Gebruiks- en deel ...

Login

Wachtwoord vergeten?

Richtlijnen
/ Gebruiks- en deelnamevoorwaarden (2020)

Gebruiks- en deelnamevoorwaarden voor de trnd-community (trnd.nl)

Laatst gewijzigd: juni 2020

De volgende algemene voorwaarden (de "gebruiks- en deelnamevoorwaarden") van TERRITORY Influence GmbH. Neumarkter Str. 26, 81673 Munchen, een vennootschap ingeschreven bij de lokale rechtbank [Amtsgericht – AG] te München onder vennootschapsregistratienummer HRB 226897 (“trnd”) zetten de wettelijke voorwaarden en vereisten uiteen voor jou:

 • Registratie als lid van de trnd-community

 • Gebruik van het online platform van de trnd community op www.trnd.nl, waaronder alle subpagina's (het “trnd-platform”) en van de op dit platform aangeboden informatie, applicaties en diensten (de “diensten”); en

 • Inschrijving en deelname aan campagnes en projecten die jou door trnd of aan trnd gelieerde groepsmaatschappijen (de “trnd-groepsmaatschappijen”) worden aangeboden om je in staat te stellen tot het testen en beoordelen van producten (de “trnd-projecten”) van deelnemende ondernemingen (de “campagnepartners”).

Lees voordat je je registreert op het trnd-platform, gebruikmaakt van onze diensten en je inschrijft voor deelname aan trnd-projecten eerst de volgende gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

Verwijzingen op het trnd-platform en in deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden naar “wij/we”, “ons/onze”, etc. zijn verwijzingen naar trnd. Gebruikers die als lid van de trnd-community ingeschreven staan, worden hierna aangeduid met “gebruikers”, en gebruikers die zijn geselecteerd voor deelname aan bepaalde trnd-projecten worden hierna aangeduid met “deelnemers”.

NB: om je te kunnen registreren, lid van de trnd-community te worden en deel te nemen aan trnd-projecten, moet je 18 jaar of ouder zijn.

1. Reikwijdte van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden

Deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op jouw contractuele relatie met trnd met betrekking tot jou:

 • registratie op het trnd-platform en lidmaatschap van de trnd-community,
 • gebruik van het trnd-platform en van de diensten, en
 • inschrijving op en deelname aan trnd-projecten.

In principe worden trnd-projecten niet door trnd zelf beheerd, maar door de trnd-groepsmaatschappij die lokaal belast is met de betreffende trnd-projecten. Wanneer je op een bepaald trnd-project inschrijft, kun je gevraagd worden bijzondere projectvoorwaarden voor dat specifieke trnd-project te accepteren, waarmee een rechtsverhouding tot stand komt tussen jou en de trnd-groepsmaatschappij die lokaal belast is met het begeleiden van het betreffende trnd-project. Dergelijke bijzondere projectvoorwaarden zijn gebaseerd op deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden, maar kunnen ook aanvullende voorwaarden bevatten die betrekking hebben op de specifieke vereisten van het betreffende trnd-project en het betreffende land. In geval van strijdigheid tussen deze algemene gebruiks- en deelnamevoorwaarden en de bijzondere projectvoorwaarden, prevaleren de bijzondere projectvoorwaarden.

2. Registratie op het trnd-platform en lidmaatschap van de trnd-community

(1) Om gebruik te kunnen maken van het trnd-platform en de daarop aangeboden diensten en deel te kunnen nemen aan trnd-projecten, moet je lid van de trnd-community zijn. Om lid te worden, moet je je op het trnd-platform registreren en een account aanmaken (de “trnd-account”).

(2) De volgende voorwaarden zijn op jouw registratie van toepassing:

 • Registratie op het online-platform is gratis en legt de gebruiker geen verplichting op aan trnd-projecten deel te nemen. trnd is niet verplicht de gebruiker te registreren en het staat haar vrij een registratie al dan niet te accepteren.
 • Registratie is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Gebruik is beperkt tot alleen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (d.w.z. doeleinden die merendeels gezien kunnen worden als dat zij buiten de commerciële of beroepsmatige werkzaamheden als zelfstandige vallen).
 • Iedere gebruiker is verplicht bij registratie volledige, juiste en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De bij registratie verstrekte informatie dient tijdens de gehele periode van lidmaatschap volledig, juist en actueel te worden gehouden. Voor bijzonderheden over het verzamelen, verwerken en gebruik van de door jou verstrekte informatie, raadpleeg ons Privacy & Cookie-beleid.
 • Iedere gebruiker mag onder zijn of haar naam slechts één trnd-account aanmaken en gebruiken. Meerdere registraties en/of registraties ten behoeve van derden zijn niet toegestaan. Gebruikers mogen hun trnd-account niet door derden laten gebruiken.
 • Iedere gebruiker wordt het bij registratie gekozen wachtwoord toegewezen. Gebruikers dienen ervoor te zorgen dat het wachtwoord geheim blijft en niet aan derden wordt bekendgemaakt. Gebruikers dienen trnd zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van ieder ongeoorloofd gebruik van het trnd-platform via hun trnd-account.
 • Indien een gebruiker een van de bovengenoemde verplichtingen schendt, behoudt trnd zich uitdrukkelijk het recht voor een of meer van de door die gebruiker aangemaakte accounts te verwijderen en hem of haar het recht te ontzeggen zich opnieuw op het trnd-platform te registreren.

