Uživatelské podmí ...

Přihlášení

Zapomněl/a jsi heslo?

/ Uživatelské podmínky (2023)

Uživatelské a participační podmínky komunity trnd (http://www.trnd.com)

Poslední aktualizace: červen 2023

Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Uživatelské a participační podmínky“) společnosti TERRITORY Influence GmbH, Neumarkter Str. 26, 81673 Mnichov, vedené u Místního soudu [Amtsgericht – AG] v Mnichově pod registračním číslem HRB 226897 (dále jen „trnd“) stanoví právní podmínky a požadavky pro tvoji
Registraci za člena komunity trnd

  • Užívání online platformy komunity trnd na adrese www.trnd.com včetně veškerých dílčích stránek (dále jen „Platforma trnd“) a informací, aplikací a služeb nabízených na této platformě (dále jen „Služby“) a

  • Žádost o účast v kampaních a projektech nabízených tobě společností trnd nebo přidruženými společnostmi skupiny trnd (dále jen „Společnosti skupiny trnd“) za účelem testování a hodnocení produktů (dále jen „Projekty trnd“) participujících firem (dále jen „Partneři kampaní“).

Před registrací na Platformě trnd, využitím našich Služeb a před žádostí o účast v Projektech trnd si, prosím, přečti tyto Uživatelské a participační podmínky.

Termíny „my“, „nás“, „náš“, atd. při použití na Platformě trnd a v těchto Uživatelských a participačních podmínkách odkazují na trnd. Uživatelé registrovaní za členy komunity trnd jsou dále označováni jako „Uživatelé“ a Uživatelé vybraní k účasti v konkrétních Projektech trnd jsou dále označováni jako „Účastníci“.

Vezměte prosím na vědomí, že registrovat se, stát se členy komunity trnd a účastnit se Projektů trnd mohou pouze osoby ve věku 18 let a starší.

1. Rozsah platnosti těchto Uživatelských a participačních podmínek

Těmito Uživatelskými a participačními podmínkami se řídí tvůj smluvní vztah se společností trnd ve věci tvojí

• registrace na Platformě trnd a členství v komunitě trnd,
• užívání Platformy trnd a Služeb a
• žádosti o účast v Projektech trnd.

Projekty trnd zpravidla nerealizuje sama trnd, ale Společnost skupiny trnd odpovědná za příslušné Projekty trnd na místní úrovni. Pokud požádáš o konkrétní Projekt trnd, můžeš být vyzván k poskytnutí souhlasu se specifickými podmínkami pro konkrétní Projekt trnd, jimiž pak bude založen právní vztah mezi tebou a Společností skupiny trnd místně odpovědnou za realizaci příslušného Projektu trnd. Tyto specifické podmínky projektu vycházejí z těchto Uživatelských a participačních podmínek, mohou však obsahovat další podmínky odrážející specifické požadavky příslušného Projektu trnd a specifika příslušné země. V případě rozporu mezi těmito všeobecnými Uživatelskými a participačními podmínkami specifickými podmínkami projektu mají přednost specifické podmínky projektu.

2. Registrace na Platformě trnd a členství v komunitě trnd

(1) Pro účely využívání Platformy trnd a Služeb nabízených jejím prostřednictvím a pro zapojení do Projektů trnd musíš být členem komunity trnd. Členem se můžeš stát po registraci na Platformě trnd a vytvoření účtu (dále jen „Účet trnd“).

(2) Tvoje registrace se řídí těmito podmínkami: • Registrace na online platformě je bezplatná a nezakládá Uživateli povinnost zúčastnit se Projektů trnd. trnd není povinna Uživatele registrovat a je na jejím uvážení, zda registraci přijme, nebo nikoli.

• Registrace je otevřená pouze pro osoby ve věku 18 let a starší. Užívání je omezeno pouze na soukromé, nekomerční účely (tj. účely, které se dají z většiny považovat za účely nesouvisející s komerčními či živnostnickými činnostmi Uživatele).

• Od každého Uživatele se vyžaduje, aby při registraci poskytl úplné, přesné a pravdivé informace. Informace poskytnuté při registraci je nutno udržovat úplné, přesné a aktuální po celou dobu členství. Pro podrobné informace o shromažďování, zpracovávání a používání poskytnutých údajů prosím navštivte naše

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

• Každý Uživatel je oprávněn vytvořit si svým jménem a používat pouze jeden Účet trnd. Vícenásobné registrace a/nebo registrace jménem třetích stran nejsou povoleny. Uživatelé nejsou oprávněni umožnit používání svého Účtu trnd jiným osobám.

• Každému Uživateli je přiděleno heslo zvolené při registraci. Uživatelé jsou povinni zajistit důvěrnost svého hesla a zabezpečit je proti vyzrazení třetím stranám. Uživatelé jsou povinni bez zbytečného prodlení uvědomit společnost trnd o každém neoprávněném použití Platformy trnd prostřednictvím jejich Účtu trnd.

• Pokud Uživatel poruší kteroukoli z výše uvedených povinností, společnost trnd si výslovně vyhrazuje právo odstranit veškeré účty registrované příslušným Uživatelem a znemožnit mu opakovanou registraci na Platformě.

(3) Při odeslání tvého požadavku na registraci musíš souhlasit s těmito Uživatelskými a participačními podmínkami. K odsouhlasení budeš vyzván v průběhu procesu registrace. Přijetí tvého požadavku na registraci bude potvrzeno elektronicky.

(4) Po vytvoření Účtu trnd obdržíš na adresu, kterou jsi uvedl, potvrzující emailovou zprávu za účelem ověření tvé emailové adresy a aktivace tvého osobního Účtu trnd. Při aktivaci tvého Účtu trnd se řiď pokyny v uvedené emailové zprávě. Aktivací tvého Účtu trnd společností trnd bude na základě těchto Uživatelských a participačních podmínek mezi tebou a společností trnd uzavřena smlouva (dále jen „Uživatelská smlouva“).

3. Všeobecná pravidla užívání Platformy trnd a Služeb

(1) Všichni registrovaní uživatelé jsou oprávněni užívat Platformu trnd a Služby jejím prostřednictvím nabízené. To zahrnuje, mimo jiné, účast v průzkumech či hodnocení produktů, vkládání komentářů či jiných příspěvků, vkládání obsahu či účast v online diskusích s ostatními Uživateli. Služby ti poskytuje společnost trnd a případně rovněž Společnosti skupiny trnd. Pokud do nabídky zařadíme služby třetích stran, budou jako takové výslovně označeny. Tyto služby se mohou řídit dalšími uživatelskými podmínkami či zásadami ochrany osobních údajů, o čemž tě budeme informovat.

(2) Užívání Platformy trnd a Služeb je omezeno pouze na soukromé, nekomerční účely (tj. účely, které je z většiny možno považovat za účely nesouvisející s komerčními či živnostnickými činnostmi Uživatele).

(3) Všichni Uživatelé jsou povinni dodržovat příslušné zákony, respektovat práva třetích stran a při užívání Platformy trnd a Služeb jejím prostřednictvím nabízených a při veškerém kontaktu s ostatním Uživateli se k těmto chovat zdvořile a s respektem.

(4) Vkládání obsahu Uživateli se dále řídí ustanoveními oddílu 8 těchto Uživatelských a participačních podmínek.

4. Účast v Projektech trnd a žádost o účast

(1) trnd nabízí registrovaným Uživatelům příležitost zažádat o účast v Projektech trnd prostřednictvím Platformy trnd a – pokud budou dle těchto Uživatelských a participačních podmínek vybráni k účasti v konkrétním Projektu trnd – testovat a hodnotit nové produkty v rámci konkrétního Projektu trnd.

(2) Projekty trnd zpravidla nejsou realizovány společností trnd, ale Společností skupiny trnd místně odpovědnou za příslušný Projekt trnd. Pokud je Uživatelova žádost úspěšná, bude příslušná Společnost skupiny trnd jeho smluvním partnerem pro daný Projekt trnd.

(3) Účast v Projektech trnd je dobrovolná a bezplatná.

(4) Každý Projekt trnd je otevřen pouze omezenému počtu Uživatelů splňujících určitá kritéria stanovená pro danou cílovou skupinu Partnerem kampaně, jehož produkty jsou v rámci příslušného Projektu trnd testovány. Výběr Účastníků tedy vychází mimo jiné z těchto kritérií, je však zcela na uvážení trnd nebo Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd. Na účast v konkrétním Projektu trnd neexistuje nárok. Právní opravné prostředky jsou vyloučeny.

(5) trnd si vyhrazuje právo vyloučit vybrané Účastníky z Projektu trnd v případě, že poruší tyto Uživatelské a participační podmínky nebo dodatečné specifické podmínky příslušného Projektu trnd.

(6) O účast v Projektu trnd můžete požádat prostřednictvím Platformy trnd; zpravidla budete moci požádat pouze v případě, že obdržíte pozvánku („tiket žádosti o účast“) od trnd nebo od Společnosti skupiny trnd odpovědné za příslušný Projekt trnd, na jejímž základě budete moci o účast v konkrétním Projektu trnd požádat.

(7) Formulář žádosti o účast v Projektu trnd musí být vyplněn pravdivě a může se lišit dle testovaných produktů. Podrobné informace o shromažďování, zpracování a používání údajů, které poskytnete v rámci své žádosti, jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies.

(8) Při předložení žádosti musíš souhlasit s těmito Uživatelskými a participačními podmínkami a případně s dalšími specifickými podmínkami konkrétního Projektu trnd. K odsouhlasení budeš vyzván na konci procesu předložení žádosti. Přijetí tvé žádosti bude potvrzeno elektronicky prostřednictvím tvého Účtu trnd. Jedná se pouze o potvrzení přijetí, nikoli však o vyhovění tvé žádosti nebo potvrzení, že jsi byl vybrán jako Účastník Projektu trnd.

(9) Pokud budeš vybrán za Účastníka Projektu trnd, obdržíš od nás na emailovou adresu, kterou jsi uvedl, emailovou zprávu s potvrzením tvé účasti. Teprve tímto okamžikem bude uzavřena smlouva mezi tebou a trnd nebo Společností skupiny trnd odpovědnou za konkrétní Projekt trnd, a to na základě těchto Uživatelských a participačních podmínek a případně na základě specifických podmínek projektu (dále jen „Smlouva na projekt“).

(10) V rámci Projektu trnd budou vybrané skupině Účastníků poskytnuty produkty konkrétního Partnera kampaně pro účely testování nebo jim budou zpřístupněny určité specifické produktové informace. Účastníkům se doporučuje otestovat, ohodnotit a doporučit produkty a/nebo seznámit se s produktovými informacemi. Účastníci v žádném případě nejsou povinni testovaný produkt používat či hodnotit.

(11) Pokud Účastník produkty našich Partnerů kampaní doporučí nebo poskytne produktové informace ostatním osobám, je povinen uvést, že se účastní Projektu trnd. Účastník bude ve svém názoru na produkt vždy upřímný. Kritika je výslovně přípustná. Další informace mohou být uvedeny v dodatečných podmínkách konkrétního Projektu trnd, které mají v případě rozporu přednost před těmito všeobecnými Uživatelskými a participačními podmínkami (12) V rámci své účasti v Projektech trnd jsou Uživatelé oprávněni předkládat společnosti trnd zprávy, obrázky, audio a video soubory a další obsah. Další informace viz pravidla pro vkládání obsahu Uživateli (oddíl 8 těchto Uživatelských a participačních podmínek).

(13) Produkty k testování poskytnuté Účastníkovi v rámci Projektu trnd společností trnd nebo Partnerem kampaně jsou vzorky a nejsou určeny k prodeji. Prodej těchto testovacích produktů, zejména prostřednictvím platforem jako eBay, je zakázán. Mějte na paměti, že neautorizovaným prodejem může dojít k porušení práv k ochranným známkám Partnera kampaně, neboť Partner kampaně tyto testovací produkty neuvedl na trh za účelem prodeje.

(14) V rámci některých Projektů trnd je požadováno vrácení testovacích produktů. Uživatelé budou na případnou povinnost vrácení produktů upozorněni při žádosti o účast v Projektu trnd. Testovací produkty, které byly dány Uživatelům k dispozici pro účely testování na omezenou dobu (konkrétně na dobu trvání Projektu trnd), mohou Uživatelé používat pouze po uvedenou omezenou dobu a po uplynutí této doby jsou povinni zaslat je neprodleně zpět společnosti trnd. Pokud není doba používání stanovena, je nutno neprodleně vrátit testovací produkt společnosti trnd na základě vyžádání. Pokud není v rámci příslušné Smlouvy na projekt výslovně uvedeno jinak, nese náklady na zaslání zpět společnost trnd. Případné další podmínky se řídí dodatečnými specifickými podmínkami příslušného Projektu trnd, které mají v případě rozporu s těmito všeobecnými Uživatelskými a participačními podmínkami přednost.

5. Wombats

(1) Pokud využíváš Služby nabízené Platformou trnd (tj. pokud se např. účastníš průzkumů, předkládáš kontaktní zprávy, atd.), může ti trnd přidělit bonusové body označované jako trnd “Wombats”. Wombats ukazují, jak aktivní jsi jako člen komunity trnd. Může se jednat o jeden z faktorů pro výběr Účastníků do budoucích Projektů trnd.

(2) trnd přiděluje trnd Wombats dle svého vlastního uvážení a není k němu nijak direktivně zavázána. Wombats jsou aktuálně přidělovány za předložené kontaktní zprávy, za účast v průzkumech, za předložené a zveřejněné toptrnds a za úspěšné doporučování přátel. Za kteroukoli z těchto aktivit obdržíte zpravidla 3 Wombats. Přidělování Wombats za tebou předložené kontaktní zprávy závisí rovněž na rozsahu a podrobnosti tvých zpráv.

(3) trnd Wombats nemají žádnou finanční hodnotu a nemohou být vyplaceny v hotovosti. Nejsou přenosné.

(4) trnd si vyhrazuje právo program trnd Wombat v budoucnosti změnit, rozšířit či omezit, aniž by to mělo vliv na Wombats, které vám již byly přiděleny.

6. Ochrana údajů/osobní údaje

trnd a Společnosti skupiny trnd jsou si vědomy potřeby chránit vaše osobní údaje a v rámci shromažďování, zpracování a používání osobních údajů Uživatelů tyto údaje chrání. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji v rámci Skupiny trnd viz naše Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

7. Používání materiálů poskytovaných v rámci Platformy trnd

(1) Veškerý obsah Platformy trnd poskytnutý tobě společností trnd nebo Partnery kampaní, mimo jiné texty, návrhy, grafika, loga, ikony, obrázky, audio soubory, obsah ke stažení, rozhraní, kódy a software a veškeré jejich části a kombinace a rovněž veškeré ostatní dokumenty a materiály (společně dále jen „Materiál“), je chráněn zákony o autorských právech a/nebo ochranných známkách ve prospěch společnosti trnd a/nebo jejích poskytovatelů licencí a může být používán pouze v souladu s podmínkami stanovenými společností trnd a v souladu s příslušným zákonem.

(2) Materiál z Platformy trnd si můžete stáhnout či vytisknout pro účely získání informací o produktech a službách trnd a používat a zpracovávat tento Materiál v souladu s požadavky a pokyny platnými pro tvoji účast v konkrétním projektu trnd, a to za předpokladu, že nepozměníš ani neodstraníš žádnou informaci o autorském právu, ochranné známce či jinou informaci o vlastnickém právu z Materiálu, který si prohlížíš, stahuješ nebo tiskneš. trnd může toto právo užívání dle svého výhradního uvážení kdykoli omezit či odvolat. Veškeré komerční využití Materiálu – mimo jiné jeho reprodukce, transformace, distribuce, komunikace nebo veřejné zpřístupnění pro komerční účely – bez souhlasu držitele příslušných práv je výslovně zakázáno. Veškerá ostatní práva k Materiálu, mimo jiné veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví k Materiálu, zůstávají vlastnictvím společnosti trnd a/nebo jejích poskytovatelů licencí.

(3) Veškeré ochranné známky, loga a další značky obsažené na Platformě trnd jsou registrovanými a neregistrovanými značkami společnosti trnd, jejích poskytovatelů licencí a případně dalších třetích stran. Veškerá práva k těmto ochranným známkám, logům a dalším značkám jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Poskytnutí práv k využívání ochranných známek, log a dalších značek použitých na Platformě trnd vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušných vlastníků a nic z Platformy trnd ani těchto Uživatelských a participačních podmínek nelze vykládat jako poskytnutí licence či práva k užívání ochranných známek, log či jiných značek použitých na Platformě trnd.

(4) trnd si vyhrazuje veškerá práva k Platformě a jejímu obsahu, která v těchto Uživatelských a participačních podmínkách nejsou výslovně uvedena.

8. Vkládání obsahu Uživateli

a. Poskytnutí práv k obsahu vloženému Uživateli

(1) V rámci svého používání Platformy trnd, konkrétně pak tvojí účasti v Projektech trnd, můžeš společnosti trnd poskytovat obsah různého druhu, například kontaktní zprávy, zprávy, obrázky, audio a video soubory, komentáře nebo příspěvky na blogu (společně dále jen „Obsah“), a uveřejňovat jej.

(2) S výjimkou komentářů si dle svého vlastního uvážení můžeš zvolit, zda Obsah tebou předložený společnosti trnd má sloužit pouze jako interní informace pro personál trnd (v takovém případě bude trnd používat tvůj Obsah pouze pro interní vyhodnocení realizovaných Projektů trnd a tvých aktivit), nebo zda chcete svůj Obsah veřejně sdílet (v takovém případě uvidí tvůj Obsah rovněž ostatní).

(3) K veškerému Obsahu předloženému společnosti trnd poskytujete společnosti trnd tato práva užívání:

• Pokud jsi sdílel Obsah pouze pro interní použití, poskytuješ společnosti trnd bezplatně nevýhradní, celosvětově platné právo na dobu jeho ochrany dle příslušného zákona k využívání Obsahu, který jsi poskytl pro interní účely společnosti trnd (mimo jiné k vyhodnocení Projektů trnd a tvé činnosti v tomto ohledu). Poskytnutí práv užívání zahrnuje mimo jiné právo společnosti trnd reprodukovat, ukládat, překládat, šířit, zpřístupňovat veřejnosti a jinak komunikovat Obsah či jeho část pro tyto účely v jakékoli formě a na jakémkoli médiu, a právo upravovat, transformovat či modifikovat Obsah v rozsahu nutném pro tyto účely z technických či právních důvodů (s přihlédnutím k tvůrčí jedinečnosti Obsahu a osobnostním právům, která mohou být uplatňována).

• Pokud jsi sdílel Obsah veřejně, poskytuješ společnosti trnd bezplatně nevýhradní, celosvětově platné právo na dobu jeho ochrany dle příslušného zákona k reprodukci a zveřejňování Obsahu, který jsi poskytl prostřednictvím komunity trnd a příslušného Projektu trnd, a k reklamě na nabídku společnosti trnd na www.trnd.com (včetně veškerých dílčích stránek, např. firemních webových stránek na adrese www.company.trnd.com nebo internetových verzí Platformy trnd pro jednotlivé země). trnd bude mít navíc právo poskytnout tebou sdílený Obsah Partnerovi kampaně, jehož produkty jsi testoval v rámci příslušného Projektu trnd, aby jej informovala o průběhu projektu (např. prostřednictvím prezentací výsledků) za účelem interního vyhodnocení. Poskytnutí výše uvedeného práva užívání zahrnuje, mimo jiné, právo společnosti trnd reprodukovat, zveřejňovat, ukládat, překládat, šířit, zpřístupňovat veřejnosti a jinak veřejně komunikovat Obsah či jeho část pro tyto účely v jakékoli formě a na jakémkoli médiu, a právo upravovat, transformovat či modifikovat Obsah v rozsahu nutném pro tyto účely z technických či právních důvodů (s přihlédnutím k tvůrčí jedinečnosti Obsahu a osobnostním právům, která mohou být uplatňována).

(4) Dále souhlasíš s tím, že trnd v rámci používání Obsahu na základě tvého souhlasu může zveřejnit tebou zvolené uživatelské jméno, které je společnosti trnd předloženo společně s Obsahem. Tímto ustanovením nejsou dotčena tvé osobnostní práva.

(5) Veškerý Obsah, který sdílíš pro uveřejnění, je všeobecně dostupný prostřednictvím Platformy trnd bez časového omezení, dokud je prostřednictvím Platformy trnd přístupný konkrétní Projekt trnd, v jehož rámci byl tvůj Obsah zveřejněn. V odůvodněných případech (např. v případě ukončení tvého členství v komunitě trnd) můžeš požádat společnost trnd o smazání tebou publikovaného Obsahu.

(6) Při sdílení svého Obsahu ti může být nabídnuto rovněž poskytnutí dobrovolného souhlasu s tím, aby

(i) trnd mohla používat tvůj Obsah k propagaci komunity trnd a nabídky WOM společnosti trnd (použití k reklamě trnd). Svým souhlasem poskytuješ společnosti trnd bezplatně nevýhradní, dále licencovatelné, celosvětově platné právo na dobu jeho ochrany dle příslušného zákona k reprodukci, šíření, zveřejnění, veřejnému zpřístupnění a jiné veřejné komunikaci Obsahu či jeho části v jakékoli formě (např. v podobě tištěných materiálů, např. letáků, bannerů na veletrzích a brožur, nebo v digitální podobě, např. emailem šířených zpravodajů, prezentací, online bannerů, atd.) k výše uvedeným reklamním účelům, v jakékoli podobě a na jakémkoli médiu, a právo upravovat, transformovat či modifikovat Obsah v rozsahu nutném pro tyto účely z technických či právních důvodů (s přihlédnutím k tvůrčí jedinečnosti Obsahu a osobnostním právům, která mohou být uplatňována);

a/aby

(ii) trnd mohla zpřístupnit tvůj Obsah Partnerovi kampaně, jehož produkty jsi testoval v rámci konkrétního Projektu trnd, aby tento mohl tvůj Obsah využít k reklamě na tebou testované produkty (použití k reklamě Partnery kampaní). Svým souhlasem poskytuješ společnosti trnd právo poskytnout příslušnému Partnerovi kampaně bezplatně nevýhradní, dále licencovatelné, celosvětově platné právo na dobu jeho ochrany dle příslušného zákona k reprodukci, šíření, zveřejnění, veřejnému zpřístupnění a jiné veřejné komunikaci Obsahu či jeho části v jakékoli formě (např. v podobě tištěných materiálů, např. letáků a brožur, nebo v digitální podobě, např. emailem šířených zpravodajů, prezentací, online bannerů, atd.) k výše uvedeným reklamním účelům, a právo upravovat, transformovat či modifikovat Obsah v rozsahu nutném pro tyto účely z technických či právních důvodů (s přihlédnutím k tvůrčí jedinečnosti Obsahu a osobnostním právům, která mohou být uplatňována).

(7) Tvůj souhlas s výše uvedeným užitím je dobrovolný a můžeš jej s účinností do budoucnosti kdykoli odvolat, pokud takové odvolání nebude mít nepřiměřený dopad na společnost trnd nebo Partnera kampaně. Tvoje právo na odvolání je zejména omezeno v případě, že by trnd nebo Partner kampaně byli nepřiměřeně omezeni ve využití již vytvořených či objednaných reklamních materiálů. Měj, prosím na paměti, že Obsah již jednou zveřejněný (např. na Platformě trnd) zůstává v zásadě přístupný či veřejně dostupný, i když následně odvoláš svůj souhlas. Za podmínek uvedených výše však můžeš požádat o smazání takového Obsahu.

(8) S veškerými osobními údaji poskytnutými společnosti trnd bude nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a používání cookies.

b. Pokyny k Obsahu vkládanému Uživatelem; Odškodnění

(1) Uživatel nese výhradní odpovědnost za Obsah jím předložený společnosti trnd, mimo jiné za jeho přesnost, úplnost a zákonnost.

(2) Souhlasíš s tím, že budeš předkládat Obsah společnosti trnd, pouze pokud jsi přesvědčen, že veškerý tebou předložený Obsah splňuje následující požadavky:

• Jsi výhradním autorem Obsahu a vlastníkem veškerých práv duševního a průmyslového vlastnictví k tomuto Obsahu, nebo jsi jinak oprávněn zpřístupnit Obsah společnosti trnd za účelem použití definovaným v těchto Uživatelských a participačních podmínkách a poskytnout společnosti trnd příslušná práva užívání;

• Všechny osoby zobrazené na obrázcích, které jsou součástí tebou předkládaného Obsahu, poskytly svůj výslovný souhlas s předložením a/nebo zveřejněním Obsahu (v případě zobrazení dětí je zajištěn rovněž souhlas všech odpovědných zákonných zástupců);

• Veškerý tebou vložený Obsah je pravdivý a přesný;

• Použitím tebou předloženého Obsahu nebudou porušeny tyto Uživatelské a participační podmínky.

• Nesmíš vkládat Obsah, o o němž víš, že je důvěrný, nepravdivý, nepřesný, zavádějící či klamavý, o jenž porušuje autorská či jiná práva třetích stran, mimo jiné osobnostní práva nebo práva duševního či průmyslového vlastnictví, o jenž porušuje zákony či úřední předpisy nebo je jinak problematický, o jenž je urážlivý, pomlouvačný, útočný nebo diskriminační vůči jakékoli osobě či subjektu, o za nějž jsi obdržel platbu či jiné protiplnění od třetí strany nebo jenž představuje komerční Obsah za účelem reklamy na Tvoje nabídky nebo nabídky třetích stran, o jenž obsahuje informace o jiných webových stránkách, emailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla, o jenž obsahuje počítačové viry či jiné potenciálně nebezpečné počítačové programy či soubory nebo spam v jakékoli formě.

(3) Odškodníš a ochráníš společnost trnd (a její ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance) proti veškerým nárokům, požadavkům a ztrátám – včetně přiměřeného palmáre právním zástupcům a nákladů řízení – vzniklým na základě zaviněného porušení tvých výše uvedených povinností.

(4) trnd si vyhrazuje právo smazat či upravit bez předchozího upozornění veškerý Obsah, který dle výhradního uvážení společnosti trnd porušuje výše uvedené pokyny k obsahu či jiná ustanovení těchto Uživatelských a participačních podmínek nebo příslušný zákon.

(5) V každém případě si trnd vyhrazuje právo odstranit předložený Obsah bez předchozího upozornění nebo odmítnout jeho zveřejnění či distribuci.

9. Popis služby: platforma trnd

a. Dostupnost Platformy trnd a Služeb

(1) trnd poskytuje Platformu trnd zdarma a dle svého vlastního uvážení. Nemáš žádné právo nárokovat si přístup k Platformě trnd nebo jakýmkoli službám či funkcím Platformy trnd.

(2) trnd má právo kdykoli dle svého vlastního uvážení pozměnit a/nebo ukončit (zcela nebo částečně) provozování Platformy či Služeb nabízených prostřednictvím Platformy trnd.

(3) Platforma trnd a kterékoli ze Služeb mohou být dočasně nedostupné z důvodu technických problémů. Uživatelé nemají ani jako účastníci Projektu trnd nárok na trvalou dostupnost Platformy trnd a Služeb společnosti trnd. trnd nenese odpovědnost za nepřetržitý a bezchybný přístup k Platformě trnd a/nebo ke Službám a nenese v této souvislosti žádnou odpovědnost.

(4) Uživatelé si na vlastní náklady musejí zajistit technické prostředky nutné k používání Platformy trnd a Služeb společnosti trnd, mimo jiné potřebný hardware a software (např. internetový prohlížeč) a přístup a přenos dat o dostatečné rychlosti. trnd nepřijímá žádnou odpovědnost za kompatibilitu Platformy trnd a Služeb nabízených jejím prostřednictvím s tvým konkrétním hardwarovým a softwarovým prostředím.

b. Přesnost, úplnost, zákonnost a aktuálnost informací a Obsahu na Platformě trnd

(1) trnd nenese a nepřijímá žádnou odpovědnost za trvalou přesnost, úplnost a aktuálnost prohlášení, údajů a/nebo dalších informací poskytovaných prostřednictvím Platformy trnd (dále jen „Informace“). Informace poskytované prostřednictvím Platformy trnd jsou pouze všeobecně informativního charakteru a nemají být považovány za spolehlivý zdroj ani za jediný základ pro rozhodování. Pokud se na Informace na Platformě trnd spoléháš, činíš tak na vlastní riziko. Měj prosím na paměti, že Informace na Platformě trnd mohou být neaktuální. Vyhrazujeme si právo Informace na Platformě trnd kdykoli pozměnit, nemáme však za povinnost Informace na Platformě trnd ověřovat či aktualizovat. Sledování změn Informací na Platformě trnd je výhradně tvojí odpovědností.

(2) trnd dále nepřijímá odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost Obsahu vytvořeného a vloženého Uživateli; tyto záležitosti jsou výhradní odpovědností příslušného Uživatele. Společnost trnd zejména není odpovědna zajistit, aby Obsah Platformy trnd vytvořený Uživateli byl v souladu s příslušnými zákony a nebyl zatížen právy třetích stran. Společnost trnd není schopna v plné míře kontrolovat a pravidelně revidovat veškerý Obsah vložený na Platformu trnd Uživateli. Společnost trnd nepřijímá tento Obsah za vlastní a výslovně se distancuje od stanovisek a názorů vyjádřených v tomto Obsahu, které nemusejí vyjadřovat názory trnd.

c. Odkazy na externí webové stránky

Součástí naší nabídky jsou odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nemůžeme nijak ovlivnit. Nemůžeme tedy přijmout žádnou odpovědnost za takovýto obsah třetích stran. Odkazy jsou ti nabízeny jako služba a poskytovány pouze jako odkaz na webové stránky třetích stran, které mohou obsahovat další relevantní informace. Odpovědnost za veškerý Obsah stránek, na něž odkazy vedou, však vždy leží výhradně na straně tento Obsah nabízející nebo na provozovateli stránek, na něž odkazy vedou. trnd rovněž není schopna pravidelně sledovat Obsah stránek, na něž odkazy vedou. Odkaz na tyto webové stránky neznamená, že trnd přijímá Obsah těchto webových stránek za vlastní. Společnost trnd se výslovně distancuje od stanovisek a názorů vyjádřených na takových webových stránkách, které nemusejí vyjadřovat názory trnd. Společnost trnd nenese odpovědnost za ztráty, škody či jinou újmu vzniklou následkem použití webových stránek, na něž odkazy vedou.

10. Omezení odpovědnosti

(1) trnd nese odpovědnost za škody bez omezení v případě úmyslného činu nebo hrubé nedbalosti.

(2) trnd dále nese odpovědnost za škody způsobené běžnou nedbalostí v podobě závažného porušení smlouvy, které ohrožuje plnění předmětu smlouvy uzavřené s Tebou, nebo neplnění povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž splnění spoléháš. Veškerá další odpovědnost společnosti trnd v případě běžné nedbalosti je vyloučena.

(3) Výše uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje na veškeré nároky na náhradu škody bez ohledu na jejich právní základ, s výjimkou nároků na náhradu škody (i) v případě škody na zdraví nebo smrti, (ii) pokud byla poskytnuta záruka (v takovém případě platí ustanovení o odpovědnosti uvedené v záruce za předpokladu, že záruka takové ustanovení obsahuje), (iii) pokud byly podvodným způsobem zatajeny vady a (iv) v případech porušení německého Zákona o odpovědnosti za produkt [Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG].

(4) Výše uvedená omezení odpovědnosti se vztahují rovněž na nároky na náhradu škody, které mohou být vzneseny vůči ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům či zprostředkovatelům [Erfüllungsgehilfen] společnosti trnd.

  1. Ukončení členství v komunitě trnd a souvislost se stávajícími Smlouvami na projekt

(1) Své členství v komunitě trnd můžeš kdykoli ukončit vypovězením Uživatelské smlouvy, kterou s námi máš uzavřenu. Pokud tak chceš učinit, řiď se pokyny k výpovědi na tvém Účtu trnd, položka „můj trnd“. Pokud se v době výpovědi účastníš probíhajícího Projektu trnd, měj prosím na paměti, že veškeré povinnosti, které pro tebe mohou vyplývat z účasti na projektu (např. povinnost vrátit testované produkty) zůstávají v platnosti.

(2) trnd může kdykoli vypovědět Uživatelskou smlouvu s tebou uzavřenou bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 14 dnů. Tímto není dotčeno právo na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu.

(3) Za závažný důvod mimořádné výpovědi společnosti trnd se považuje především případ, kdy Uživatel poruší všeobecná pravidla používání (dle oddílu 3 těchto Uživatelských a participačních podmínek) nebo pravidla vkládání Obsahu Uživateli (dle oddílu 8 těchto Uživatelských a participačních podmínek). Za závažný důvod se považuje rovněž případ, kdy Uživatel poruší specifické podmínky projektu sjednané pro konkrétní Projekt trnd. Společnost trnd je povinna podat výpověď písemně (postačí elektronickou poštou).

(4) Výpovědí Uživatelské smlouvy bez udání důvodu není dotčena platnost Smluv o projektu na účast v Projektu trnd, jenž v době podání výpovědi probíhá. Jakýkoli důvod mimořádné výpovědi Uživatelské smlouvy ze strany společnosti trnd zároveň představuje důvod k výpovědi všech Smluv o projektu aktuálně platných v době výpovědi ze strany společnosti trnd nebo příslušné Společnosti skupiny trnd. trnd ani příslušná Společnost skupiny trnd však v tomto případě nejsou povinny smlouvy vypovědět. Mimořádnou výpovědí Smlouvy o projektu nejsou dotčeny povinnosti Uživatele, které po výpovědi Smlouvy o projektu zůstávají i nadále v platnosti (např. povinnost zachování důvěrnosti nebo povinnost vrátit testované produkty).

11. Ukončení členství v komunitě trnd a souvislost se stávajícími Smlouvami na projekt

(1) Své členství v komunitě trnd můžeš kdykoli ukončit vypovězením Uživatelské smlouvy, kterou s námi máš uzavřenu. Pokud tak chceš učinit, řiď se pokyny k výpovědi na tvém Účtu trnd, položka „můj trnd“. Pokud se v době výpovědi účastníš probíhajícího Projektu trnd, měj prosím na paměti, že veškeré povinnosti, které pro tebe mohou vyplývat z účasti na projektu (např. povinnost vrátit testované produkty) zůstávají v platnosti.

(2) trnd může kdykoli vypovědět Uživatelskou smlouvu s tebou uzavřenou bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 14 dnů. Tímto není dotčeno právo na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu.

(3) Za závažný důvod mimořádné výpovědi společnosti trnd se považuje především případ, kdy Uživatel poruší všeobecná pravidla používání (dle oddílu 3 těchto Uživatelských a participačních podmínek) nebo pravidla vkládání Obsahu Uživateli (dle oddílu 8 těchto Uživatelských a participačních podmínek). Za závažný důvod se považuje rovněž případ, kdy Uživatel poruší specifické podmínky projektu sjednané pro konkrétní Projekt trnd. Společnost trnd je povinna podat výpověď písemně (postačí elektronickou poštou).

(4) Výpovědí Uživatelské smlouvy bez udání důvodu není dotčena platnost Smluv o projektu na účast v Projektu trnd, jenž v době podání výpovědi probíhá. Jakýkoli důvod mimořádné výpovědi Uživatelské smlouvy ze strany společnosti trnd zároveň představuje důvod k výpovědi všech Smluv o projektu aktuálně platných v době výpovědi ze strany společnosti trnd nebo příslušné Společnosti skupiny trnd. trnd ani příslušná Společnost skupiny trnd však v tomto případě nejsou povinny smlouvy vypovědět. Mimořádnou výpovědí Smlouvy o projektu nejsou dotčeny povinnosti Uživatele, které po výpovědi Smlouvy o projektu zůstávají i nadále v platnosti (např. povinnost zachování důvěrnosti nebo povinnost vrátit testované produkty).

12. Změny Uživatelských a participačních podmínek

(1) trnd si vyhrazuje právo tyto Uživatelské a participační podmínky kdykoli změnit s účinností do budoucnosti. Nové znění podmínek bude zveřejněno na Platformě trnd a Uživatelům bude při příštím přihlášení na Platformu trnd nabídnuta možnost podmínky odsouhlasit. Veškeré změny vstupují v účinnost ke dni uvedenému společností trnd.

(2) Pokud Uživatel se změnami nesouhlasí, je oprávněn své členství kdykoli ukončit dle oddílu 11 těchto Uživatelských a participačních podmínek. V takovém případě se plnění platných Smluv o projektu řídí Uživatelskými a participačními podmínkami platnými předtím, než nabyly účinnosti změny, které vedly Uživatele k ukončení jeho členství.

13. Oddělitelnost, rozhodné právo

(1) V případě, že některé ustanovení těchto Uživatelských a participačních podmínek či jeho část je, nebo se stane neplatným nebo bude v těchto Uživatelských a participačních podmínkách mezera, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Uživatelských a participačních podmínek s výjimkou případů, kdy by trvání na těchto Uživatelských a participačních podmínkách způsobovalo jedné ze Stran nepřiměřenou újmu.

(2) Tyto Uživatelské a participační podmínky se řídí hmotným právem Spolkové republiky Německo a neuplatní se na ně Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Pokud je Uživatel spotřebitelem a má v době používání Platformy trnd a/nebo účasti v Projektu trnd své bydliště mimo Spolkovou republiku Německo, není výše uvedeným stanovením rozhodného práva dotčeno uplatnění závazných ustanovení zákonů jeho domovské země. Spotřebitelem se rozumí každá osoba uzavírající Uživatelskou smlouvu a/nebo Smlouvu o projektu za účelem, který z většiny nesouvisí s komerční či živnostnickou činností Uživatele. Spotřebitelé jsou oprávněni vznést nárok vůči společnosti trnd u soudu místně příslušném spotřebitelově bydlišti.

14. Jak nás kontaktovat

Pokud máš jakékoli otázky či připomínky k těmto Uživatelským a participačním podmínkám, jsme ti k dispozici na: imprint