Privacy- en cooki ...

Login

Wachtwoord vergeten?

/ Privacy- en cookiebeleid (2020)

Privacy- en cookiebeleid

Laatst gewijzigd: Juni 2020

Dit privacy- en cookiebeleid (het “privacy- en cookiebeleid”) van TERRITORY Influence GmbH, Winzererstr. 47d, D-80797 München, een vennootschap ingeschreven bij de lokale rechtbank [Amtsgericht – AG] te München onder vennootschapsregistratienummer HRB 226897 (“trnd”) en de aan trnd gelieerde groepsmaatschappijen (de “trnd-groepsmaatschappijen”) is van toepassing op jou:

 • Inschrijving als lid van de trnd-community;

 • Gebruik van het online platform van de trnd-community op www.trnd.be, waaronder alle voor de trnd-community relevante subpagina's (het “trnd-platform”) en van de op dit platform aangeboden informatie, applicaties en diensten (de “diensten”); en

 • Inschrijving op en deelname aan campagnes en projecten die je door trnd of trnd-groepsmaatschappijen worden aangeboden om je in staat te stellen producten (de “trnd-projecten”) van deelnemende bedrijven (de “campagnepartners”) te testen en te beoordelen.

Het trnd-platform en de trnd-community worden door trnd als verantwoordelijke beheerd, waarbij trnd in deze context verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens.

In principe worden trnd-projecten niet door trnd zelf beheerd, maar door de trnd-groepsmaatschappijen die op lokaal niveau belast zijn met de betreffende trnd-projecten. Deze ondernemingen zijn als verantwoordelijke verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je gegevens in verband met je deelname aan een trnd-project.

Om je deelname aan de desbetreffende trnd-projecten mogelijk te maken, stelt trnd de van jou verzamelde persoonsgegevens beschikbaar aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project. In ruil daarvoor ontvangt trnd gegevens over jou van de betreffende trnd-groepsmaatschappij voor zover dergelijke gegevens relevant zijn voor je lidmaatschap van de trnd-community en je toekomstige deelname aan trnd-projecten. Een lijst van huidige trnd-groepsmaatschappijen is hier te vinden.

In de onderdelen hieronder wordt in dit privacy- en cookiebeleid informatie verstrekt over welke persoonsgegevens door trnd en/of de trnd-groepsmaatschappijen over je worden verzameld en hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt.

Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op subpagina's op www.trnd.be, zoals onze bedrijfswebsite op www.territory-influence.com, die niet voor leden van de trnd-community zijn bedoeld en die hun eigen privacybeleid kennen.

Rechten van de betrokkenen: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Om dit recht uit te oefenen, verwijdert u alstublieft uw Trnd-account in uw profielinstellingen. Cookies en tracking kunnen door u direct hier in het privacybeleid worden uitgeschakeld. Een gedetailleerde beschrijving van uw rechten onder GDPR vindt u in Deel 3, Sectie 3 van dit privacybeleid.

Informationen über andere Datenverarbeitungsvorgänge

Als Unternehmen verarbeiten wir personenbezogene Daten in verschiedenen Prozessen. Um Ihnen als Betroffener möglichst detaillierte Informationen über diese Verarbeitungen zur Verfügung zu stellen, haben wir diese Informationen für die folgenden Verarbeitungen erhoben und erfüllen damit die gesetzlichen Informationspflichten gemäß Art. 12-14 GDPR:

- Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten eines Kandidaten
- Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eines Mitarbeiters
- Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten eines Kunden

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, die Sie in diesen Dokumenten oder in der Datenschutzerklärung finden, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

Deel 1: TERRITORY Influence GmbH is als verantwoordelijke verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens in verband met jouw gebruik van het trnd-platform

Het trnd-platform en de trnd-community worden door trnd als verantwoordelijke beheerd. In de volgende onderdelen geven wij je informatie over welke persoonsgegevens trnd over jou verzamelt, verwerkt en gebruikt wanneer je gebruikmaakt van het trnd-platform en of, en wanneer, deze gegevens aan trnd-groepsmaatschappijen c.q. derden bekend worden gemaakt.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de vervulling van de door u verlangde dienst (Art. 6 Para. 1(b) GDPR) in overeenstemming met onze met u overeengekomen gebruiksvoorwaarden en deelnamevoorwaarden.

De wettelijke basis voor het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan trnd Group Companies en, indien van toepassing, aan derden is Art. 6 Para. 1(f) GDPR. Wij hebben een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, in het bijzonder om onze diensten te leveren en gezamenlijke projecten uit te voeren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Om dit recht uit te oefenen, verwijdert u alstublieft uw Trnd-account in uw profielinstellingen.

