžiku vyvolání naší stránky s načtenou komponentou YouTube přihlášeni také na YouTube - to se děje bez ohledu na to, zda načtené video YouTube sledujete, nebo ne.

Na případné shromažďování a používání vašich údajů službou YouTube nemá trnd.com žádný vliv. Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných společností YouTube na adrese https://www.google.de/intl/cz/policies/privacy/.

Vyžádáním videa jste udělili souhlas s použitím uvedeného postupu (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 49 odst. 1 1 písm. a) GDPR).

Máte také možnost uložit výběr vložených komponent YouTube aktivací zaškrtávacího políčka "Vždy načítat obsah z YouTube", abyste nemuseli při každém zobrazení stránky znovu souhlasit. Za tímto účelem se ve vašem prohlížeči ukládá soubor cookie "youtubeCookie", jehož prostřednictvím může náš server rozpoznat vámi provedený výběr, dokud je soubor cookie aktivní. Doba platnosti souboru cookie je 30 dní.

Ukončení zpracování údajů (Opt-Out): Zde můžete zrušit svůj výběr, aby se komponenty YouTube vždy načítaly, a odstranit soubor cookie, který váš výběr ukládá:

Youtube se již automaticky nenačítá.

Pokud se před zobrazením videa vloženého na trnd.com odhlásíte ze svého účtu YouTube, můžete se vyhnout přiřazení ke svému uživatelskému účtu.

9. Google Analytics

Tato trnd platforma využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (následující: Google). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem zařízení, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé využívají stránky. Informace generované cookie o používání této platformy jsou obvykle převáděny na server Google v USA a uloženy tam. Avšak kvůli aktivaci anonymizace IP adresy na této platformě bude vaše IP adresa omezena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v dalších signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena. V zájmu společnosti Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách platformy a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webu a Internetu. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není sloučena s jinými daty Google. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie a souvisela s vaším používáním webových stránek (včetně vaší adresy IP) a se zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu dostupného pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče, který zakáže službu Google Analytics. Navíc nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete zabránit sledování aplikací Google Analytics na této platformě kliknutím na tento odkaz . Na vašem zařízení bude nainstalován cookie pro odhlášení. To zabrání tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala data pro tuto platformu a tento prohlížeč v budoucnosti, dokud bude soubor cookie v prohlížeči nainstalován.

Tato platforma využívá pro službu Google Analytics následující soubory cookie

 • Cookie "_ga" slouží k odlišení návštěvníků a vyprší po 2 letech
 • Cookie "_gat" se používá k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností, doba expirace je 10 minut
 • Cookie "ga-disable-" se používá pro odhlášení zesledování a končí 31.12.2099

10. Instagram

V některých případech jsou do obsahu naší platformy trnd vloženy komponenty ze služby Instagram (200 Jefferson Dr, Menlo Park, CA 94025, USA). Instagram je nabídka společnosti Meta (Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park California 94025, USA). Platforma sociálních médií Instagram umožňuje svým uživatelům nahrávat obsah, který lze upravovat pomocí filtrů, třídit podle hashtagů a propojovat s místem prostřednictvím zeměpisných značek. Příspěvky lze sdílet veřejně nebo s předem schválenými sledujícími. Uživatelé mohou vyhledávat obsah ostatních uživatelů podle značek a lokalit, prohlížet nejnovější obsah, lajkovat fotografie a sledovat ostatní uživatele a přidávat jejich obsah do osobního kanálu. Další informace naleznete na adrese https://about.instagram.com/about-us."

Pokud vyvoláte stránku, která obsahuje takovou vloženou komponentu Instagram, budete nejprve informováni, že můžete souhlasit s načtením komponenty z Instagramu pomocí tlačítka "Načíst obsah". Pokud při návštěvě našich webových stránek načtete integrovanou komponentu Instagramu, internetový prohlížeč koncového zařízení (např. chytrého telefonu, tabletu) je automaticky vyzván vámi ke stažení reprezentace příslušného obsahu z Instagramu. Instagram a Meta obdrží informaci o vaší IP adrese a o tom, že jste v této souvislosti navštívili naše webové stránky. "Kromě toho Instagram a Meta vždy obdrží oznámení, že jste navštívili trnd.com, pokud jste v okamžiku vyvolání naší stránky s načtenou komponentou Instagramu přihlášeni také na Instagramu - to se děje bez ohledu na to, zda načtený obsah Instagramu zobrazíte, nebo ne.

