Privacy- en cooki ...

Login

Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij trnd?

Registreer nu en doe mee!

Nog geen trnd-partner? Klik dan snel hier!

Wat is trnd?

Meer informatie

/ Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Laatst gewijzigd: april 2017

Dit privacy- en cookiebeleid (het “privacy- en cookiebeleid”) van trnd AG, Winzererstr. 47d, D-80797 München, een vennootschap ingeschreven bij de lokale rechtbank [Amtsgericht – AG] te München onder vennootschapsregistratienummer HRB 171131 (“trnd”) en de aan trnd gelieerde groepsmaatschappijen (de “trnd-groepsmaatschappijen”) is van toepassing op jou:

 • Inschrijving als lid van de trnd-community;

 • Gebruik van het online platform van de trnd-community op www.trnd.nl, waaronder alle voor de trnd-community relevante subpagina's (het “trnd-platform”) en van de op dit platform aangeboden informatie, applicaties en diensten (de “diensten”); en

 • Inschrijving op en deelname aan campagnes en projecten die je door trnd of trnd-groepsmaatschappijen worden aangeboden om je in staat te stellen producten (de “trnd-projecten”) van deelnemende bedrijven (de “campagnepartners”) te testen en te beoordelen.

Het trnd-platform en de trnd-community worden door trnd als verantwoordelijke beheerd, waarbij trnd in deze context verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens.

In principe worden trnd-projecten niet door trnd zelf beheerd, maar door de trnd-groepsmaatschappijen die op lokaal niveau belast zijn met de betreffende trnd-projecten. Deze ondernemingen zijn als verantwoordelijke verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je gegevens in verband met je deelname aan een trnd-project.

Om je deelname aan de desbetreffende trnd-projecten mogelijk te maken, stelt trnd de van jou verzamelde persoonsgegevens beschikbaar aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project. In ruil daarvoor ontvangt trnd gegevens over jou van de betreffende trnd-groepsmaatschappij voor zover dergelijke gegevens relevant zijn voor je lidmaatschap van de trnd-community en je toekomstige deelname aan trnd-projecten. Een lijst van huidige trnd-groepsmaatschappijen is hier te vinden.

In de onderdelen hieronder wordt in dit privacy- en cookiebeleid informatie verstrekt over welke persoonsgegevens door trnd en/of de trnd-groepsmaatschappijen over je worden verzameld en hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt.

Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op subpagina's op www.trnd.nl, zoals onze bedrijfswebsite op http://company.trnd.nl, die niet voor leden van de trnd-community zijn bedoeld en die hun eigen privacybeleid kennen.

Deel 1: trnd AG is als verantwoordelijke verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens in verband met jouw gebruik van het trnd-platform

Het trnd-platform en de trnd-community worden door trnd als verantwoordelijke beheerd. In de volgende onderdelen geven wij je informatie over welke persoonsgegevens trnd over jou verzamelt, verwerkt en gebruikt wanneer je gebruikmaakt van het trnd-platform en of, en wanneer, deze gegevens aan trnd-groepsmaatschappijen c.q. derden bekend worden gemaakt.

1. Bezoek het openbare gedeelte van het trnd-platform

Je kunt het openbare gedeelte van het trnd-platform bezoeken zonder informatie over jezelf kenbaar te maken. In dat geval verkrijgt trnd slechts toegangsgegevens waaruit trnd niets kan afleiden ten aanzien van je identiteit (voor meer informatie over het gebruik van cookies ten behoeve van webanalyses, zie artikel 7 van dit privacy- en cookiebeleid). Deze niet persoonlijk identificeerbare gegevens worden door trnd geanalyseerd ter verbetering van haar aanbod en diensten. Behoudens voor zover je als lid van de trnd-community bent ingelogd in het alleen voor leden toegankelijke gedeelte (mijntrnd), verkrijgt trnd uitsluitend persoonsgegevens over jou als je vrijwillig besluit dergelijke gegevens tijdens je bezoek aan het trnd-platform bekend te maken. Je zult bijvoorbeeld persoonsgegevens aan trnd moeten verstrekken (zoals je naam en e-mailadres) om van bepaalde features en diensten gebruik te kunnen maken (bijv. ons contactformulier).

Alle persoonsgegevens die trnd van jou ontvangt tijdens je bezoek aan het openbare gedeelte van het trnd-platform worden uitsluitend gebruikt om jou de gewenste features en diensten te kunnen verstrekken.