(3) Je dient deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden te aanvaarden om jouw verzoek tot registratie in te dienen. Dit zal je tijdens de registratieprocedure worden gevraagd. Een bevestiging van jouw verzoek tot inschrijving wordt per e-mail worden toegezonden.

(4) Nadat je je trnd-account hebt aangemaakt, ontvang je ter bevestiging een e-mail op het door jou opgegeven adres. Dit is ter controle van het e-mailadres en voor het activeren van jouw persoonlijke trnd-account. Volg voor het activeren van jouw trnd-account de instructies in deze e-mail. Bij het activeren van jouw trnd-account komt tussen jou en trnd een contract tot stand op basis van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden (de “gebruikersovereenkomst”).

3. Algemene regels voor gebruik van het trnd-platform en van de diensten

(1) Alle ingeschreven gebruikers kunnen gebruikmaken van het trnd-platform en de daarop aangeboden diensten. Hiertoe behoren, zonder daartoe beperkt te zijn, deelname aan enquêtes of productbeoordelingen, het plaatsen van reacties of andere opmerkingen, het plaatsen van content of deelname aan online-discussies met andere gebruikers. De diensten worden jou aangeboden door trnd en, indien van toepassing, door trnd-groepsmaatschappijen. Indien wij hierin diensten van derden opnemen, zullen deze uitdrukkelijk als zodanig worden benoemd. Op deze diensten kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden of privacybeleid van toepassing zijn waarover wij jou zullen informeren.

(2) Gebruik van het trnd-platform en van de diensten is beperkt tot alleen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (d.w.z. doeleinden die merendeels gezien kunnen worden als dat zij buiten de commerciële of beroepsmatige werkzaamheden als zelfstandige vallen).

(3) Alle gebruikers zijn verplicht zich te houden aan toepasselijke wetgeving, de rechten van derden te respecteren en zich bij het gebruik van het trnd-platform en de daarop aangeboden diensten en bij iedere interactie andere gebruikers beleefd te behandelen.

(4) Daarnaast is op het plaatsen van content door gebruikers artikel 8 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden van toepassing.

4. Deelname aan en inschrijving op trnd-projecten

(1) trnd biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor deelname aan trnd-projecten via het trnd-platform en, indien zij overeenkomstig deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden geselecteerd zijn voor deelname aan een specifiek trnd-project, nieuwe producten te testen en te beoordelen in het specifieke trnd-project.

(2) In principe worden trnd-projecten niet door trnd begeleid, maar door de trnd-groepsmaatschappij die lokaal belast is met het betreffende trnd-project. Wanneer de inschrijving op een project van een gebruiker wordt gehonoreerd, zal die trnd-groepsmaatschappij zijn of haar contractpartner voor het betreffende trnd-project worden.

(3) Deelname aan trnd-projecten is vrijwillig en kosteloos.

(4) Ieder trnd-project staat open voor een beperkt aantal gebruikers die aan bepaalde criteria moeten voldoen die aan de respectieve doelgroep zijn gesteld door de campagnepartner wiens producten in het betreffende trnd-project worden getest. Deelnemers zullen derhalve onder meer geselecteerd worden op basis van deze criteria, maar dit is anderszins naar eigen vrije beoordeling van trnd of de trnd-groepsmaatschappij die belast is met het betreffende trnd-project. Een recht op deelname aan een bepaald trnd-project bestaat er niet. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

(5) trnd behoudt zich het recht voor om geselecteerde deelnemers van een trnd-project uit te sluiten, indien zij in strijd handelen met deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden of enige aanvullende bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende trnd-project.