Na případné shromažďování a používání vašich údajů ze strany Instagramu nebo Meta nemá trnd.com žádný vliv. Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Instagram nebo Meta naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných společností Instagram na adrese https://privacycenter.instagram.com/policy." Vyžádáním obsahu jste udělili souhlas s použitím uvedeného postupu (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 49 odst. 1 1 písm. a) GDPR). Máte také možnost uložit výběr vložených komponent Vimeo aktivací zaškrtávacího políčka "Vždy načítat obsah z Instagramu", abyste nemuseli při každém zobrazení stránky znovu souhlasit. Za tímto účelem je ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie "instagramCookie", jehož prostřednictvím může náš server rozpoznat vámi provedený výběr, dokud je soubor cookie aktivní. Doba platnosti souboru cookie je 30 dní.

"Ukončení zpracování údajů (opt-out): Zde můžete zrušit svou volbu vždy načítat součásti Instagram a vymazat soubor cookie, který tuto volbu ukládá:

<a onClick=""deleteCookie('instagramCookie'); return false;"">Stop automatic loading of Instagram.

11. TikTok

Naše platforma trnd částečně obsahuje komponenty od společnosti TikTok (TikTok Pte. Ltd, TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko, nebo TikTok Inc. 10100 Venice Blvd Suite 401 Culver City, CA 90232, USA, nebo Bytedance Ltd., USA, nebo Bytedance Ltd., USA. Room 10A Building 2 No. 48 Zhichun Road, Haidian District, Peking, Čína). TikTok je služba hostingu krátkých videí poskytovaná společností ByteDance (ByteDance Ltd., Room 10A Building 2 No. 48 Zhichun Road, Haidian District, Peking, Čína), která poskytuje uživatelská videa v délce od 3 sekund do 10 minut. Videopříspěvky lze sdílet veřejně nebo s předem schválenými sledujícími. Uživatelé mohou vyhledávat obsah ostatních uživatelů podle značek a míst, zobrazovat nejnovější obsah, lajkovat fotografie a sledovat ostatní uživatele a přidávat jejich obsah do osobního kanálu. Další informace naleznete na adrese https://www.tiktok.com/about."

Pokud vyvoláte stránku, která obsahuje takovou vloženou komponentu TikTok, budete nejprve informováni, že můžete souhlasit s načtením komponenty z TikToku kliknutím na tlačítko "Načíst obsah". Pokud si při návštěvě našich webových stránek stáhnete integrovanou komponentu Instagram, internetový prohlížeč koncového zařízení (např. chytrý telefon, tablet) vás automaticky vyzve ke stažení reprezentace příslušného obsahu z TikToku. V této souvislosti TikTok a ByteDance obdrží informace o vaší IP adrese a o tom, že jste navštívili naše webové stránky.

"Kromě toho TikTok a ByteDance vždy obdrží oznámení, že jste navštívili trnd.com, pokud jste v době přístupu na naši stránku s načtenou komponentou TikTok přihlášeni také k TikTok - to se děje bez ohledu na to, zda načtený obsah TikTok zobrazíte, nebo ne.

Trnd.com nemá žádný vliv na případné shromažďování a používání vašich údajů společnostmi TikTok a ByteDance. Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností TikTok nebo ByteDance naleznete ve zveřejněných podmínkách společnosti TikTok (https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/cz) a v předpisech o ochraně osobních údajů (https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cz)."