1. Bezoek het openbare gedeelte van het trnd-platform

Je kunt het openbare gedeelte van het trnd-platform bezoeken zonder informatie over jezelf kenbaar te maken. In dat geval verkrijgt trnd slechts toegangsgegevens waaruit trnd niets kan afleiden ten aanzien van je identiteit (voor meer informatie over het gebruik van cookies ten behoeve van webanalyses, zie artikel 7 van dit privacy- en cookiebeleid). Deze niet persoonlijk identificeerbare gegevens worden door trnd geanalyseerd ter verbetering van haar aanbod en diensten. Behoudens voor zover je als lid van de trnd-community bent ingelogd in het alleen voor leden toegankelijke gedeelte (mijntrnd), verkrijgt trnd uitsluitend persoonsgegevens over jou als je vrijwillig besluit dergelijke gegevens tijdens je bezoek aan het trnd-platform bekend te maken. Je zult bijvoorbeeld persoonsgegevens aan trnd moeten verstrekken (zoals je naam en e-mailadres) om van bepaalde features en diensten gebruik te kunnen maken (bijv. ons contactformulier).

Alle persoonsgegevens die trnd van jou ontvangt tijdens je bezoek aan het openbare gedeelte van het trnd-platform worden uitsluitend gebruikt om jou de gewenste features en diensten te kunnen verstrekken.

Als je bijvoorbeeld een vraag stelt via ons algemene contactformulier, dan worden je naam en emailadres en de inhoud van je vraag uitsluitend gebruikt ter beantwoording van je vraag. Indien dit nodig is om je vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld als je vraag betrekking heeft op een specifiek trnd-project dat lokaal door een trnd-groepsmaatschappij wordt beheerd, zal trnd je vraag (en alle daarmee verband houdende gegevens) doorsturen aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor de behandeling van je vraag.

Je gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Tenzij dit ingevolge toepasselijk recht uitdrukkelijk is toegestaan of vereist, of zoals anders is aangegeven in dit privacy- en cookiebeleid, zullen wij je persoonsgegevens niet zonder je toestemming aan derden bekendmaken of je gegevens buiten de reikwijdte van dit privacy- en cookiebeleid verwerken.

2. Registratie als lid van de trnd-community

Om gebruik te maken van het trnd-platform en de diensten en deel te nemen aan trnd-projecten, moet je je als lid van de trnd-community op het trnd-platform registreren en een gebruikersaccount aanmaken (de “trnd-account”).

Daarvoor moet je ons bepaalde informatie over jezelf verstrekken (deze informatie varieert afhankelijk van het land van waaruit je je registreert als lid van de trnd-community), bijv.:

 • je volledige naam
 • je e-mailadres
 • details over je woonadres (bijv. plaats, land, postcode of district, indien van toepassing)
 • een door jou gekozen nickname (de “gebruikersnaam”)
 • een door jou gekozen wachtwoord
 • je geslacht
 • je geboortedatum

Wij hebben deze verplichte informatie nodig

 • om je als lid van de trnd-community te kunnen registreren
 • om contact met je op te kunnen nemen met betrekking tot deelname aan (op basis van de door jou verstrekte informatie) passende trnd-projecten en, indien van toepassing, jou te selecteren voor deelname
 • om je deelname aan trnd-projecten te kunnen beheren (bijv. om je testproducten of projectdocumentatie te kunnen toesturen en daarover met je te kunnen communiceren)
 • om op de door met je te kunnen communiceren in verband met je lidmaatschap van de trnd-community

Nadat je je registratieverzoek hebt ingediend, ontvang je een e-mail van trnd ter controle van je e-mailadres en voor het activeren van je trnd-account. Volg de instructies in deze e-mail om je registratie te voltooien.

3. Gebruik van het trnd-platform en de diensten

Als je je geregistreerd hebt als lid van de trnd-community en je bent ingelogd met je inloggegevens, kun je gebruikmaken van de volgende diensten.

(a) Deelname aan enquêtes
Als lid van de trnd-community kun je deelnemen aan lopende enquêtes over algemene onderwerpen (bijv. je interesses, je baan en opleiding of gezin en huis) en over project-specifieke onderwerpen, die wij doorgaans in samenwerking met een campagnepartner ontwikkelen.

Deelname aan deze enquêtes vindt plaats op vrijwillige basis. Hoe meer enquêtes je invult, des te beter begrijpen wij waarin je geïnteresseerd bent en welk trnd-project het beste bij je past.

Als je denkbeelden of interesses veranderen, kun je achteraf ook wijzigingen aanbrengen in je antwoorden op de meeste algemene onderwerpen.

De informatie die je ons in enquêtes over algemene onderwerpen verstrekt, wordt in je profiel opgeslagen en wordt door ons uitsluitend gebruikt om jou (op grond van de door jou verstrekte informatie) nog beter te kunnen selecteren voor mogelijke deelname aan specifieke trnd-project en je daarvoor uitnodigingen te sturen. Je antwoorden worden in geen geval in persoonlijk identificeerbare vorm bekendgemaakt aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk door jou wordt gevraagd of jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij mogen je antwoorden op enquêtes over algemene onderwerpen echter wel analyseren en in geanonimiseerde vorm doorgeven aan derden (op grond waarvan geen conclusies ten aanzien van je identiteit mogelijk zijn).

Project-specifieke enquêtes worden doorgaans in samenwerking met onze campagnepartners uitgevoerd. Wij maken de antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend in geanonimiseerde en gecompileerde vorm bekend aan de campagnepartner die verantwoordelijk is voor het betreffende project. Ook in dat geval zorgen wij ervoor dat er geen conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van je identiteit. trnd slaat je antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend voor onbepaalde tijd op bij je profiel als deze relevant zijn voor je toekomstige selectie voor trnd-projecten.

(b) Commentaar
Als lid van de trnd-community kun je commentaar op posts achterlaten (bijv. blog posts, verslagen over toptrnds, posts op projectpagina's, etc.) op verschillende pagina's van het trnd-platform.

Als je commentaar op een post achterlaat, is de door jou gekozen gebruikersnaam en het moment waarop je je commentaar hebt geplaatst (tijdstip en datum) zichtbaar voor alle bezoekers van het trnd-platform. Geen andere informatie wordt publiekelijk getoond of kan door anderen worden gezien, tenzij je dergelijke informatie zelf deelt, bijv. als onderdeel van je commentaar.

Commentaar is vrijwillig van aard en onderworpen aan de gebruiks- en deelnamevoorwaarden van trnd.

Commentaar dat je plaatst, wordt niet vooraf door trnd gecontroleerd en kan buiten je medeweten door anderen worden gelezen. Los daarvan kunnen andere gebruikers commentaar geven op jouw commentaar en ook eigen commentaar plaatsen.

trnd zal zich ervoor inspannen dat de regels voor commentaar op posts zoals neergelegd in de gebruiks- en deelnamevoorwaarden worden nageleefd en verwijdert alle commentaar dat niet aan deze regels voldoen zodra trnd daarvan kennis krijgt.

Je commentaar wordt net zo lang door trnd bewaard als de post, waarop je een commentaar hebt geplaatst, op het trnd-platform te zien is. Gedurende deze periode is je commentaar publiekelijk beschikbaar. Alle commentaar en gerelateerde informatie (zoals e-mailadressen) worden na die periode verwijderd, tenzij er relevante verjaringstermijnen van toepassing zijn op de content van het commentaar, die vereisen dat het commentaar langere tijd wordt bewaard.

(c) Gespreksverslagen/foto's/overige content
Als onderdeel van je gebruik van het trnd-platform, met name je deelname aan trnd-projecten, kun je verschillende soorten content aan trnd verstrekken of publiceren, zoals gespreksverslagen, commentaren, verslagen, afbeeldingen, audio- en videobestanden of overige bijdrages (de “content”).

Met uitzondering van commentaar kun je naar eigen inzicht kiezen of de content die je aan trnd verstrekt uitsluitend als interne informatie voor het personeel van trnd wordt gebruikt (in welk geval trnd en de trnd-groepsmaatschappijen je content uitsluitend zullen gebruiken voor de interne evaluatie van de uitgevoerde trnd-projecten en jouw activiteiten) of dat je de content wilt delen en openbaar wilt maken (in welk geval andere bezoekers van het trnd-platform je content ook zullen kunnen zien).

Alle content die je deelt kan door trnd worden gepubliceerd op www.trnd.be (waaronder alle subpagina's, zoals bijvoorbeeld de bedrijfswebsite op www.territory-influence.com of landspecifieke internetmanifestaties van het trnd-platform) en dus voor alle overige bezoekers zichtbaar worden gemaakt. In dat geval wordt de door jou gedeelde content c.q. de datum en het tijdstip van plaatsing en/of de door jou gekozen gebruikersnaam getoond. Geen andere informatie wordt publiekelijk getoond of kan door anderen worden gezien, tenzij je dergelijke informatie zelf deelt (bijv. als onderdeel van een bijschrift bij een door jou geüploade afbeelding).

Je content wordt net zo lang door trnd bewaard als het betreffende trnd-project in verband waarmee jouw content is gepubliceerd op het trnd-platform te zien is. Gedurende deze periode is je content publiekelijk beschikbaar. Alle content en gerelateerde informatie wordt na die periode verwijderd, tenzij relevante verjaringstermijnen die gelden voor de content vereisen dat de content langere tijd wordt bewaard. Je kunt om gerechtvaardigde redenen (bijv. in geval van beëindiging van je lidmaatschap van de trnd-community) trnd verzoeken de door jou gepubliceerde content te verwijderen.

Bovendien kan trnd door jou gedeelde content beschikbaar stellen aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze op de hoogte te brengen van de voortgang van het project, bijv. als onderdeel van presentaties van resultaten. In dat geval ontvangt de campagnepartner slechts de door jou gedeelde content c.q. de door jou gekozen gebruikersnaam. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij andere informatie openbaar maken, zoals uw echte naam. Daarom moet je er altijd voor zorgen dat je gebruikersnaam niet dezelfde is als je echte naam. De campagnepartner kan de door jou gedeelde content uitsluitend voor interne evaluatie van het betreffende trnd-project gebruiken en mag deze content zonder jouw toestemming niet voor andere doeleinden publiceren of gebruiken.

Bij het delen van je content kun je verder het verzoek ontvangen er optioneel mee in te stemmen dat
(i) trnd de door jou gedeelde content (waaronder de door jou gekozen gebruikersnaam) in welke vorm dan ook (bijv. als gedrukt materiaal, zoals flyers, beursbanners en brochures, of in digitale vorm, zoals e-mailnieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.) mag gebruiken om reclame te maken voor de trnd-community en het aanbod van trnd;

en/of

(ii) trnd de door jou gedeelde content (waaronder de door jou gekozen gebruikersnaam) in welke vorm dan ook (bijv. als gedrukt materiaal, zoals flyers en brochures, of in digitale vorm, zoals e-mailnieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.) openbaar mag maken aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze in staat te stellen je content te gebruiken om reclame te maken voor de door jou geteste producten.

Andere informatie wordt niet gepubliceerd of openbaar gemaakt. In het bijzonder zal trnd nooit zonder uw toestemming uw echte naam publiceren en/of bekendmaken aan de Campagnepartner.

Uw toestemming voor het hierboven beschreven gebruik is vrijwillig en u kunt dit te allen tijde intrekken door een verzoek in te dienen bij de contactgegevens die zijn verstrekt in het kader van deel 2, artikel 3. Je kunt je te allen tijde toegang verschaffen tot de tekst van jouw toestemmingsverklaring(en), indien van toepassing, door een verzoek daartoe te verzenden overeenkomstig de contactgegevens als vermeld in Deel 2, artikel 3.

Wanneer je content plaatst, neem dan onze gebruiks- en deelnamevoorwaarden in aanmerking. Deze voorwaarden vermelden de regels voor de plaatsing van content en de reikwijdte van de gebruiksrechten die je trnd verleent ten aanzien van de content die jij aan trnd verstrekt en publiekelijk deelt.

d. Contactformulier
Als lid van de trnd community kunt u met ons communiceren via het contactformulier voor hulp in de buurt van uw leden. Afhankelijk van het soort assistentie dat je nodig hebt, dien je de volgende informatie in te vullen:

 • projectnaam
 • soort probleem
 • je besturingssysteem
 • je browser
 • je vraag of opmerking aan trnd

Indien dit nodig is om je vraag te beantwoorden, zal trnd je vraag (en alle daarmee verband houdende gegevens) doorsturen aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project. trnd en/of de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project gebruikt je gegevens uitsluitend ter beantwoording van je vraag. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en, tenzij anders bepaald in dit privacy- en cookiebeleid, worden zonder jouw toestemming niet openbaar gemaakt aan derden, behalve zoals uitdrukkelijk bij wet vereist of toegestaan.

4. Inschrijving op en deelname aan trnd-projecten

Als lid van de trnd-community kun je je inschrijven voor deelname aan trnd-projecten via het trnd-platform en, als je overeenkomstig de gebruiks- en deelnamevoorwaarden wordt geselecteerd voor deelname aan een trnd-project, kun je nieuwe producten in het specifieke trnd-project ontdekken en beoordelen.

in de regel, ieder trnd-project staat slechts open voor een beperkt aantal leden, die aan bepaalde criteria moeten voldoen die aan de respectieve doelgroep van het betreffende trnd-project zijn gesteld. Je kunt je daarom alleen inschrijven op een trnd-project wanneer je een uitnodiging (een “inschrijfticket”) hebt ontvangen om je op een specifiek trnd-project in te schrijven. Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure en deelname aan trnd-projecten, verwijzen wij naar onze gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

a. Bekendmaking van je gegevens aan trnd-groepsmaatschappijen
In principe worden trnd-projecten niet door trnd zelf beheerd, maar door de trnd-groepsmaatschappij die lokaal belast is met het betreffende trnd-project. Om je inschrijving op en deelname aan trnd-projecten mogelijk te maken, worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen trnd en de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project. Voor meer informatie hierover, zie Deel 2 hierna.

b. Inschrijvingsprocedure
Als je je inschrijft voor deelname aan een specifiek trnd-project, kan het zijn dat je gevraagd wordt verdere vragen met betrekking tot dat specifieke project te beantwoorden, bijv. over je interesses, je huidige kennis en ervaring die relevant zijn voor het te testen product. Deze informatie wordt door trnd en/of de voor het betreffende trnd-project verantwoordelijke trnd-groepsmaatschappij gebruikt om je inschrijving te beoordelen en vast te stellen welke kandidaten het meest geschikt zijn om deel te nemen aan het betreffende trnd-project. Bovendien mogen wij je gegevens in geanonimiseerde vorm bekendmaken aan de campagnepartner wiens producten in het trnd-project moeten worden getest, teneinde de campagnepartner op de hoogte te stellen van de mogelijke groep deelnemers en de campagnepartner in staat te stellen te participeren in de selectie van geschikte deelnemers. Er kunnen in dit verband geen conclusies worden getrokken ten aanzien van je identiteit. trnd slaat je antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend voor onbepaalde tijd op bij je profiel als deze relevant zijn voor je toekomstige selectie voor trnd-projecten.

Wij zullen je antwoorden in geen geval in identificeerbare vorm bekendmaken aan de campagnepartner of derden, tenzij jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Je persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij kunnen de gegevens die wij over je hebben opgeslagen op een later moment echter opnieuw raadplegen en deze in geanonimiseerde vorm aan andere campagnepartners beschikbaar stellen.

c. Deelname aan trnd-projecten
Als deelnemer aan een specifiek trnd-project wordt je doorgaans uitgenodigd om deel te nemen aan project-specifieke enquêtes via het trnd-platform en ons te laten weten wat je ervaring en mening is ten aanzien van het door jou product. Deelname aan deze enquêtes vindt plaats op vrijwillige basis. Als je deelneemt aan enquêtes, kan dit echter meewegen voor je WOM Activity Index en om die reden opgeslagen worden (zie artikel 5 hierna). trnd slaat je antwoorden op project-specifieke enquêtes uitsluitend voor onbepaalde tijd op bij je profiel als deze informatie relevant is voor je toekomstige selectie voor trnd-projecten.

trnd en/of de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project zal de resultaten van deze enquêtes in geanonimiseerde vorm doorsturen aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende trnd-project om deze op de hoogte te brengen van de voortgang van het project en inzicht te geven in hoe deelnemers de producten van de campagnepartner beoordelen. Bovendien kunnen wij de enquêteresultaten die wij over je hebben opgeslagen op een later moment opnieuw raadplegen en deze in geanonimiseerde vorm aan andere campagnepartners beschikbaar stellen.

Er kunnen in dit verband geen conclusies worden getrokken ten aanzien van je identiteit. Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval bekendmaken aan een campagnepartner of derden, tenzij jij daarvoor toestemming hebt gegeven. De van jou verzamelde persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

5. WOM activity index/Wombats

Op grond van je WOM-activiteiten stellen wij een index op die laat zien hoe actief je bent als lid van de trnd-community (hierna te noemen: de “WOM Activity Index”).

Verschillende soorten (offline of online) activiteiten kunnen van invloed zijn op je WOM Activity Index, bijv. gesprekken die je in het kader van een trnd-project met je vrienden en familie hebt gehad en de gespreksverslagen die je daarover hebt ingediend, je gebruik van de commentaarfuncties, je deelname aan project-specifieke enquêtes of hulp bij marktonderzoek door middel van vraaggesprekken met vrienden en bekenden op basis van de marktonderzoeksdocumentatie die voor het trnd-project is verstrekt.

Wij bewaren je WOM Activity Index (en, voor zover nodig voor de berekening en actualisering van de index, ook de onderliggende activiteiten) zodat we dit kunnen laten meewegen wanneer wij de deelnemers voor toekomstige trnd-projecten selecteren. De WOM Activity Index kan een van de vele factoren zijn die een rol spelen bij de selectie van mogelijke deelnemers voor een bepaald trnd-project. Afgezien daarvan gebruiken wij deze informatie in geanonimiseerde vorm (waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van je identiteit) om statistische analyses uit te voeren en beter inzicht te krijgen in onze leden.

De activiteiten die je onderneemt kunnen ook van invloed zijn op de toekenning van “Wombats”. Wombats zijn trnd-beloningspunten die laten zien hoe actief je bent als lid van de trnd-community. Voor meer informatie over de toekenning van Wombats, verwijzen wij naar onze gebruiks- en deelnamevoorwaarden.. Je Wombats zijn voor andere leden niet zichtbaar.

6. Cookies

Zoals de meeste bedrijven maakt ook trnd gebruik van cookies op het trnd-platform. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar je browser worden verzonden en op je randapparatuur ("apparaat") worden bewaard. Met uitzondering van Google Analytics tracking cookies (voor meer informatie, zie hierna in artikel 9 van dit privacy- en cookiebeleid) worden alle door trnd gebruikte cookies verwijderd zodra je browsersessie wordt beëindigd (“session cookies”). Wij maken op dit moment gebruik van de volgende session cookie:

Cookies

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Je kunt je browserinstellingen echter wijzigen zodat je bericht krijgt wanneer er cookies worden verzonden of je kunt per geval beslissen of je cookies accepteert of weigert of deze eventueel volledig wilt uitsluiten. In dit geval kan het echter zijn dat je niet volledig gebruik kunt maken van sommige gedeeltes of features van het trnd-platform.

De wettelijke basis voor het gebruik van sessiecookies is het leveren van de door u gevraagde dienst (Art. 6 para. 1 (b) GDPR).

Verder maken we gebruik van zogenaamde tracking cookies (bijvoorbeeld artikel 10 Google Analytics). Wij verwerken de verzamelde gebruiksinformatie om het gebruik van onze diensten te analyseren en statistisch vast te leggen. Op deze manier willen we ons aanbod verbeteren.

De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 (f) GDPR. Het legitieme belang dat door ons wordt nagestreefd is de verbetering en optimalisatie van onze diensten en onze producten en diensten, waarvan ook onze gebruikers profiteren.

7. Sourcepoint

Gegevensverwerker

Sourcepoint Technologies, Inc 1201 Broadway, Suite 701 New York, NY 10001 Verenigde Staten

We maken gebruik van het Consent Management Platform (CMP) van Sourcepoint. Het CMP helpt ons om processen voor gegevensverwerking transparant te tonen en maakt het mogelijk om de respectieve data op te slaan en op te halen afhankelijk van het feit of de gebruiker toestemming heeft gegeven of niet. Sourcepoint verwerkt de volgende gegevens voor de volgende doeleinden (als opdrachtnemer):

Doeleinden van de gegevensverwerking Bewijs en documentatie mogelijk maken voor de rechtsgrondslag in het kader van de verantwoordingsplicht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming krachtens artikel 5 (2) AVG Opslaan en beschikbaar stellen van het toestemmingsprofiel van de gebruiker

Gebruikte technologieën Cookies Lokale opslag

Meer informatie over cookies vindt u in de documentatie van Sourcepoint.

Verwerkte gegevens Datum en tijdstip van het bezoek Informatie over het toestel Informatie over de browser Geanonimiseerd IP-adres "Ja" of "Nee" toestemmingsprofiel Willekeurig gegenereerd identificatienummer voor de toewijzing van het eindapparaat aan het toestemmingsprofiel.

Rechtsgrondslag Noodzakelijk voor de vervulling van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 lit.c AVG).

Plaats van de gegevensverwerking EU en VS

Bewaarperiode Het bewijs van intrekking van een eerder gegeven toestemming wordt bewaard gedurende drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin de toestemming werd ingetrokken. Deze bewaartermijn is gebaseerd op onze verantwoordingsplicht op grond van artikel 5, lid 2, AVG en de reguliere verjaringstermijnen.

8. Vimeo

Het trnd-platform bevat video's van Vimeo.com, een dienst van Vimeo, LLC (“Vimeo”). Als je je via Vimeo toegang verschaft tot een video, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van Vimeo in de VS. Tijdens dit proces wordt er bepaalde informatie naar Vimeo verstuurd. Vimeo kan ook cookies op je computer plaatsen. Bovendien biedt Vimeo enkele extra features, zoals het beoordelen of delen van video's. Om gebruik te kunnen maken van deze features moet je mogelijk inloggen via je Vimeo-account of een account dat je eventueel hebt bij bepaalde externe providers (bijv. Facebook of Twitter) zodat zij de informatie die jij plaatst kunnen matchen met je respectieve gebruikersaccount. Deze features worden uitsluitend door Vimeo en de desbetreffende externe providers aangeboden. Lees hun privacybeleid zorgvuldig voordat je gebruikmaakt van deze features. trnd wordt niet op de hoogte gesteld van de inhoud van de gegevens die door Vimeo of een externe provider zijn verkregen en heeft geen controle over het gebruik daarvan.

Verdere informatie over hoe je gegevens door Vimeo worden verkregen en gebruikt en je rechten in verband daarmee zijn te vinden in het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

9. YouTube

Het trnd-platform bevat ook video's die door YouTube LLC (“YouTube”) worden verstrekt. Voor het gebruik van het aanbod van YouTube moet verbinding gemaakt worden met de servers van YouTube in de VS. Tijdens dit proces wordt er bepaalde informatie naar YouTube verstuurd. Voor alle video's van YouTube op het trnd-platform hebben wij de door YouTube aangeboden privacymodus ingeschakeld. Dit houdt in dat YouTube informatie over een bezoeker aan ons trnd-platform alleen bewaart als hij of zij ervoor kiest een embedded video af te spelen. Als dit het geval is, kan YouTube ook cookies op het apparaat van de bezoeker plaatsen. trnd heeft geen controle over de verzamelen en bewaren van informatie door YouTube en wordt niet op de hoogte gesteld van de verzamelde informatie. Lees het privacybeleid van YouTube zorgvuldig voordat je besluit gebruik te maken van de features van YouTube.

Verdere informatie over hoe je gegevens door YouTube worden verzameld en gebruikt en je rechten in verband daarmee zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube op https://policies.google.com/privacy.

10. Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). In het geval dat expliciete toestemming wordt verleend, kan hiermee het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de doeltreffendheid van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoek, en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen.

De verzamelde gegevens zijn anoniem, we kunnen de identiteit van de gebruikers er dus niet uit afleiden. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een link met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden, volgens het beleid inzake gegevensgebruik dat Facebook hanteert (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerking vindt alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Om het gebruik van cookies op uw IT-systeem uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw IT-systeem kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals Facebook ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/.

Daarnaast kunt u cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden uitschakelen via de volgende websites: http://optout.networkadvertising.org/ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Houd er rekening mee dat deze instelling ook wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert.

11. Google Analytics

Dit trnd-platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit platform wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op dit platform wordt uw IP-adres echter door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van Trnd om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de platformactiviteiten samen te stellen en de website-exploitant nog meer diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: deze browser plug-in te downloaden en installeren.

Indien je een mobiel apparaat gebruikt om deze website te bezoeken (bv. een smartphone of tablet), klik dan op deze link om tracking door Google Analytics te deactiveren.

Dit Trnd Platform maakt gebruik van de volgende cookies voor Google Analytics :

 • “_ga” cookie om gebruikers te onderscheiden. Verloopt na twee jaar.
 • “_gat” cookie om het aantal aanvragen te controleren. Verloopt na 10 minuten.
 • “ga-disable-“ cookie om af te melden van tracking. Verloopt op 31.12.2099.

Deel 2: Als trnd-groepsmaatschappijen als verantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens

1. Rol van de trnd-groepsmaatschappijen

In principe worden trnd-projecten niet door trnd zelf beheerd, maar door de trnd-groepsmaatschappij die lokaal belast is met het betreffende trnd-project. Daarom is het niet trnd maar de respectieve trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens tijdens het behandelen van je inschrijving op en deelname aan trnd-projecten. Dit kan ook gelden voor project-specifieke enquêtes die via het trnd-platform lopen, omdat trnd in dit geval slechts infrastructuurdiensten verleent aan de betreffende trnd-groepsmaatschappij.

trnd Projecten die voor u van belang zijn, worden in de regel geleid door de trnd Group Company die verantwoordelijk is voor het land waarin u woont. In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk dat trnd-projecten verspreid over verschillende landen door een trnd-groepsmaatschappij worden beheerd. Een actuele lijst van alle trnd-groepsmaatschappijen is hier te vinden. Als je voor een specifiek trnd-project bent uitgenodigd, word je op de hoogte gesteld wie verantwoordelijk is voor het beheer van dat bepaalde project en voor het in verband daarmee verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens.

2. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen trnd en trnd-groepsmaatschappijen

Om je inschrijving op en deelname aan trnd-projecten mogelijk te maken, worden er voortdurend persoonsgegevens gedeeld tussen trnd en de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project.

Om de trnd-groepsmaatschappijen in staat te stellen de mogelijke deelnemers voor een specifiek trnd-project te selecteren en uit te nodigen en om het inschrijvingsproces en je deelname aan een trnd-project af te handelen, stelt trnd alle van jou verzamelde persoonsgegevens beschikbaar aan de trnd-groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het betreffende trnd-project.

In ruil daarvoor kan trnd persoonsgegevens over jou ontvangen die de betreffende trnd-groepsmaatschappij van jou verzamelt tijdens jouw deelname aan trnd-projecten, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, je deelname aan enquêtes, voor zover dergelijke gegevens relevant zijn voor je lidmaatschap van de trnd-community en je toekomstige deelname aan trnd-projecten. Deze gegevens worden door trnd opgeslagen om ze mee te kunnen laten wegen bij je toekomstige selectie als deelnemer voor latere trnd-projecten.

De wettelijke basis voor het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan trnd Group Companies en, indien van toepassing, aan derden is Art. 6 Para. 1 (f) GDPR. Wij hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie voor interne administratieve doeleinden, in het bijzonder om onze diensten te verlenen en gezamenlijke projecten uit te voeren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Om dit recht uit te oefenen, verwijdert u alstublieft uw Trnd-account in uw profielinstellingen.

3. Beheer van trnd-projecten

Alle informatie die de betreffende trnd-groepsmaatschappij van jou of trnd ontvangt, wordt alleen gebruikt om de trnd-projecten met jou uit te voeren, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, om je uit te nodigen om deel te nemen aan passende trnd-projecten, je inschrijvingen te verwerken en je deelname te behandelen, en met je te communiceren over bepaalde trnd-projecten en de trnd-community.

Je persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en aan derden worden bekend gemaakt, tenzij bekendmaking bij wet is vereist.

De trnd-groepsmaatschappij kan de van jou verzamelde informatie echter in geanonimiseerde vorm delen met onze campagnepartner, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van je identiteit (zie Deel 1, artikel 4 hiervoor).

De wettelijke basis voor het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan trnd Group Companies en, indien van toepassing, aan derden is Art. 6 Para. 1 (f) GDPR. Wij hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie voor interne administratieve doeleinden, in het bijzonder om onze diensten te verlenen en gezamenlijke projecten uit te voeren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Om dit recht uit te oefenen, verwijdert u alstublieft uw Trnd Account in uw profielinstellingen.

Deel 3: Overige algemene bepalingen

1. Bekendmaking van je gegevens

Tenzij anders vermeld in dit privacy- en cookiebeleid, zullen trnd en de trnd group bedrijven uw informatie niet zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken of op anderszins openbaar maken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door de wet.

Om het trnd-platform te bedienen en aanverwante diensten te verlenen, maakt trnd gebruik van dienstverleners (“gegevensverwerkers” zoals hosting of logistiek). Deze dienstverleners krijgen uitsluitend toegang tot uw informatie tijdens de periode die nodig is om de desbetreffende dienst te verlenen. Contractuele afspraken omtrent de verwerking van bestellingen verzekeren dat de dienstverleners uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies en inachtneming van de normen voor gegevensbescherming. Als de dienstverleners uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken (inclusief enkel toegangsmogelijkheden), kan dit ertoe leiden dat uw gegevens worden overgebracht naar een land dat niet dezelfde gegevensbescherming garandeert als de Europese Unie (“overdracht naar derde landen”). In dit geval zullen wij, in overeenstemming met de GDPR-regelgeving, er contractueel of anderszins voor zorgen dat de dienstverlener een gelijkwaardig niveau van gegevensbeschermingswetgeving garandeert (bijvoorbeeld door het sluiten van standaard contractclausules van de EU, een besluit van de EU-commissie voor veilige derde landen). De huidige standaard contractclausules van de EU zijn hier te vinden https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Een actueel overzicht van veilige derde landen vindt u hier https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Indien en voor zover de cookies van het trnd-platform ook door dienstverleners worden gebruikt, gelden hier ook de contractuele afspraken over de verwerking van bestellingen. Hetzelfde geldt voor een mogelijke overdracht naar een derde land.

2. Beveiliging van je gegevens

trnd en de trnd-groepsmaatschappijen hebben gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens blootgesteld worden aan onbevoegde toegang, gebruik, vernietiging, wijziging of verlies.

trnd en de trnd-groepsmaatschappijen zullen persoonsgegevens uitsluitend aan die werknemers bekendmaken die van dergelijke informatie op de hoogte dienen te zijn om het trnd-platform en de daarmee verbonden diensten en features te kunnen leveren en jouw deelname aan trnd-projecten mogelijk te maken.

3. Jouw rechten / Contactinformatie

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving hebt u het recht op toegang tot en verzoek om informatie over de persoonsgegevens die trnd en/of de trnd Group Companies van u hebben verzameld en over u hebben opgeslagen en het recht om deze gegevens te laten actualiseren, corrigeren, overdragen of annuleren of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Je bent verder vrij om op ieder moment een eventuele toestemming die je hebt gegeven met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens voor de toekomst in te trekken.

Als je vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van het verzamelen, verwerken en het gebruik van je persoonsgegevens of als je je bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail of per post overeenkomstig de contactgegevens die hier te vinden zijn.

In het bijzonder hebt u, zonder zich daartoe te beperken, de volgende rechten op grond van het toepasselijke Europese recht inzake gegevensbescherming:

 • Recht op informatie: U hebt recht op bevestiging van ons dat wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en u hebt te allen tijde recht op informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals beschreven in deel 3 paragraaf 3 van dit Privacybeleid.

 • Recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren: Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u recht op verbetering ervan. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals beschreven in deel 3 paragraaf 3 van dit Privacybeleid.

 • Recht om uw persoonlijke gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen of de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals beschreven in deel 3 paragraaf 3 van dit Privacybeleid.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit ten koste gaat van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in deel 3 paragraaf 3 van dit Privacybeleid.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te ontvangen en door u ter beschikking te worden gesteld in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm of om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals beschreven in deel 3 paragraaf 3 van dit Privacybeleid.

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in deel 3 paragraaf 3 van dit Privacybeleid.

 • Recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudend orgaan: u hebt het recht om in beroep te gaan bij een gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Unie. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de Beierse functionaris voor gegevensbescherming.

4. Opslagtermijn

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, of - indien van toepassing wettelijke voorschriften vereisen langere opslag-en bewaartermijnen - zolang als vereist door de wet te vervullen. Uw persoonlijke gegevens worden dan gewist.

In het bijzonder, als u uw Trnd-account verwijdert via uw profielinstellingen of contact met ons opneemt zoals beschreven in Deel 3, Sectie 3 van dit Privacybeleid, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

5. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

trnd en de trnd-groepsmaatschappijen behouden zich het recht voor dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen. De dan geldende versie van dit privacy- en cookiebeleid wordt beschikbaar gesteld op het trnd-platform.

Controleer regelmatig of er wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid zijn doorgevoerd om er zeker van te zijn dat je te allen tijde volledig op de hoogte bent ten aanzien van het verzamelen, verwerken en het gebruik van jouw persoonsgegevens.