(6) Je kunt je via het trnd-platform op een trnd-project inschrijven; in principe kun je je alleen inschrijven wanneer je een uitnodiging (een “inschrijfticket”) hebt ontvangen van trnd, of van de trnd-groepsmaatschappij die belast is met het betreffende trnd-project, om je op het specifieke trnd-project in te schrijven.

(7) Het inschrijfformulier voor een trnd-project moet waarheidsgetrouw worden ingevuld en kan afhankelijk van het testproduct afwijken van andere inschrijfformulieren. Voor bijzonderheden over het verzamelen, verwerken en gebruik van de door jou verstrekte informatie bij jouw inschrijving, raadpleeg ons Privacy & Cookie-beleid.

(8) Om je in te kunnen schrijven moet je deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden aanvaarden en, indien van toepassing, de eventuele aanvullende, bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende trnd-project. Dit zal je aan het einde van de inschrijvingsprocedure worden gevraagd. Een bevestiging van je inschrijving wordt per e-mail via jouw trnd-account toegezonden. Dit betreft uitsluitend een ontvangstbevestiging - het vormt geen aanvaarding van je inschrijving en betekent niet dat je bent geselecteerd als deelnemer aan het trnd-project.

(9) Indien je bent geselecteerd als deelnemer aan een trnd-project ontvang je van ons een aanvullende e-mail op het e-mailadres dat je hebt opgegeven ter bevestiging van je deelname. Alleen dan komt tussen jou en trnd of de trnd-groepsmaatschappij die belast is met het betreffende trnd-project een contract tot stand op basis van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden en, indien van toepassing, eventuele bijzondere projectvoorwaarden (de “projectovereenkomst”).

(10) In een trnd-project ontvangt de geselecteerde groep van deelnemers producten van een specifieke campagnepartner om deze te testen of krijgen ze bepaalde specifieke productinformatie ter beschikking gesteld. Deelnemers worden aangespoord de producten te testen, te beoordelen en aan te bevelen en/of de productinformatie te lezen. De geselecteerde deelnemers zijn op geen enkele wijze verplicht het testproduct te gebruiken of te beoordelen.

(11) Indien een deelnemer producten van onze campagnepartners aanbeveelt of productinformatie over hen deelt met anderen, moet de deelnemer aangeven dat hij of zij deelneemt aan een trnd-project. De deelnemer dient altijd eerlijk zijn of haar mening over het product te geven. Kritiek is uitdrukkelijk toegestaan. Dit kan nader worden uitgewerkt in aanvullende bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende project, welke in geval van strijdigheid prevaleren boven deze algemene gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

(12) Gebruikers mogen in het kader van hun deelname aan trnd-projecten verslagen, afbeeldingen, audio- en videobestanden en overige content aan trnd toezenden. Verdere bijzonderheden hierover zijn vastgelegd in de regels voor het plaatsen van content door gebruikers (artikel 8 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden).

(13) Testproducten die aan een deelnemer in het kader van een trnd-project door trnd of de campagnepartner zijn verstrekt, zijn monsters en niet voor de verkoop bestemd. De verkoop van deze testproducten, met name via een platform als eBay, is niet toegestaan. Wij maken je erop attent dat ongeoorloofde doorverkoop inbreuk kan maken op de merkrechten van de campagnepartner omdat deze de testproducten niet ten behoeve van wederverkoop op de markt heeft geplaatst.

(14) Bij sommige trnd-projecten moeten de testproducten worden teruggegeven. Gebruikers worden bij inschrijving voor deelname aan het trnd-project uitdrukkelijk op een eventuele teruggaveverplichting gewezen. Testproducten die aan gebruikers slechts voor bepaalde tijd ter beschikking zijn gesteld (uitsluitend voor de duur van het trnd-project), mogen door gebruikers slechts voor deze tijd worden gebruikt en dienen na afloop van deze periode onmiddellijk aan trnd te worden teruggestuurd. Indien geen tijd voor het gebruik is vastgesteld, dient het testproduct zonder onnodige vertraging op eerste verzoek aan trnd te worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden komen voor rekening van trnd, tenzij in het kader van de projectovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op eventuele verdere bijzonderheden zijn de aanvullende bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende trnd-project van toepassing, welke in geval van strijdigheid prevaleren boven deze algemene gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

5. Wombats

(1) Indien je gebruikmaakt van de op het trnd-platform aangeboden diensten (bijvoorbeeld deelneemt aan enquêtes, gespreksverslagen indient, etc.), kan trnd beoordelingspunten toekennen, de zogenaamde trnd "Wombats”. Wombats laten zien hoe actief je bent als lid van de trnd-community. Dit kan een van de factoren zijn voor het selecteren van deelnemers voor toekomstige trnd-projecten.

(2) trnd kent de trnd Wombats toe ter eigen beoordeling en is hierbij aan geen richtlijnen gebonden. Wombats worden momenteel toegekend voor ingediende gespreksverslagen, voor deelname aan enquêtes, voor ingediende en gepubliceerde toptrnds, en voor het succesvol doorwijzen van vrienden. In principe worden 3 Wombats voor een dergelijke activiteit toegekend. Het toekennen van Wombats als erkenning van de door jou ingediende gespreksverslagen geschiedt echter ook op basis van hoe uitgebreid en gedetailleerd jouw verslagen zijn.

(3) trnd Wombats hebben geen geldwaarde en kunnen niet in contanten worden uitgekeerd. Wombats zijn strikt persoonlijk.

(4) trnd behoudt zich te allen tijde het recht voor het trnd Wombat-programma in de toekomst te wijzigen, uit te breiden of in te korten zonder dat dit de reeds aan jou toegekende Wombats benadeelt.

6. Bescherming van (persoons)gegevens

trnd en de trnd-groepsmaatschappijen zijn zich bewust van de noodzaak jouw persoonsgegevens te beschermen en zetten zich ervoor in bij het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens de privacy van gebruikers te beschermen. Voor bijzonderheden over hoe binnen de trnd-groep met persoonsgegevens wordt omgegaan, raadpleeg ons Privacy & Cookie-beleid.

7. Gebruik van op het trnd-platform verstrekte materialen

(1) Alle content van het trnd-platform die aan jou beschikbaar wordt gesteld door trnd of de campagnepartners, waaronder tekst, modellen, (grafische) afbeeldingen, logo's, pictogrammen, audio-bestanden, downloads, interfaces, codes en software en enig deel of een combinatie van het voorgaande, en alle overige documenten en materialen (hierna gezamenlijk te noemen: “materiaal”), zijn beschermd door auteursrecht en/of merkenrecht en andere toepasselijke wetgeving ten gunste van trnd en/of haar licentiegevers en mogen alleen overeenkomstig de door trnd vastgelegde voorwaarden worden gebruikt en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

(2) Je mag het materiaal op het trnd-platform downloaden of uitprinten voor het verkrijgen van informatie over producten en diensten van trnd, en dit materiaal gebruiken en verwerken overeenkomstig de vereisten en richtlijnen die op jouw deelname aan een specifiek trnd-project van toepassing zijn, mits je geen vermeldingen van auteursrechten, merkrechten of overige vermeldingen van eigendomsrechten wijzigt of verwijdert van de door jou bekeken, gedownloade of uitgeprinte materialen. trnd kan dit gebruiksrecht geheel ter eigen beoordeling op enig moment beperken of intrekken. Ieder commercieel gebruik van het materiaal - waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de verveelvoudiging, transformatie, verspreiding, communicatie hiervan of het openbaar maken hiervan voor commerciële doeleinden - zonder de toestemming van de betreffende rechthebbende is uitdrukkelijk verboden. Alle overige rechten op het materiaal, waaronder alle daaraan verbonden intellectuele en industriële eigendomsrechten, blijven bij trnd en/of haar licentiegevers.

(3) Alle handelsmerken, logo's en andere op het trnd-platform getoonde merken zijn geregistreerde en ongeregistreerde merken van trnd, haar licentiegevers en, indien van toepassing, overige derden. Alle rechten op deze handelsmerken, logo's en overige merken zijn de exclusieve eigendom van de betreffende eigenaren daarvan. Het verlenen van rechten om op het trnd-platform gebruikte handelsmerken, logo's en overige merken te gebruiken, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaren, en niets op het trnd-platform of in deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht om op het trnd-platform gebruikte handelsmerken, logo's en overige merken te gebruiken.

(4) trnd behoudt zich alle rechten voor in en op het trnd-platform en de content daarvan die niet expliciet hierin zijn vermeld.

8. Plaatsing van content door gebruikers

a. Verlening van rechten op door gebruikers geplaatste content

(1) Als onderdeel van je gebruik van het trnd-platform, met name je deelname aan trnd-projecten, kun je aan trnd verschillende soorten content toezenden en publiceren, zoals (gespreks)verslagen, afbeeldingen, audio- en videobestanden, commentaren of overige blog-bijdrages (hierna gezamenlijk te noemen: “content”).

(2) Behoudens ten aanzien van commentaren kun je naar eigen inzicht kiezen of de content die je aan trnd verstrekt als interne informatie voor het personeel van trnd wordt gebruikt (in welk geval trnd jouw content uitsluitend zal gebruiken voor de interne evaluatie van afgeronde trnd-projecten en jouw activiteiten) of dat je de content openbaar wilt maken (in welk geval anderen jouw content zullen kunnen zien).

(3) Je verleent trnd de volgende gebruiksrechten voor alle content die je aan trnd verstrekt:

 • Indien je content uitsluitend hebt gedeeld voor intern gebruik, verleen je trnd voor de duur van zijn bescherming naar het toepasselijke recht, een niet-exclusief, wereldwijd, gratis recht om de door jou verstrekte content voor interne doeleinden van trnd te gebruiken (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, voor de evaluatie van de trnd-projecten en jouw activiteiten in dit opzicht). Tot deze verlening van gebruiksrechten behoort, zonder beperking, het recht van trnd de content of enig deel daarvan te verveelvoudigen, op te slaan, te vertalen, te verspreiden, publiekelijk beschikbaar te maken en anderszins te communiceren voor deze doeleinden, ongeacht de vorm of het medium, alsmede het recht om de content aan te passen, te transformeren of te wijzigen voor zover dit wegens technische of juridische redenen voor deze doeleinden nodig is (rekening houdend met de creatieve uniciteit van de content en eventuele morele rechten die van toepassing kunnen zijn).
 • Indien je content hebt gedeeld voor openbaar gebruik, verleen je trnd voor de duur van zijn bescherming naar het toepasselijke recht, een niet-exclusief, wereldwijd, gratis recht om de content die jij via de trnd-community en het betreffende trnd-project hebt verstrekt te verveelvoudigen en te publiceren en voor het aanprijzen van het aanbod van trnd op www.trnd.nl (waaronder alle subpagina's, zoals de bedrijfswebsite op www.company.trnd.nl of landspecifieke internetmanifestaties van het trnd-platform). Bovendien heeft trnd het recht de door jou gedeelde content beschikbaar te stellen aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze op de hoogte te brengen van de voortgang van het project, (bijv. in presentaties van resultaten) ten behoeve van diens interne evaluatie. Tot de verlening van gebruiksrechten zoals hierboven beschreven behoort, zonder beperking, het recht van trnd de content of enig deel daarvan te verveelvoudigen, te publiceren, op te slaan, te vertalen, te verspreiden, publiekelijk beschikbaar te maken en anderszins publiekelijk te communiceren voor deze doeleinden, ongeacht de vorm of het medium, alsmede het recht om de content aan te passen, te transformeren of te wijzigen voor zover dit wegens technische of juridische redenen voor deze doeleinden nodig is (rekening houdend met de creatieve uniciteit van de content en eventuele morele rechten die van toepassing kunnen zijn).

(4) Bovendien stem je ermee in dat trnd de door jou gekozen gebruikersnaam, die aan trnd wordt verzonden met de content, kan publiceren bij het gebruik van je content zoals jij dat hebt goedgekeurd. Deze bepaling tast je persoonlijkheidsrechten niet aan.

(5) Alle content die je deelt om gepubliceerd te worden is algemeen toegankelijk via het trnd-platform zonder tijdslimiet, zolang het betreffende trnd-project in verband waarmee jouw content is gepubliceerd toegankelijk is via het trnd-platform. Je kunt echter om gerechtvaardigde redenen (bijv. in geval van beëindiging van je lidmaatschap van de trnd-community) trnd verzoeken de door jou gepubliceerde content te verwijderen.

(6) Bij het delen van je content, kun je ook het verzoek ontvangen optioneel in toe te stemmen dat

(i) trnd je content kan gebruiken om reclame te maken voor de trnd-community en het WOM-aanbod van trnd (gebruik voor reclamedoeleinden door trnd). Door hiermee in te stemmen, verleen je trnd voor de duur van zijn bescherming naar het toepasselijke recht, een niet-exclusief, in sub-licentie te verlenen, wereldwijd, gratis recht om de content of enig deel daarvan te verveelvoudigen, verspreiden, publiceren, publiekelijk beschikbaar te maken en anderszins publiekelijk te communiceren, in welke vorm dan ook (bijv. als gedrukt materiaal, zoals flyers, beursbanners en brochures, of in digitale vorm, zoals e-mailnieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.) voor de hierboven genoemde reclamedoeleinden, ongeacht de vorm of het medium, alsmede het recht om de content aan te passen, te transformeren of te wijzigen voor zover dit wegens technische of juridische redenen voor deze doeleinden nodig is (rekening houdend met de creatieve uniciteit van de content en eventuele morele rechten die van toepassing kunnen zijn);

en/of

(ii) kan trnd je content beschikbaar stellen aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze in staat te stellen je content te gebruiken om reclame te maken voor de producten die je hebt getest (gebruik voor reclamedoeleinden doorcampagnepartners). Door hiermee in te stemmen, verleen je trnd voor de duur van zijn bescherming naar het toepasselijke recht, het recht aan de betreffende campagnepartner een niet-exclusief, in sub-licentie te verlenen, wereldwijd, gratis recht te verlenen om jouw content of enig deel daarvan te verveelvoudigen, verspreiden, publiceren, publiekelijk beschikbaar te maken en anderszins publiekelijk te communiceren, ongeacht de vorm of het medium (bijv. als gedrukt materiaal, met in begrip van flyers en brochures, of in digitale vorm via e-mailnieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.) voor de hierboven genoemde reclamedoeleinden, alsmede het recht om de content aan te passen, te transformeren of te wijzigen voor zover dit wegens technische of juridische redenen voor deze doeleinden nodig is (rekening houdend met de creatieve uniciteit van de content en eventuele morele rechten die van toepassing kunnen zijn);

(7) Je toestemming met het hierboven beschreven gebruik is vrijwillig en je kunt deze te allen tijde intrekken met betrekking tot toekomstig gebruik, tenzij trnd of de betreffende campagne partner door een dergelijke intrekking onredelijk zwaar zou worden getroffen. Je intrekkingsrecht is in het bijzonder beperkt in gevallen waarin trnd of de campagnepartner onredelijk gehinderd zou worden bij de exploitatie van reclamemateriaal dat al is vervaardigd of besteld. NB: wanneer content eenmaal is gepubliceerd (bijv. op het trnd-platform) blijft deze in beginsel toegankelijk of publiekelijk beschikbaar als je daarna je toestemming intrekt. Behoudens de hierboven genoemde voorwaarden kun je trnd echter verzoeken om dergelijke content vervolgens te verwijderen.

(8) Alle persoonsgegevens die aan trnd worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacy & Cookie-beleid.

b. Richtlijnen voor door gebruikers geplaatste content; vrijwaring

(1) Uitsluitend de gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij of zij op trnd heeft geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, volledigheid en wettigheid daarvan.

(2) Je stemt ermee in alleen content op trnd te plaatsen als je ervan overtuigd bent dat alle content die je plaatst voldoet aan de volgende eisen:

 • jij bent enig auteur van de content en rechthebbende van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de content, of je hebt anderszins het recht om de content beschikbaar te stellen aan trnd voor het soort gebruik zoals gedefinieerd in deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden en om trnd de relevante gebruiksrechten te verlenen;
 • alle personen die staan afgebeeld op afbeeldingen die deel uitmaken van de content die je plaatst hebben hun uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de plaatsing en/of publicatie van die content (en als er kinderen zijn afgebeeld, is ook de toestemming verkregen van alle verantwoordelijke ouders of voogden);
 • alle door jou ingevoerde content is waarheidsgetrouw en juist;
 • het gebruik van de door jou geleverde content maakt geen inbreuk op deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden.
 • Je plaatst geen content
  1. waarvan je weet dat deze vertrouwelijk, onwaar, onjuist, misleidend of bedrieglijk is;
  2. die inbreuk maakt op het auteursrecht of overige rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, persoonlijkheidsrechten of intellectuele of industriële eigendomsrechten;
  3. die in strijd is met wettelijke voorschriften of overheidsvoorschriften of anderszins verwerpelijk;
  4. die voor een natuurlijke of rechtspersoon lasterlijk, leugenachtig, beledigend of discriminerend is;
  5. waarvoor je een betaling of een andere tegenprestatie van een derde hebt ontvangen of die commerciële content vormt die tot doel heeft reclame te maken voor je eigen producten of diensten of die van derden;
  6. die informatie bevat over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
  7. die computervirussen, -wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden of enige vorm van spam bevat.

(4) Je vrijwaart trnd (en haar bestuurders en medewerkers) tegen alle aanspraken, vorderingen en schade – met inbegrip van eventuele redelijke juridische en gerechtelijke kosten – die voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de hierboven genoemde verplichtingen.

(5) trnd behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande toestemming content te verwijderen of wijzigen waarvan trnd, geheel ter eigen beoordeling, meent dat deze inbreuk maakt op de bovenstaande inhoudelijke richtlijnen of op enige andere bepaling van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden of het toepasselijke recht.

(6) In ieder geval behoudt trnd zich het recht voor om, zonder voorafgaande toestemming, geplaatste content te verwijderen of de publicatie of verspreiding hiervan te weigeren.

9. Omschrijving dienstverlening: trnd-platform

a. Beschikbaarheid van het trnd-platform en van de diensten

(1) Het trnd-platform wordt door trnd gratis en geheel ter eigen beoordeling aangeboden. Je kunt geen aanspraak maken op toegang tot het trnd-platform of tot enige dienst of functie van het trnd-platform.

(2) trnd heeft het recht om het trnd-platform of de diensten die via het trnd-platform worden aangeboden te allen tijde geheel ter eigen beoordeling (geheel of gedeeltelijk) aan te passen en/of te beëindigen.

(3) Het trnd-platform of enige dienst kan tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege technische oorzaken. Ook als zij deelnemen aan een trnd-project kunnen gebruikers geen aanspraak maken op voortdurende beschikbaarheid van het trnd-platform en de diensten van trnd. trnd is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de ononderbroken en storingsvrije toegang tot het trnd-platform en/of de diensten.

(4) Gebruikers moeten er zelf voor eigen rekening voor zorgen dat zij voldoen aan de noodzakelijke technische vereisten om het trnd-platform en de diensten van trnd te kunnen gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de noodzakelijke hardware en software (bijv. een internetbrowser) alsmede toegangssnelheid en de overdrachtssnelheid van gegevens. trnd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de compatibiliteit van het trnd-platform en de diensten die worden aangeboden op het trnd-platform met je specifieke hardware- en softwareomgeving.

b. Nauwkeurigheid, volledigheid, wettigheid en actualiteit van informatie en content op het trnd-platform

(1) trnd is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het te allen tijde juist, volledig en actueel zijn van de via het trnd-platform geleverde verklaringen, gegevens en/of andere informatie (hierna te noemen “informatie”). De via het trnd-platform geleverde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en dient noch als een betrouwbare bron noch als de enige basis voor het nemen van beslissingen te worden beschouwd. Als je vertrouwt op informatie op het trnd-platform, doe je dat op eigen risico. NB: informatie op het trnd-platform kan verouderd zijn. We behouden ons het recht voor de informatie op het trnd-platform te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op het trnd-platform te verifiëren of actualiseren. Het is jouw verantwoordelijkheid om wijzigingen in de informatie op het trnd-platform bij te houden.

(2) Daarnaast aanvaardt trnd geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van door gebruikers van het trnd-platform gegenereerde en geplaatste content; dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende gebruiker. In het bijzonder is trnd er niet verantwoordelijk voor om te zorgen dat de door gebruikers van het trnd-platform gegenereerde content voldoet aan het toepasselijke recht en hierop geen rechten van derden rusten. trnd is niet in staat alle door gebruikers op het trnd-platform geplaatste content volledig te beheersen en regelmatig te controleren. trnd aanvaart dergelijke content niet als die van haarzelf en distantieert zich uitdrukkelijk van in dergelijke content tot uitdrukking gebrachte denkbeelden en meningen die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de denkbeelden van trnd.

c. Links naar externe websites

Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden met content die buiten onze controle ligt. We kunnen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor dergelijke content van derden. Deze links worden je als dienst aangeboden en alleen verstrekt als verwijzing naar websites van derden die verdere relevante informatie kunnen bevatten. Alle content op sites waarnaar wordt doorgelinkt valt echter te allen tijde onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de partij die dergelijke content aanbiedt of de beheerder van de website waarnaar wordt doorgelinkt. trnd controleert niet alle informatie die op dergelijke websites van derden beschikbaar wordt gesteld. trnd is ook niet in staat de content van websites waarnaar wordt doorgelinkt niet op regelmatige basis te monitoren. De verwijzing naar die websites betekent niet dat trnd de content op deze websites aanvaardt als die van haarzelf. trnd distantieert zich uitdrukkelijk vanop deze websites tot uitdrukking gebrachte denkbeelden en meningen die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de denkbeelden van trnd. trnd is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de websites waarnaar wordt doorgelinkt.

10. Aansprakelijkheidsbeperkingen

(1) trnd is onbeperkt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

(2) Bovendien is trnd aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke zorgplicht die de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst met jou in gevaar brengt, of vanwege een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming juist een voorwaarde is voor de behoorlijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst en waarop jij moet kunnen vertrouwen. Verdere aansprakelijkheid van trnd in gevallen van tekortkoming is uitgesloten.

(3) De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle schadevorderingen uit welke hoofde ook, met uitzondering van schadevorderingen (i) in geval van overlijden, letsel of gezondheidsschade, (ii) in geval een garantie is verstrekt (in welk geval de aansprakelijkheidsbepaling van de garantie van toepassing is, mits de garantie daartoe een bepaling bevat), (iii) indien gebreken op frauduleuze wijze zijn verborgen en (iv) in gevallen van schending van de Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

(4) De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing indien een schadevordering wordt ingesteld tegen bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers van trnd of door trnd ingeschakelde derden.

11. Beëindiging lidmaatschap van de trnd-community en verhouding tot lopende projectovereenkomsten

(1) Je kunt je lidmaatschap van de trnd-community te allen tijde beëindigen door je met ons gesloten gebruikersovereenkomst te beëindigen. Volg hiervoor de instructies voor de beëindiging van je trnd-account onder “mijntrnd”. NB: als je op het moment van beëindiging betrokken bent bij een lopend trnd-project, blijven eventuele verplichtingen die voortvloeien uit jouw deelname aan het project (bijv. de verplichting om testproducten terug te geven) van toepassing.

(2) trnd kan de met jou gesloten gebruikersovereenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen te beëindigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 14 dagen. Dit laat het recht van buitengewone ontbinding wegens gegronde redenen onverlet.

(3) trnd wordt in het bijzonder geacht gegronde redenen voor buitengewone ontbinding te hebben als de gebruiker de algemene gebruiksregels (artikel 3 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden) of de regels over de plaatsing van content door gebruikers (artikel 8 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden) overtreedt. Een gegronde reden wordt ook geacht te bestaan als de gebruiker de specifieke projectvoorwaarden overtreedt die voor een specifiek trnd-project zijn overeengekomen. Ontbinding door trnd dient schriftelijk te geschieden (waarbij e-mail volstaat).

(4) Beëindiging van de gebruikersovereenkomst zonder opgaaf van redenen tast de geldigheid van een projectovereenkomst tot deelname aan een trnd-project dat loopt op het moment dat de opzegging wordt aangekondigd niet aan. Elke reden die buitengewone opzegging van de gebruikersovereenkomst door trnd rechtvaardigt, vormt tegelijkertijd een gegronde reden voor trnd of de betreffende trnd-groepsmaatschappij om alle projectovereenkomsten op te zeggen die lopen op het moment dat wordt opgezegd. trnd noch de betreffende trnd-groepsmaatschappij is echter verplicht de overeenkomsten in dit geval te op te zeggen. Buitengewone opzegging van een projectovereenkomst laat de verplichtingen van de gebruiker die van toepassing dienen te blijven na deopzegging van de projectovereenkomst (bijv. de verplichting om vertrouwelijkheid te bewaren of om testproducten terug te geven) onverlet.

12. Wijziging van gebruiks- en deelnamevoorwaarden

(1) trnd behoudt zich het recht voor deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op het trnd-platform en gebruikers krijgen bij de eerstvolgende keer dat zij inloggen op het trnd-platform de keuze om hiermee in te stemmen. Wijzigingen worden van kracht op de datum die trnd aangeeft.

(2) Als een gebruiker niet instemt met de wijzigingen, kan de gebruiker het lidmaatschap te allen tijde opzeggen overeenkomstig artikel 11 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden. In dit geval zijn op de tenuitvoerlegging van eventuele lopende projectovereenkomsten de gebruiks- en deelnamevoorwaarden van toepassing zoals die golden voordat de wijzigingen van kracht werden die voor de gebruiker aanleiding waren het lidmaatschap te beëindigen.

13. Scheidbaarheid, toepasselijk recht

(1) In geval één of meer van de bepalingen van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of indien deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden een leemte bevatten, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden onverlet, tenzij de instandhouding van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden onredelijk bezwarend zou zijn voor een partij.

(2) Deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden worden beheerst door het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG).

Als de gebruiker een consument is en zijn of haar normale verblijfsplaats zich bevindt in een ander land dan de Bondsrepubliek Duitsland op het moment dat hij of zij gebruikmaakt van het trnd-platform en/of deelneemt aan een trnd-project, laat de hierboven gemaakte rechtskeuze de toepasselijkheid van dwingende bepalingen van het recht van zijn of haar normale verblijfplaats onverlet. Een consument is elke individu die de gebruikersovereenkomst en/of de projectovereenkomst aangaat voor doeleinden die merendeels kunnen worden geacht buiten de commerciële of zelfstandige uitgevoerde werkzaamhedenvan de gebruiker te vallen. Consumenten hebben altijd het recht een vordering in te stellen tegen trnd bij de rechtbank van de plaats waar de consument zijn woonplaats heeft.

14. Bereikbaarheid

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden, neem dan contact met ons op : contact