Vyžádáním obsahu jste udělili souhlas s použitím výše uvedeného postupu (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 49 odst. 1 1 písm. a) GDPR). Máte také možnost uložit svůj výběr pro vložené součásti Vimeo aktivací zaškrtávacího políčka "Vždy načítat obsah z TikToku", abyste nemuseli při každé návštěvě webu znovu souhlasit. Za tímto účelem se ve vašem prohlížeči ukládá soubor cookie "tiktokCookie", který umožňuje našemu serveru rozpoznat vámi provedený výběr, dokud je soubor cookie aktivní. Soubor cookie je platný po dobu 30 dnů. "Ukončení zpracování údajů (opt-out): Zde můžete zrušit svou volbu vždy načítat součásti TikTok a vymazat soubor cookie, který tuto volbu ukládá:

<a onClick=""deleteCookie('tiktokCookie'); return false;"">Stop automatic loading of TikTok

Pokud se před přístupem k obsahu vloženému na trnd.com odhlásíte ze svého účtu Instagram, můžete se vyhnout přiřazení k vašemu uživatelskému účtu."

12. Google Maps

V některých případech má naše platforma trnd vložené komponenty z Google Maps. Google Maps jsou službou společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA). Google Maps je mapová služba, která svým uživatelům nabízí satelitní snímky, letecké fotografie, mapy ulic, interaktivní 360° panoramatické pohledy na ulice (Street View), dopravní podmínky v reálném čase a plánování tras pro pohyb pěšky, autem, na kole, letadlem (v beta verzi) a veřejnou dopravou.""" Pokud vyvoláte stránku, která obsahuje takovou vloženou komponentu Google Maps, budete nejprve informováni, že můžete souhlasit s načtením komponenty Google Maps kliknutím na tlačítko "Načíst mapu". Pokud při návštěvě našich webových stránek stáhnete integrovanou komponentu Google Maps, internetový prohlížeč koncového zařízení (např. chytrý telefon, tablet) vás automaticky vyzve ke stažení zobrazení příslušného videa z Google Maps. Více informací o této možnosti naleznete na adrese https://www.google.com/maps/about/#!/. Provozovatelé služby (Google Maps nebo Google) obdrží informace o vaší IP adrese a o tom, že jste navštívili naše webové stránky. "Google Maps a společnost Google navíc vždy obdrží oznámení, že jste navštívili stránku trnd.com, pokud jste v době přístupu na naši stránku s načtenou komponentou Google Maps také přihlášeni ke službě Google - k tomu dochází bez ohledu na to, zda načtenou Google Map zobrazíte, nebo ne.

Na případné shromažďování a používání vašich údajů službou Google Maps nemá trnd.com žádný vliv. Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Google Maps a Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných společností Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/." Vyžádáním videa jste udělili souhlas s použitím výše uvedeného postupu (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 49 odst. 1 1 písm. a) GDPR). Máte také možnost uložit svůj výběr vložených součástí Google Maps aktivací zaškrtávacího políčka "Vždy načítat obsah z Google Maps", abyste nemuseli při každé návštěvě webu znovu souhlasit. Za tímto účelem je ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie "mapsCookie", který umožňuje našemu serveru rozpoznat vámi provedenou volbu, dokud je soubor cookie aktivní. Soubor cookie je platný po dobu 30 dnů. "Ukončení zpracování údajů (opt-out): Zde můžete zrušit svou volbu vždy načítat součásti Google Maps a vymazat soubor cookie, který tuto volbu ukládá:

<a onClick=""deleteCookie('mapsCookie'); return false;"">Stop automatic loading of Google Maps

Pokud se před přístupem k obsahu vloženému na trnd.com odhlásíte ze svého účtu Google, můžete se vyhnout tomu, aby byl spojen s vaším uživatelským účtem."

Část 2. Společnosti skupiny trnd jako správci údajů odpovědní za shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů

1. Role Společností skupiny trnd Projekty trnd zpravidla nerealizuje sama společnost trnd, ale Společnost skupiny trnd místně odpovědná za příslušný Projekt trnd. Proto tedy odpovědnost za shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů při zpracování tvé žádosti o účast v Projektech trnd a samotné účasti nenese trnd, ale příslušná Společnost skupiny trnd. Totéž může platit i pro průzkumy v rámci konkrétních projektů, neboť v takovém případě vystupuje společnost trnd pouze jako poskytovatel infrastruktury příslušné Společnosti skupiny trnd. Projekty trnd, které jsou pro tebe relevantní, bude zpravidla realizovat Společnost skupiny trnd. Ve výjimečných případech však mohou existovat Projekty trnd realizované Společností skupiny trnd ve více zemích. Aktuální seznam všech Společností skupiny trnd je k dispozici zde. V případě tvého pozvání do konkrétního Projektu trnd budete informováni o tom, kdo je odpovědný za realizaci tohoto konkrétního projektu a za shromažďování, zpracovávání a používání tvých osobních údajů v příslušném kontextu.