Als je bijvoorbeeld een vraag stelt via ons algemene contactformulier, dan worden je naam en emailadres en de inhoud van je vraag uitsluitend gebruikt ter beantwoording van je vraag. Indien dit nodig is om je vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld als je vraag betrekking heeft op een specifiek trnd-project dat lokaal door een trnd-groepsmaatschappij wordt beheerd, zal trnd je vraag (en alle daarmee verband houdende gegevens) doorsturen aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor de behandeling van je vraag.

Je gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Tenzij dit ingevolge toepasselijk recht uitdrukkelijk is toegestaan of vereist, of zoals anders is aangegeven in dit privacy- en cookiebeleid, zullen wij je persoonsgegevens niet zonder je toestemming aan derden bekendmaken of je gegevens buiten de reikwijdte van dit privacy- en cookiebeleid verwerken.

2. Registratie als lid van de trnd-community

Om gebruik te maken van het trnd-platform en de diensten en deel te nemen aan trnd-projecten, moet je je als lid van de trnd-community op het trnd-platform registreren en een gebruikersaccount aanmaken (de “trnd-account”).

Daarvoor moet je ons bepaalde informatie over jezelf verstrekken (deze informatie varieert afhankelijk van het land van waaruit je je registreert als lid van de trnd-community), bijv.:

 • je volledige naam
 • je e-mailadres
 • details over je woonadres (bijv. plaats, land, postcode of district, indien van toepassing)
 • een door jou gekozen nickname (de “gebruikersnaam”)
 • een door jou gekozen wachtwoord
 • je geslacht
 • je geboortedatum

Wij hebben deze verplichte informatie nodig

 • om je als lid van de trnd-community te kunnen registreren
 • om contact met je op te kunnen nemen met betrekking tot deelname aan (op basis van de door jou verstrekte informatie) passende trnd-projecten en, indien van toepassing, jou te selecteren voor deelname
 • om je deelname aan trnd-projecten te kunnen beheren (bijv. om je testproducten of projectdocumentatie te kunnen toesturen en daarover met je te kunnen communiceren)
 • om op de door jou gekozen manier met je te kunnen communiceren in verband met je lidmaatschap van de trnd-community

Je kunt tijdens het registratieproces kiezen of je wilt dat trnd en/of de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project contact met je opneemt via e-mail, post of telefoon (en je contactgegevens daarvoor invoeren). Als je ons daarvoor tijdens het registratieproces toestemming hebt gegeven, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen door middel van de door jou gekozen communicatiemethode, bijv. per post (om je testproducten of projectdocumentatie toe te zenden), per e-mail (om je uitnodigingen tot deelname aan passende trnd-projecten, eventuele voor de uitvoering van lopende trnd-projecten noodzakelijke informatie en algemene informatie over het trnd-platform en de trnd-community en de daarop aangeboden diensten toe te zenden) en/of per telefoon (om in dringende gevallen contact met je op te nemen over een bepaald project). Je adresgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden en worden niet gebruikt voor het verzenden van spammails of ongevraagde reclame.

Je hebt te allen tijde toegang tot de door jou gekozen voorkeursinstellingen en de tekst van je toestemmingsverklaring en mag deze achteraf via je trnd-account te allen tijde wijzigen.

Nadat je je registratieverzoek hebt ingediend, ontvang je een e-mail van trnd ter controle van je e-mailadres en voor het activeren van je trnd-account. Volg de instructies in deze e-mail om je registratie te voltooien.

3. Gebruik van het trnd-platform en de diensten

Als je je geregistreerd hebt als lid van de trnd-community en je bent ingelogd met je inloggegevens, kun je gebruikmaken van de volgende diensten.

(a) Deelname aan enquêtes
Als lid van de trnd-community kun je deelnemen aan lopende enquêtes over algemene onderwerpen (bijv. je interesses, je baan en opleiding of gezin en huis) en over project-specifieke onderwerpen, die wij doorgaans in samenwerking met een campagnepartner ontwikkelen.

Deelname aan deze enquêtes vindt plaats op vrijwillige basis. Deelname aan deze enquêtes verhoogt echter wel je kans om een inschrijfticket voor een passend trnd-project te ontvangen. Hoe meer enquêtes je invult, des te beter begrijpen wij waarin je geïnteresseerd bent en welk trnd-project het beste bij je past.

Als je denkbeelden of interesses veranderen, kun je achteraf ook wijzigingen aanbrengen in je antwoorden op de meeste algemene onderwerpen.

De informatie die je ons in enquêtes over algemene onderwerpen verstrekt, wordt in je profiel opgeslagen en wordt door ons uitsluitend gebruikt om jou (op grond van de door jou verstrekte informatie) nog beter te kunnen selecteren voor mogelijke deelname aan specifieke campagnes en je daarvoor uitnodigingen te sturen. Je antwoorden worden in geen geval in persoonlijk identificeerbare vorm bekendgemaakt aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk door jou wordt gevraagd of jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij mogen je antwoorden op enquêtes over algemene onderwerpen echter wel analyseren en in geanonimiseerde vorm doorgeven aan derden (op grond waarvan geen conclusies ten aanzien van je identiteit mogelijk zijn).

Project-specifieke enquêtes worden doorgaans in samenwerking met onze campagnepartners uitgevoerd. Wij maken de antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend in geanonimiseerde en gecompileerde vorm bekend aan de campagnepartner die verantwoordelijk is voor het betreffende project. Ook in dat geval zorgen wij ervoor dat er geen conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van je identiteit. trnd slaat je antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend voor onbepaalde tijd op bij je profiel als deze relevant zijn voor je toekomstige selectie voor trnd-projecten.

(b) Commentaar
Als lid van de trnd-community kun je commentaar op posts achterlaten (bijv. blog posts, verslagen over toptrnds, posts op projectpagina's, etc.) op verschillende pagina's van het trnd-platform.

Als je commentaar op een post achterlaat, is de door jou gekozen gebruikersnaam en het moment waarop je je commentaar hebt geplaatst (tijdstip en datum) zichtbaar voor alle bezoekers van het trnd-platform. Geen andere informatie wordt publiekelijk getoond of kan door anderen worden gezien, tenzij je dergelijke informatie zelf deelt, bijv. als onderdeel van je commentaar.

Commentaar is vrijwillig van aard en onderworpen aan de gebruiks- en deelnamevoorwaarden van trnd.

Commentaar dat je plaatst, wordt niet vooraf door trnd gecontroleerd en kan buiten je medeweten door anderen worden gelezen. Los daarvan kunnen andere gebruikers commentaar geven op jouw commentaar en ook eigen commentaar plaatsen.

trnd zal zich ervoor inspannen dat de regels voor commentaar op posts zoals neergelegd in de gebruiks- en deelnamevoorwaarden worden nageleefd en verwijdert alle commentaar dat niet aan deze regels voldoen zodra trnd daarvan kennis krijgt.

Je commentaar wordt net zo lang door trnd bewaard als de post, waarop je een commentaar hebt geplaatst, op het trnd-platform te zien is. Gedurende deze periode is je commentaar publiekelijk beschikbaar. Alle commentaar en gerelateerde informatie (zoals e-mailadressen) worden na die periode verwijderd, tenzij er relevante verjaringstermijnen van toepassing zijn op de content van het commentaar, die vereisen dat het commentaar langere tijd wordt bewaard.

(c) Gespreksverslagen/foto's/overige content
Als onderdeel van je gebruik van het trnd-platform, met name je deelname aan trnd-projecten, kun je verschillende soorten content aan trnd verstrekken of publiceren, zoals gespreksverslagen, commentaren, verslagen, afbeeldingen, audio- en videobestanden of overige bijdrages (de “content”).

Met uitzondering van commentaar kun je naar eigen inzicht kiezen of de content die je aan trnd verstrekt uitsluitend als interne informatie voor het personeel van trnd wordt gebruikt (in welk geval trnd en de trnd-groepsmaatschappijen je content uitsluitend zullen gebruiken voor de interne evaluatie van de uitgevoerde trnd-projecten en jouw activiteiten) of dat je de content wilt delen en openbaar wilt maken (in welk geval andere bezoekers van het trnd-platform je content ook zullen kunnen zien).

Alle content die je deelt kan door trnd worden gepubliceerd op www.trnd.com (waaronder alle subpagina's, zoals bijvoorbeeld de bedrijfswebsite op www.company.trnd.nl of landspecifieke internetmanifestaties van het trnd-platform) en dus voor alle overige bezoekers zichtbaar worden gemaakt. In dat geval wordt de door jou gedeelde content c.q. de datum en het tijdstip van plaatsing en/of de door jou gekozen gebruikersnaam getoond. Geen andere informatie wordt publiekelijk getoond of kan door anderen worden gezien, tenzij je dergelijke informatie zelf deelt (bijv. als onderdeel van een bijschrift bij een door jou geüploade afbeelding).

Je content wordt net zo lang door trnd bewaard als het betreffende trnd-project in verband waarmee jouw content is gepubliceerd op het trnd-platform te zien is. Gedurende deze periode is je content publiekelijk beschikbaar. Alle content en gerelateerde informatie wordt na die periode verwijderd, tenzij relevante verjaringstermijnen die gelden voor de content vereisen dat de content langere tijd wordt bewaard. Je kunt om gerechtvaardigde redenen (bijv. in geval van beëindiging van je lidmaatschap van de trnd-community) trnd verzoeken de door jou gepubliceerde content te verwijderen.

Bovendien kan trnd door jou gedeelde content beschikbaar stellen aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze op de hoogte te brengen van de voortgang van het project, bijv. als onderdeel van presentaties van resultaten. In dat geval ontvangt de campagnepartner slechts de door jou gedeelde content c.q. de door jou gekozen gebruikersnaam. Wij zullen in geen geval andere informatie, zoals je echte naam, openbaar maken. Daarom moet je er altijd voor zorgen dat je gebruikersnaam niet dezelfde is als je echte naam. De campagnepartner kan de door jou gedeelde content uitsluitend voor interne evaluatie van het betreffende trnd-project gebruiken en mag deze content zonder jouw toestemming niet voor andere doeleinden publiceren of gebruiken.

Bij het delen van je content kun je verder het verzoek ontvangen er optioneel mee in te stemmen dat
(i) trnd de door jou gedeelde content (waaronder de door jou gekozen gebruikersnaam) in welke vorm dan ook (bijv. als gedrukt materiaal, zoals flyers, beursbanners en brochures, of in digitale vorm, zoals e-mailnieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.) mag gebruiken om reclame te maken voor de trnd-community en het WOM-aanbod van trnd;

en/of

(ii) trnd de door jou gedeelde content (waaronder de door jou gekozen gebruikersnaam) in welke vorm dan ook (bijv. als gedrukt materiaal, zoals flyers en brochures, of in digitale vorm, zoals e-mailnieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.) openbaar mag maken aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze in staat te stellen je content te gebruiken om reclame te maken voor de door jou geteste producten.

Andere informatie wordt niet gepubliceerd of openbaar gemaakt. In het bijzonder geldt dat trnd in geen geval je echte naam zal publiceren en/of bekend maken aan de campagnepartner.

Je toestemming tot het hierboven beschreven gebruik is vrijwillig en je kunt deze te allen tijde intrekken met betrekking tot toekomstig gebruik door een verzoek daartoe te verzenden overeenkomstig de contactgegevens als vermeld in Deel 2, artikel 3. N.B.: wanneer content eenmaal is gepubliceerd (bijv. op het trnd-platform) blijft deze in beginsel ook toegankelijk of publiekelijk beschikbaar als je daarna je toestemming intrekt. Je kunt echter verzoeken dat dergelijke content vervolgens wordt verwijderd. Je kunt je te allen tijde toegang verschaffen tot de tekst van jouw toestemmingsverklaring(en), indien van toepassing, door een verzoek daartoe te verzenden overeenkomstig de contactgegevens als vermeld in Deel 2, artikel 3.

Wanneer je content plaatst, neem dan onze gebruiks- en deelnamevoorwaarden in aanmerking. Deze voorwaarden vermelden de regels voor de plaatsing van content en de reikwijdte van de gebruiksrechten die je trnd verleent ten aanzien van de content die jij aan trnd verstrekt en publiekelijk deelt.

d. Contactformulier
Als lid van de trnd-community kun je met ons communiceren door middel van het contactformulier dat te vinden is in het ledengedeelte. Afhankelijk van het soort assistentie dat je nodig hebt, dien je de volgende informatie in te vullen:

 • projectnaam
 • soort probleem
 • je besturingssysteem
 • je browser
 • je vraag of opmerking aan trnd

Indien dit nodig is om je vraag te beantwoorden, zal trnd je vraag (en alle daarmee verband houdende gegevens) doorsturen aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project. trnd en/of de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project gebruikt je gegevens uitsluitend ter beantwoording van je vraag. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en, tenzij anders bepaald in dit privacy- en cookiebeleid, worden zonder jouw toestemming niet openbaar gemaakt aan derden, behalve zoals uitdrukkelijk bij wet vereist of toegestaan.

4. Inschrijving op en deelname aan trnd-projecten

Als lid van de trnd-community kun je je inschrijven voor deelname aan trnd-projecten via het trnd-platform en, als je overeenkomstig de gebruiks- en deelnamevoorwaarden wordt geselecteerd voor deelname aan een trnd-project, kun je nieuwe producten in het specifieke trnd-project testen en beoordelen. Ieder trnd-project staat slechts open voor een beperkt aantal leden, die aan bepaalde criteria moeten voldoen die aan de respectieve doelgroep van het betreffende trnd-project zijn gesteld. Je kunt je daarom alleen inschrijven op een trnd-project wanneer je een uitnodiging (een “inschrijfticket”) hebt ontvangen om je op een specifiek trnd-project in te schrijven. Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure en deelname aan trnd-projecten, verwijzen wij naar onze gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

a. Bekendmaking van je gegevens aan trnd-groepsmaatschappijen
In principe worden trnd-projecten niet door trnd zelf beheerd, maar door de trnd-groepsmaatschappij die lokaal belast is met het betreffende trnd-project. Om je inschrijving op en deelname aan trnd-projecten mogelijk te maken, worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen trnd en de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project. Voor meer informatie hierover, zie Deel 2 hierna.

b. Inschrijvingsprocedure
Als je je inschrijft voor deelname aan een specifiek trnd-project, kan het zijn dat je gevraagd wordt verdere vragen met betrekking tot dat specifieke project te beantwoorden, bijv. over je interesses, je huidige kennis en ervaring die relevant zijn voor het te testen product. Deze informatie wordt door trnd en/of de voor het betreffende trnd-project verantwoordelijke trnd-groepsmaatschappij gebruikt om je inschrijving te beoordelen en vast te stellen welke kandidaten het meest geschikt zijn om deel te nemen aan het betreffende trnd-project. Bovendien mogen wij je gegevens in geanonimiseerde vorm bekendmaken aan de campagnepartner wiens producten in het trnd-project moeten worden getest, teneinde de campagnepartner op de hoogte te stellen van de mogelijke groep deelnemers en de campagnepartner in staat te stellen te participeren in de selectie van geschikte deelnemers. Er kunnen in dit verband geen conclusies worden getrokken ten aanzien van je identiteit. trnd slaat je antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend voor onbepaalde tijd op bij je profiel als deze relevant zijn voor je toekomstige selectie voor trnd-projecten.

Wij zullen je antwoorden in geen geval in identificeerbare vorm bekendmaken aan de campagnepartner of derden, tenzij jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Je persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij kunnen de gegevens die wij over je hebben opgeslagen op een later moment echter opnieuw raadplegen en deze in geanonimiseerde vorm aan andere campagnepartners beschikbaar stellen.

c. Deelname aan trnd-projecten
Als deelnemer aan een specifiek trnd-project wordt je doorgaans uitgenodigd om deel te nemen aan project-specifieke enquêtes via het trnd-platform en ons te laten weten wat je ervaring en mening is ten aanzien van het door jou geteste product. Deelname aan deze enquêtes vindt plaats op vrijwillige basis. Als je deelneemt aan enquêtes, kan dit echter meewegen voor je WOM Activity Index en om die reden opgeslagen worden (zie artikel 5 hierna). trnd slaat je antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend voor onbepaalde tijd op bij je profiel als deze informatie relevant is voor je toekomstige selectie voor trnd-projecten.

trnd en/of de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project zal de resultaten van deze enquêtes in geanonimiseerde vorm doorsturen aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze op de hoogte te brengen van de voortgang van het project en inzicht te geven in hoe deelnemers de producten van de campagnepartner beoordelen. Bovendien kunnen wij de enquêteresultaten die wij over je hebben opgeslagen op een later moment opnieuw raadplegen en deze in geanonimiseerde vorm aan andere campagnepartners beschikbaar stellen.

Er kunnen in dit verband geen conclusies worden getrokken ten aanzien van je identiteit. Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval bekendmaken aan een campagnepartner of derden, tenzij jij daarvoor toestemming hebt gegeven. De van jou verzamelde persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

5. WOM activity index/Wombats

Op grond van je WOM-activiteiten stellen wij een index op die laat zien hoe actief je bent als lid van de trnd-community (hierna te noemen: de “WOM Activity Index”).

Verschillende soorten (offline of online) activiteiten kunnen van invloed zijn op je WOM Activity Index, bijv. gesprekken die je in het kader van een trnd-project met je vrienden en familie hebt gehad en de gespreksverslagen die je daarover hebt ingediend, je gebruik van de commentaarfuncties, je deelname aan project-specifieke enquêtes of hulp bij marktonderzoek door middel van vraaggesprekken met vrienden en bekenden op basis van de marktonderzoeksdocumentatie die voor het trnd-project is verstrekt.

Wij bewaren je WOM Activity Index (en, voor zover nodig voor de berekening en actualisering van de index, ook de onderliggende activiteiten) zodat we dit kunnen laten meewegen wanneer wij de deelnemers voor toekomstige trnd-projecten selecteren. De WOM Activity Index kan een van de vele factoren zijn die een rol spelen bij de selectie van mogelijke deelnemers voor een bepaald trnd-project. Afgezien daarvan gebruiken wij deze informatie in geanonimiseerde vorm (waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van je identiteit) om statistische analyses uit te voeren en beter inzicht te krijgen in onze leden.

De activiteiten die je onderneemt kunnen ook van invloed zijn op de toekenning van “Wombats”. Wombats zijn trnd-beloningspunten die laten zien hoe actief je bent als lid van de trnd-community. Voor meer informatie over de toekenning van Wombats, verwijzen wij naar onze gebruiks- en deelnamevoorwaarden. Je kunt in het alleen voor leden toegankelijke gedeelte (mijntrnd) van je trnd-account zien hoeveel Wombats je hebt vergaard. Je Wombats zijn voor andere leden niet zichtbaar.

6. Cookies

Zoals de meeste bedrijven maakt ook trnd gebruik van cookies op het trnd-platform. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar je browser worden verzonden en op je randapparatuur ("apparaat") worden bewaard. Met uitzondering van Piwik tracking cookies (voor meer informatie, zie hierna in artikel 7 van dit privacy- en cookiebeleid) worden alle door trnd gebruikte cookies verwijderd zodra je browsersessie wordt beëindigd (“session cookies”). Wij maken op dit moment gebruik van de volgende session cookie:

Cookies

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Je kunt je browserinstellingen echter wijzigen zodat je bericht krijgt wanneer er cookies worden verzonden of je kunt per geval beslissen of je cookies accepteert of weigert of deze eventueel volledig wilt uitsluiten. In dit geval kan het echter zijn dat je niet volledig gebruik kunt maken van sommige gedeeltes of features van het trnd-platform.

7. Piwik: analyse van webgebruik

Om het trnd-platform steeds te verbeteren is het nuttig te weten hoe onze gebruikers het gebruiken, bijv. welke van onze webpagina's het populairst zijn en hoe lang onze gebruikers gewoonlijk op iedere pagina blijven. Wij gebruiken hiervoor geen persoonsgegevens, maar alleen bepaalde toegangs- en gebruiksgegevens die wij apart van je persoonsgegevens opslaan (d.w.z. zodat er geen conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van je identiteit). In het volgende gedeelte leggen wij uit hoe we dit doen.

Wij gebruiken de open-source software Piwik (www.piwik.org), een webanalyse tool voor de statistische analyse van gebruikersbezoeken aan het trnd-platform. Piwik maakt gebruik van zogenaamde “tracking cookies”, die op je apparaat worden opgeslagen waardoor trnd in staat is jouw gebruik van de websites te analyseren.

Cookies-Piwik

Wanneer je het trnd-platform bezoekt, kan je browser de volgende informatie automatisch naar trnd versturen:

 • je type/versie browser
 • je browsertaal
 • de gebruikte plug-ins/besturingssysteem
 • de referrer-URL
 • (een verkorte versie van) je IP-adres
 • je beeldschermresolutie
 • het tijdstip van het serververzoek

trnd slaat de via tracking cookies verzamelde statistische informatie over jouw gebruik van het trnd-platform op een server in Duitsland op om te analyseren hoe gebruikers gebruikmaken van het trnd-platform en om het trnd-aanbod en de diensten te verbeteren. Trnd slaat hiervoor echter alleen statistische informatie op in de vorm van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gebruiksprofielen. Daartoe wordt je IP-adres (onmiddellijk na verwerking en voordat het wordt opgeslagen) verkort en wordt het niet gecombineerd met je persoonsgegevens of gegevens uit andere bronnen. Bovendien wordt de informatie na statistische evaluatie verwijderd.

Door je browserinstellingen aan te passen, kun je altijd tracking cookies blokkeren zodat ze niet op je computer worden geplaatst; het kan echter zijn dat je dan niet volledig gebruik kunt maken van alle features van het trnd-platform.

NB: de Piwik opt-out cookie wordt verwijderd als je alle cookies verwijdert die op je browser zijn opgeslagen. Je zult het opt-out proces ook moeten herhalen om Piwik web analytics te weigeren als je een andere computer of webbrowser gebruikt. Als je niet wilt dat er cookies op je computer worden geplaatst, stel dan je browser dienovereenkomstig in.

8. Vimeo

Het trnd-platform bevat video's van Vimeo.com, een dienst van Vimeo, LLC (“Vimeo”). Als je je via Vimeo toegang verschaft tot een video, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van Vimeo in de VS. Tijdens dit proces wordt er bepaalde informatie naar Vimeo verstuurd. Vimeo kan ook cookies op je computer plaatsen. Bovendien biedt Vimeo enkele extra features, zoals het beoordelen of delen van video's. Om gebruik te kunnen maken van deze features moet je mogelijk inloggen via je Vimeo-account of een account dat je eventueel hebt bij bepaalde externe providers (bijv. Facebook of Twitter) zodat zij de informatie die jij plaatst kunnen matchen met je respectieve gebruikersaccount. Deze features worden uitsluitend door Vimeo en de desbetreffende externe providers aangeboden. Lees hun privacybeleid zorgvuldig voordat je gebruikmaakt van deze features. trnd wordt niet op de hoogte gesteld van de inhoud van de gegevens die door Vimeo of een externe provider zijn verkregen en heeft geen controle over het gebruik daarvan.

Verdere informatie over hoe je gegevens door Vimeo worden verkregen en gebruikt en je rechten in verband daarmee zijn te vinden in het privacybeleid van Vimeo op vimeo.com/privacy.

9. YouTube

Het trnd-platform bevat ook video's die door YouTube LLC (“YouTube”) worden verstrekt. Voor het gebruik van het aanbod van YouTube moet verbinding gemaakt worden met de servers van YouTube in de VS. Tijdens dit proces wordt er bepaalde informatie naar YouTube verstuurd. Voor alle video's van YouTube op het trnd-platform hebben wij de door YouTube aangeboden privacymodus ingeschakeld. Dit houdt in dat YouTube informatie over een bezoeker aan ons trnd-platform alleen bewaart als hij of zij ervoor kiest een embedded video af te spelen. Als dit het geval is, kan YouTube ook cookies op het apparaat van de bezoeker plaatsen. trnd heeft geen controle over de verzamelen en bewaren van informatie door YouTube en wordt niet op de hoogte gesteld van de verzamelde informatie. Lees het privacybeleid van YouTube zorgvuldig voordat je besluit gebruik te maken van de features van YouTube.

Verdere informatie over hoe je gegevens door YouTube worden verzameld en gebruikt en je rechten in verband daarmee zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube op www.youtube.com.

10. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics: een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies“: kleine, veilige tekstbestanden die op je computer geplaatst worden om de website te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Deze informatie (inclusief je anonieme IP adres) wordt verplaatst naar en bewaard door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie namens de provider om jouw gebruik van deze website te analyseren, rapporten op te stellen over webactiviteit voor website operators en om andere diensten te verstrekken aan de provider met betrekking tot webactiviteit en internetgebruik.

Google brengt jouw geanonimiseerde IP adres niet in verband met andere door Google opgeslagen data.

Het gebruik van cookies kun je weigeren via je browserinstellingen. Houd er rekening mee dat de website hierdoor minder goed zou kunnen functioneren.

Bovendien kun je voorkomen dat Google gegevens verzameld (cookies en je geanonimiseerde IP-adres) door de deze browser plug-in te downloaden en installeren.

Indien je een mobiel apparaat gebruikt om deze website te bezoeken (bv. een smartphone of tablet), klik dan op deze link om tracking door Google Analytics te deactiveren.

We gebruiken de volgende cookies voor Google Analytics:

 • “_ga” cookie om gebruikers te onderscheiden. Verloopt na twee jaar.
 • “_gat” cookie om het aantal aanvragen te controleren. Verloopt na 10 minuten.
 • “ga-disable-“ cookie om af te melden van tracking. Verloopt op 31.12.2099.

Deel 2: Als trnd-groepsmaatschappijen als verantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens

1. Rol van de trnd-groepsmaatschappijen

In principe worden trnd-projecten niet door trnd zelf beheerd, maar door de trnd-groepsmaatschappij die lokaal belast is met het betreffende trnd-project. Daarom is het niet trnd maar de respectieve trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens tijdens het behandelen van je inschrijving op en deelname aan trnd-projecten. Dit kan ook gelden voor project-specifieke enquêtes die via het trnd-platform lopen, omdat trnd in dit geval slechts infrastructuurdiensten verleent aan de betreffende trnd-groepsmaatschappij.

trnd-projecten die voor jou relevant zijn, worden in het algemeen beheerd door de trnd-groepsmaatschappij die in het land van je woonplaats is gevestigd. In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk dat trnd-projecten verspreid over verschillende landen door een trnd-groepsmaatschappij worden beheerd. Een actuele lijst van alle trnd-groepsmaatschappijen is hier te vinden. Als je voor een specifiek trnd-project bent uitgenodigd, word je op de hoogte gesteld wie verantwoordelijk is voor het beheer van dat bepaalde project en voor het in verband daarmee verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens.

2. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen trnd en trnd-groepsmaatschappijen

Om je inschrijving op en deelname aan trnd-projecten mogelijk te maken, worden er voortdurend persoonsgegevens gedeeld tussen trnd en de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project.

Om de trnd-groepsmaatschappijen in staat te stellen de mogelijke deelnemers voor een specifiek trnd-project te selecteren en uit te nodigen en om het inschrijvingsproces en je deelname aan een trnd-project af te handelen, stelt trnd alle van jou verzamelde persoonsgegevens beschikbaar aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project.

In ruil daarvoor kan trnd persoonsgegevens over jou ontvangen die de betreffende trnd-groepsmaatschappij van jou verzamelt tijdens jouw deelname aan trnd-projecten, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, je deelname aan enquêtes, voor zover dergelijke gegevens relevant zijn voor je lidmaatschap van de trnd-community en je toekomstige deelname aan trnd-projecten. Deze gegevens worden door trnd opgeslagen om ze mee te kunnen laten wegen bij je toekomstige selectie als deelnemer voor latere trnd-projecten.

3. Beheer van trnd-projecten

Alle informatie die de betreffende trnd-groepsmaatschappij van jou of trnd ontvangt, wordt alleen gebruikt om de trnd-projecten met jou uit te voeren, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, om je uit te nodigen om deel te nemen aan passende trnd-projecten, je inschrijvingen te verwerken en je deelname te behandelen, en met je te communiceren over bepaalde trnd-projecten en de trnd-community.

Je persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en aan derden worden bekend gemaakt, tenzij bekendmaking bij wet is vereist.

De trnd-groepsmaatschappij kan de van jou verzamelde informatie echter in geanonimiseerde vorm delen met onze campagnepartner, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van je identiteit (zie Deel 1, artikel 4 hiervoor).

Deel 3: Overige algemene bepalingen

1. Bekendmaking van je gegevens

Tenzij anders bepaald in dit privacy- en cookiebeleid, zullen trnd en de trnd-groepsmaatschappijen je gegevens zonder jouw toestemming niet overdragen of anderszins openbaar maken aan derden, behalve zoals uitdrukkelijk bij wet vereist of toegestaan.

trnd of de betreffende trnd-groepsmaatschappij (aan wie je gegevens beschikbaar werden gesteld ten behoeve van de uitvoering van trnd-projecten) kan echter voor de uitvoering van haar taken een externe dienstverlener opdracht geven je gegevens namens trnd en/of de betreffende trnd-groepsmaatschappij te verzamelen, bewaren, te verwerken en te gebruiken. In dat geval zullen wij er middels contractuele afspraken voor zorgdragen dat (i) je gegevens strikt conform de instructies van trnd en/of de betreffende trnd-groepsmaatschappij door de dienstverlener worden verzameld, verwerkt en gebruikt en uitsluitend om het trnd-platform en de daarmee verbonden diensten en features te leveren en jouw deelname aan trnd-projecten mogelijk te maken, en dat (ii) de dienstverlener gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft doorgevoerd om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens blootgesteld worden aan onbevoegde toegang, gebruik, vernietiging, wijziging of verlies.

2. Beveiliging van je gegevens

trnd en de trnd-groepsmaatschappijen hebben gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens blootgesteld worden aan onbevoegde toegang, gebruik, vernietiging, wijziging of verlies.

trnd en de trnd-groepsmaatschappijen zullen persoonsgegevens uitsluitend aan die werknemers bekendmaken die van dergelijke informatie op de hoogte dienen te zijn om het trnd-platform en de daarmee verbonden diensten en features te kunnen leveren en jouw deelname aan trnd-projecten mogelijk te maken.

3. Jouw rechten / Contactinformatie

Volgens de bepalingen van toepasselijk recht heb je recht op toegang tot en verzoek om informatie over de persoonsgegevens die trnd en/of de trnd-groepsmaatschappijen van je hebben verzameld en over je hebben vastgelegd en heb je het recht om deze gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Je bent verder vrij om op ieder moment een eventuele toestemming die je hebt gegeven met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens voor de toekomst in te trekken.

Als je vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van het verzamelen, verwerken en het gebruik van je persoonsgegevens of als je je bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail of per post overeenkomstig de contactgegevens die hier te vinden zijn.

4. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

trnd en de trnd-groepsmaatschappijen behouden zich het recht voor dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen. De dan geldende versie van dit privacy- en cookiebeleid wordt beschikbaar gesteld op het trnd-platform.

Controleer regelmatig of er wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid zijn doorgevoerd om er zeker van te zijn dat je te allen tijde volledig op de hoogte bent ten aanzien van het verzamelen, verwerken en het gebruik van jouw persoonsgegevens.