2. Předávání osobních údajů mezi trnd a Společnostmi skupiny trnd

K usnadnění tvé žádosti o účast v Projektech trnd i samotné účasti bude probíhat průběžné sdílení osobních údajů mezi trnd a Společnostmi skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd. Aby mohly Společnosti skupiny trnd vybírat a zvát potenciální účastníky do konkrétního Projektu trnd a zpracovat proces žádosti a tvou účast v Projektu trnd, bude trnd zpřístupňovat veškeré uložené údaje o tvé osobě Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd. trnd pak může obdržet tvé osobní údaje od Společnosti skupiny trnd, které od tebe tato získá v rámci tvé účasti v Projektech trnd, mimo jiné tvé účasti v průzkumech, pokud jsou tyto údaje relevantní pro vaše členství v komunitě trnd a další účast v Projektech trnd. Tyto údaje bude společnost trnd ukládat, aby k nim mohla přihlédnout při budoucím výběru účastníků pro další Projekty trnd. Právním základem pro přenos vašich osobních údajů na tržní společnosti a případně na třetí osoby je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Máme legitimní zájem o sdílení vašich informací pro interní administrativní účely, zejména pro poskytování našich služeb a provádění společných projektů. Máte právo kdykoliv podat námitky proti tomuto typu zpracování údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, vymažte účet trnd v nastavení profilu.

3. Realizace Projektů trnd

Veškeré informace, které příslušná Společnost skupiny trnd obdrží od vás nebo od trnd, budou použity výhradně k realizaci Projektů trnd s tvojí účastí, mimo jiné k přizvání k účasti ve vhodných Projektech trnd, zpracovávání tvých žádostí a tvé účasti a ke komunikaci s tebou ohledně konkrétních Projektů trnd a komunity trnd. Tvé osobní údaje nebudou použity k žádným jiným účelům a nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud jejich poskytnutí nepožaduje zákon. Společnost skupiny trnd však může předat tebou poskytnuté informace našim Partnerům kampaní, a to v anonymní podobě neumožňující vyvozovat jakékoli závěry ohledně tvojí totožnosti (viz Část 1, odst. 4 výše). Právním základem pro přenos vašich osobních údajů na tržní společnosti a případně na třetí osoby je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Máme legitimní zájem o sdílení vašich informací pro interní administrativní účely, zejména pro poskytování našich služeb a provádění společných projektů. Máte právo kdykoliv podat námitky proti tomuto typu zpracování údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, odstraňte svůj účet v nastavení profilu.

Část 3: Ostatní obecná ustanovení

1. Poskytování tvých údajů

Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies uvedeno jinak, trnd ani Společnosti skupiny trnd nepředají ani jinak neposkytnou tvé údaje třetím stranám bez tvého souhlasu, pokud zákon výslovně nevyžaduje nebo nedovoluje jinak.

Za účelem provozování platformy trnd a poskytování služeb s ní souvisejících trnd využívá trnd poskytovatele služeb („poskytovatele“, jako je hosting nebo logistika). Těmto poskytovatelům služeb je poskytován přístup k tvým údajům pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro poskytnutí dané služby. Smluvní dokumenty o zpracování objednávek zajišťují, že poskytovatelé služeb zpracovávají tvá data pouze v souladu s pokyny a standardy ochrany údajů. Zpracovávají-li poskytovatelé služeb tvá data mimo Evropskou unii (včetně pouze možností přístupu), tvé údaje mohou být přeneseny do země, která nezaručuje stejné standardy ochrany údajů jako Evropská unie („přenos do třetích zemí“). V takovém případě, v souladu s požadavky GDPR, zajistíme smluvní dohodou či jiným způsobem, že poskytovatel služeb zaručí dodržení rovnocenného standardu zákona o ochraně údajů (např. uzavřením standardních smluvních doložek EU, rozhodnutím Komise EU pro bezpečné třetí země). Aktuální standardní smluvní doložky EU jsou k nahlédnutí zde. Aktuální přehled bezpečných třetích zemí k nahlédnutí zde.

Jsou-li, a ve stejné míře rozsahu, používány cookies platformy trnd též pro zapojení poskytovatelů služeb, platí i v tomto případě smluvní dohody o zpracování objednávek. Totéž platí pro případný převod do třetí země.

2. Bezpečnost tvých údajů

trnd a Společnosti skupiny trnd mají zavedena náležitá technická a organizační bezpečnostní opatření k prevenci neoprávněného přístupu k tvým osobním údajům, jejich použití, zničení, pozměnění či ztráty. trnd a Společnosti skupiny trnd budou poskytovat osobní údaje pouze zaměstnancům, kteří takové informace potřebují znát za účelem poskytování Platformy trnd a souvisejících Služeb a prvků a za účelem zajištění tvé účasti v Projektech.

3. Tvá práva / jak nás kontaktovat

Dle ustanovení příslušného zákon máš právo přístupu a požadavku na informace o osobních údajích, které o tobě trnd a/nebo Společnosti skupiny trnd shromáždily a uložily a právo na aktualizaci, opravu, převod nebo zrušení těchto údajů a na námitku proti jejich zpracování. Dále máš právo kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat veškeré souhlasy se zpracováním tvých osobních údajů, které jsi poskytl. Pokud máš jakékoli dotazy ke shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů nebo si přeješ využít svá práva uvedená výše, kontaktuj nás, prosím, emailem nebo poštou na adresách uvedených zde.

Zejména, bez omezení na toto právo, máte podle platných evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů tato práva:

 • Právo na informace: Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a máte právo kdykoli získat informace o vašich osobních údajích, které jsme u nás uložili. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli kontaktovat, jak je popsáno v části 3 odst. 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů: Když zpracováváme vaše osobní údaje, přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že vaše data jsou správná a aktuální pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na opravu. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli kontaktovat, jak je popsáno v části 3 odst. 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Právo smazat vaše osobní údaje nebo omezit zpracování: Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů nebo omezit zpracování vašich osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli kontaktovat, jak je popsáno v části 3 odst. 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Právo na odvolání vašeho souhlasu: Pokud jste dal/a souhlas ke zpracování vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli zrušit, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho zrušením. Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části 3 odst. 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Právo na přenos dat: Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste zpřístupnil/a ve strukturované, obecně používané a strojově čitelné formě, nebo předat tyto údaje jiné odpovědné straně. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli kontaktovat, jak je popsáno v části 3 odst. 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Právo na námitku: Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vznést námitku můžete kdykoli kontaktováním nás, jak je popsáno v části 3 odst. 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Právo podat opravný prostředek k orgánu dohledu: máte právo podat opravný prostředek k orgánu ochrany údajů v Evropské unii. Můžete kontaktovat například Bavarian Data Protection Officer.

4. Doba uchovávání

Vaše údaje ukládáme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou údaje shromažďovány a zpracovávány, nebo - pokud právní předpisy vyžadují delší skladovací a retenční časy - po dobu, kterou vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje budou poté smazány. Pokud odstraníte svůj účet trnd v nastavení profilu nebo nás kontaktujete, jak je popsáno v části 3, oddíl 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů, vaše osobní údaje budou smazány.

5. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies

trnd a Společnosti skupiny trnd si vyhrazují právo tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies kdykoli změnit s účinností do budoucna. Aktualizovaná verze těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies bude k dispozici na Platformě trnd. Pokud chceš mít vždy kompletní informace o shromažďování, zpracování a používání tvých osobních údajů, měl bys pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies.