Polityka prywatno ...

Login użytkownika

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta na trnd?

/ Polityka prywatności (2020)

Polityka prywatności i plików cookie

według przepisów RODO. Data aktualizacji: Czerwiec 2020 r.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie („Polityka prywatności i plików cookie”) TERRITORY INFLUENCE CEE KFT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa NIP: 1070026778 („trnd”) i spółek z grupy stowarzyszonych z trnd („Spółki z Grupy trnd”) ma zastosowanie do:

 • rejestracji Użytkownika jako członka społeczności trnd;
 • korzystania przez Użytkownika z internetowej platformy społeczności trnd znajdującej się pod adresem www.trnd.com, włączając wszelkie podstrony relewantne dla społeczności trnd („Platforma trnd”), oraz z informacji, aplikacji i usług oferowanych na tej Platformie („Usługi”); oraz
 • zgłoszenia do udziału i udziału w kampaniach i projektach oferowanych przez trnd i Spółki z Grupy trnd, w celu testowania i oceniania produktów („Projekty trnd”) przedsiębiorstw uczestniczących w kampaniach („Partnerzy kampanii”).

Platforma trnd i społeczność trnd są prowadzone przez trnd jako administratora danych, a trnd odpowiada za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w tym kontekście.

Zasadniczo Projekty trnd nie są prowadzone przez trnd, ale przez Spółki z Grupy trnd zarządzające danymi Projektami trnd na szczeblu lokalnym. Spółki te jako administratorzy danych odpowiadają za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych Użytkownika w związku z jego udziałem w Projekcie trnd.

Aby ułatwić udział Użytkownika w danym Projekcie trnd, trnd udostępni dane osobowe pozyskane od Użytkownika Spółce z Grupy trnd odpowiedzialnej za dany Projekt trnd. W zamian trnd otrzyma od danej

Spółki z Grupy trnd dane o Użytkowniku w zakresie, w jakim takie dane są istotne dla członkostwa Użytkownika w społeczności trnd i jego przyszłego udziału w Projektach trnd. Aktualna lista Spółek z Grupy trnd dostępna jest tutaj

W kolejnych punktach niniejszej Polityki prywatności i plików cookie znajdują się informacje dotyczące danych osobowych, jakie trnd i/lub Spółki z Grupy trnd pozyskują o Użytkowniku, oraz o sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie nie ma zastosowania do żadnych z podstron znajdujących się pod adresem www.trnd.com, takich jak witryna naszej spółki pod adresem http://company.trnd.com, które nie są przeznaczone dla członków społeczności trnd i które regulują postanowienia oddzielnej polityki prywatności.

• Administratorem Państwa danych osobowych jest TERRITORY INFLUENCE CEE KFT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, Rondo Daszyńskiego 1 00-843 Warszawa NIP: 1070026778 („trnd”) • Dane osobowe przechowywane przez trnd są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.

Prawa danychosób, których dane dotyczą: mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania danych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z przedmiotowego prawa, prosimy o usunięcie Państwa konta trnd z poziomu ustawień profilu. Mogą Państwo również wyłączyć funkcję stosowania plików cookie i śledzenia bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności. Szczegółowy opis praw przysługujących Państwu na mocy przepisów RODO podano w części 3, rozdziale 3 niniejszej Polityki Prywatności.

Informacje o innych przypadkach przetwarzania danych

Jako firma przetwarzamy dane osobowe w ramach różnych procesów. Aby dostarczyć tobie (podmiotowi danych) jak najwięcej szczegółów na temat celów przetwarzania danych osobowych, zgromadziliśmy te informacje dotyczące czynności przetwarzania poniżej, w celu spełnienia ustawowych wymogów informacyjnych zgodnie z artykułami 12-14 RODO:

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, które nie zostały zamieszczone tutaj lub których nie da się znaleźć w poniższej szczegółowej polityce prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych: dataprotection@trnd.pl

Część 1: TERRITORY Influence jako administrator danych odpowiada za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika dotyczących korzystania przez niego z Platformy trnd.

Platforma trnd i społeczność trnd są prowadzone przez trnd jako administratora danych. W poniższych punktach znajdują się informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika, jakie trnd pozyskuje, przetwarza i wykorzystuje podczas korzystania przez niego z Platformy trnd, oraz przypadków, w jakich takie dane są ujawniane Spółkom z Grupy trnd i — jeśli ma to zastosowanie — osobom trzecim.

Podstawę prawną regulującą ten rodzaj przetwarzania danych stanowią przepisy dotyczące konieczności świadczenia wnioskowanych przez Państwa usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przepisy naszych warunków korzystania i uczestnictwa, na które wyrazili Państwo zgodę.

Podstawę prawną umożliwiającą trnd przekazywanie Państwa danych osobowych Spółkom Grupy trnd oraz, w miarę potrzeb, podmiotom trzecim stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Przekazywanie Państwa danych osobowych wyłącznie dla wewnętrznych celów administracyjnych leży w naszym uzasadnionym interesie, w szczególności w odniesieniu do świadczenia przez nas usług i realizacji wspólnych projektów trnd. Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania danych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z przedmiotowego prawa, prosimy o usunięcie Państwa konta trnd z poziomu ustawień profilu.

1. Odwiedzanie ogólnie dostępnej strefy Platformy trnd

Użytkownik może odwiedzić ogólnie dostępną strefę Platformy trnd bez ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. W takim przypadku trnd pozyskuje wyłącznie dane dostępowe, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika (więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie w celach analizy internetowej znajduje się w punkcie 7 niniejszej Polityki prywatności i plików cookie). Takie dane niepozwalające na identyfikację są analizowane przez trnd w celu doskonalenia oferty i Usług trnd. trnd będzie pozyskiwać dane osobowe Użytkownika tylko po uzyskaniu od niego dobrowolnej zgody na ujawnienie takich danych w trakcie wizyty na Platformie trnd, chyba że Użytkownik będzie zalogowany jako członek społeczności trnd do strefy tylko dla członków. Na przykład, Użytkownik będzie musiał przesłać trnd swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko i adres e-mail), aby móc korzystać z określonych funkcji i Usług (np. nasz formularz kontaktowy).

Wszelkie dane osobowe, które trnd otrzyma podczas wizyty Użytkownika w ogólnie dostępnej strefie Platformy trnd, zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do pożądanych funkcji lub Usług.

Na przykład, gdy Użytkownik prześle zapytanie za pośrednictwem naszego ogólnego formularza kontaktowego, jego imię, nazwisko i adres e-mail oraz treść zapytania zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, np. gdy zapytanie dotyczy konkretnego Projektu trnd prowadzonego lokalnie przez Spółkę z Grupy trnd, trnd prześle zapytanie (i wszystkie dane z nim związane) do Spółki z Grupy trnd odpowiedzialnej za obsługę takiego zapytania.

Dane Użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach. Jeżeli nie jest to wyraźnie dopuszczone lub wymagane przez obowiązujące prawo lub nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie, bez zgody Użytkownika nie będziemy ujawniać jego danych osobowych żadnym osobom trzecim ani przetwarzać takich danych w zakresie większym niż określony w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie.

2. Rejestracja Użytkownika jako członka społeczności trnd

Aby korzystać z Platformy trnd i Usług na niej oferowanych oraz brać udział w Projektach trnd, Użytkownik musi zarejestrować się na Platformie trnd jako członek społeczności trnd i utworzyć konto użytkownika („Konto trnd”).

W tym celu Użytkownik musi dostarczyć nam określone informacje o sobie (zakres tych informacji może się różnić w zależności od kraju, w którym dokonywana jest rejestracja do społeczności trnd), np.:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • ogólny adres zamieszkania (np. miejscowość, kraj, kod pocztowy lub powiat, jeśli dotyczy);
 • wybrany nick („Nazwa użytkownika”);
 • wybrane hasło;
 • płeć;
 • data urodzenia.

Takie obowiązkowe informacje są nam niezbędne, abyśmy mogli:

 • zarejestrować Użytkownika jako członka społeczności trnd;
 • kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie uczestnictwa w odpowiednich Projektach trnd wybranych na podstawie przesłanych informacji i — jeśli ma to zastosowanie — wybrać Użytkownika do udziału w nich;
 • zarządzać udziałem Użytkownika w Projektach trnd (np. przesyłać testowane produkty lub dokumentację projektu i kontaktować się w ich sprawie z Użytkownikiem);
 • kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie jego członkostwa w społeczności trnd.

Po przesłaniu wniosku o rejestrację Użytkownik otrzyma od trnd wiadomość e-mail w celu weryfikacji adresu e-mail Użytkownika i aktywacji Konta trnd. Aby zakończyć proces rejestracji, należy postępować zgodnie z instrukcjami z tej wiadomości e-mail.

3. Korzystanie z Platformy trnd i Usług

Jeżeli Użytkownik jest zarejestrowanym członkiem społeczności trnd i jest zalogowany pod swoimi danymi logowania, może korzystać z następujących Usług.

a. Udział w ankietach

Jako członek społeczności trnd Użytkownik może brać udział w bieżących ankietach dotyczących tematów ogólnych (np. zainteresowań, pracy i edukacji oraz rodziny i domu) oraz związanych z danym Projektem trnd, które zazwyczaj opracowujemy wspólnie z Partnerem kampanii.

Udział w ankietach jest dobrowolny. Im więcej ankiet Użytkownik wypełni, tym lepiej będziemy rozumieli jego zainteresowania i wiedzieli, jakie Projekty trnd do niego pasują.

W przypadku zmiany opinii lub zainteresowań Użytkownika, może on zmienić swoje odpowiedzi dotyczące większości ogólnych tematów.

Informacje dostarczone do nas za pośrednictwem ankiet dotyczących ogólnych tematów będą przechowywane na profilu Użytkownika i zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie — na podstawie tych informacji — w celach lepszego doboru Użytkownika do potencjalnego udziału w określonych kampaniach i przesyłania mu zaproszeń w tym zakresie. W żadnym wypadku odpowiedzi Użytkownika nie zostaną ujawnione osobom trzecim w formie pozwalającej na identyfikację personalną Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie tego zażąda lub wyrazi na to zgodę. W celach statystycznych możemy jednak analizować odpowiedzi ankietowe Użytkownika dotyczące ogólnych tematów i udostępnić je osobom trzecim w formie anonimowej (która nie pozwala na personalną identyfikację użytkownika).

Ankiety projektowe są prowadzone zazwyczaj we współpracy z Partnerami kampanii. Odpowiedzi z ankiet projektowych ujawniamy Partnerowi kampanii odpowiedzialnemu za dany Projekt trnd wyłącznie w formie anonimowej i zagregowanej. Również w takim przypadku zapewnimy, że odpowiedzi nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. trnd będzie na stałe przechowywać odpowiedzi Użytkownika na ankiety projektowe na profilu Użytkownika wyłącznie, jeżeli będą one istotne dla wyboru Użytkownika do udziału w przyszłych Projektach trnd.

b. Komentarze

Będąc członkiem społeczności trnd, Użytkownik może komentować posty (np. posty na blogu, raporty dotyczące toptrnds, posty na stronach projektowych itp.) na różnych stronach Platformy trnd.

W przypadku przesłania komentarza do postu, sam komentarz, wybrana Nazwa użytkownika oraz czas przesłania komentarza (godzina i data) będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Platformę trnd. Żadne inne informacje nie będą rozpowszechniane ani widoczne dla innych osób, chyba że Użytkownik sam udostępni takie informacje, np. w części komentarza.

Komentowanie jest dobrowolne i podlega regulminowi serwisu internetowego trnd.

Komentarze publikowane przez Użytkownika nie będą wstępnie sprawdzane przez trnd i mogą być czytane przez inne osoby bez wiedzy Użytkownika. Poza tym inni użytkownicy mogą komentować komentarze Użytkownika, a także publikować własne.

trnd podejmie starania, aby zapewnić, że zasady komentowania postów, jak określono w regulaminie serwisu internetowego trnd, są przestrzegane i będzie usuwać wszelkie komentarze naruszające takie zasady możliwie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o ich istnieniu.

Komentarze Użytkownika będą przechowywane przez trnd tak długo, jak długo post, pod którym Użytkownik zamieścił komentarz, będzie widoczny na Platformie trnd. W takim okresie komentarze Użytkownika będą powszechnie dostępne. Wszystkie komentarze i powiązane informacje (jak adresy e-mail) zostaną usunięte po takim okresie, chyba że odpowiednie okresy przedawnienia mające zastosowanie do treści komentarzy wymagają dłuższego przechowywania komentarzy.

c. Raporty kontaktowe/zdjęcia/inne treści

W ramach korzystania przez Użytkownika z Platformy trnd, a szczególnie jego udziału w Projektach trnd, Użytkownik może przesyłać do trnd różne rodzaje treści, takie jak raporty kontaktowe, komentarze, raporty, obrazy, pliki audio i wideo lub inne treści (dalej zwane łącznie „Treściami”) i je publikować.

Z wyłączeniem komentarzy, Użytkownik może według własnego uznania zdecydować, czy chce, aby Treści przesyłane przez niego do trnd były przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego przez personel trnd (w takim przypadku trnd i Spółki z Grupy trnd wykorzystają Treści Użytkownika wyłącznie do wewnętrznej oceny zakończonych Projektów trnd i działań Użytkownika), czy aby Treści były ogólnie dostępne (w takim przypadku inne osoby również będą widziały Treści przesłane przez Użytkownika).

trnd może opublikować na stronie www.trnd.com (włączając wszystkie podstrony, witrynę spółki pod adresem www.company.trnd.com lub w ramach wszystkich innych form obecności Platformy trnd w Internecie w danym kraju) wszystkie Treści ogólnie udostępnione przez Użytkownika, które w związku z tym będą widoczne dla pozostałych odwiedzających. W takiej sytuacji widoczne będą Treści ogólnie udostępnione przez Użytkownika oraz — w zależności od przypadku — data i godzina przesłania Treści lub wybrana Nazwa użytkownika. Żadne inne informacje nie będą publicznie wyświetlane ani widoczne dla innych, chyba że Użytkownik sam udostępni takie informacje (np. w formie podpisu pod przesłanym obrazem).

Treści Użytkownika będą przechowywane przez okres, w jakim dany Projekt trnd — w kontekście, w którym Treści Użytkownika zostały opublikowane — będzie dostępny na Platformie trnd. W takim okresie Treści Użytkownika będą ogólnie dostępne. Wszystkie Treści i powiązane informacje zostaną usunięte po takim okresie, chyba że odpowiednie okresy przedawnienia mające zastosowanie do Treści wymagają dłuższego ich przechowywania. Użytkownik ma prawo w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku zakończenia członkostwa Użytkownika w społeczności trnd) zażądać usunięcia przez trnd Treści opublikowanych przez Użytkownika.

Ponadto trnd ma prawo do przekazania Treści ogólnie udostępnionych przez Użytkownika Partnerowi kampanii, którego produkty Użytkownik testował w ramach danego Projektu trnd, w celu poinformowania takiego Partnera o postępach projektu, np. w prezentacjach wyników. W takiej sytuacji Partner kampanii otrzyma wyłącznie Treści udostępnione przez Użytkownika oraz — w zależności od przypadku — wybraną Nazwę użytkownika. Tylko za twoją wyraźną przekazujemy informacje, takie jak prawdziwe imię i nazwisko. W związku z tym Użytkownik powinien dopilnować, aby jego Nazwa użytkownika nigdy nie była tożsama z jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Partner kampanii może wykorzystać Treści udostępnione przez Użytkownika wyłącznie do celów wewnętrznej oceny danego Projektu trnd i bez zgody Użytkownika nie może opublikować takich

Treści ani wykorzystać ich w żadnym innym celu. Podczas udostępniania Treści Użytkownik może również zostać poproszony o udzielenie opcjonalnej zgody na:

(i) wykorzystanie przez trnd Treści udostępnionych przez Użytkownika (włączając wybraną Nazwę użytkownika) w dowolnej formie (np. w materiałach drukowanych, takich jak ulotki, banery i broszury na targach lub w formie cyfrowej, takiej jak newslettery, prezentacje, banery internetowe itp.) w celu reklamowania społeczności trnd i oferty trnd

i/lub

(ii) ujawnienie przez trnd Treści udostępnionych przez Użytkownika (włączając wybraną Nazwę użytkownika) Partnerowi kampanii, którego produkty Użytkownik testował w ramach danego Projektu trnd w celu wykorzystania Treści przez takiego Partnera do reklamy testowanych produktów w dowolnej formie (np. w materiałach drukowanych, takich jak ulotki i broszury lub w formie cyfrowej, takiej jak newslettery, prezentacje, banery internetowe itp.).

Żadne inne informacje nie będą publikowane ani ujawniane. W szczególności trnd nigdy bez wyraźnej zgody nie opublikuje prawdziwego imienia i nazwiska Użytkownika ani nie ujawni ich Partnerowi kampanii.

Zgoda Użytkownika na wykorzystanie określone powyżej jest dobrowolna, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając odpowiednie żądanie na adres kontaktowy określony w Części 2, punkcie 3. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do treści złożonych oświadczeń zawierających zgodę, jeśli takie zostały złożone, przesyłając odpowiednie żądanie na adres kontaktowy określony w Części 2, punkcie 3.

Podczas przesyłania Treści należy mieć również na uwadze nasz regulamin serwisu internetowego trnd. Niniejsze warunki określają zasady przesyłania Treści i zakres praw do wykorzystania, jakich Użytkownik udziela trnd, w odniesieniu do Treści przesyłanych przez Użytkownika do trnd i ogólnie przez niego udostępnianych.

d. Kontaktowy formularz pomocy

Będąc członkiem społeczności trnd, Użytkownik może kontaktować się z nami za pośrednictwem kontaktowego formularza pomocy dostępnego w naszej strefie dla użytkowników. W zależności od rodzaju niezbędnej pomocy od Użytkownika będzie wymagane wprowadzenie następujących informacji:

 • nazwa Projektu trnd;
 • rodzaj problemu;
 • system operacyjny Użytkownika;
 • przeglądarka Użytkownika;
 • pytanie do trnd lub komentarz Użytkownika.

Jeżeli w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika będzie to niezbędne, trnd prześle zapytanie (i wszystkie dane z nim związane) do Spółki z Grupy trnd odpowiedzialnej za dany Projekt trnd.

trnd i/lub Spółka z Grupy trnd odpowiedzialna za dany Projekt trnd wykorzystają dane Użytkownika wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach ani — jeżeli nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie — nie zostaną ujawnione żadnym osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych lub dopuszczonych przez prawo.

4. Zgłoszenia do udziału i udział w Projektach trnd

Będąc członkiem społeczności trnd, Użytkownik może zgłaszać się do udziału w Projektach trnd za pośrednictwem Platformy trnd oraz — jeżeli zostanie wybrany do udziału w określonym Projekcie trnd zgodnie z regulaminem serwisu internetowego trnd — poznawać i oceniać nowe produkty w ramach danego Projektu trnd.

Projekt trnd może być dostępny wyłącznie dla ograniczonej liczby Użytkowników spełniających określone kryteria ustalone dla odpowiedniej grupy docelowej danego Projektu trnd. W związku z tym Użytkownik może zgłosić się do udziału w Projekcie trnd po otrzymaniu zaproszenia („bilet zgłoszenia”) do udziału w określonym Projekcie trnd. Szczegółowe informacje dotyczące procesu zgłaszania się do Projektów trnd i udziału w nich znajdują się w naszych Warunkach użytkowania i uczestnictwa.

a. Ujawnianie danych Użytkownika Spółkom z Grupy trnd

Zasadniczo Projekty trnd nie są prowadzone przez trnd, ale przez Spółkę z Grupy trnd lokalnie zarządzającą danym Projektem trnd. Aby usprawnić proces zgłaszania do udziału i udział w Projektach trnd, dane osobowe Użytkownika będą wymieniane między trnd a Spółką z Grupy trnd odpowiedzialną za dany Projekt trnd. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Części 2 poniżej.

b. Proces zgłaszania do udziału

Zgłaszając się do udziału w określonym Projekcie trnd, Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania dotyczącego danego Projektu, np. dotyczące jego zainteresowań, wiedzy i doświadczenia istotnych w odniesieniu do produktu, który będzie testowany. Takie informacje zostaną wykorzystane przez trnd i/lub Spółkę z Grupy trnd odpowiedzialną za dany Projekt trnd w celu rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownika i określenia, które ze zgłaszających się osób są najodpowiedniejsze do udziału w danym Projekcie trnd. Ponadto możemy ujawniać dane Użytkownika w anonimowej formie Partnerowi kampanii, którego produkty mają być testowane w ramach danego Projektu trnd, aby poinformować Partnera kampanii o grupie potencjalnych uczestników i umożliwić Partnerowi kampanii udział w procesie wyboru odpowiednich uczestników. W tym zakresie personalna identyfikacja Użytkownika będzie niemożliwa. trnd będzie na stałe przechowywać odpowiedzi użytkownika na ankiety projektowe na profilu Użytkownika wyłącznie, jeżeli będą one istotne dla wyboru Użytkownika do udziału w przyszłych Projektach trnd.

W żadnym wypadku nie udostępnimy danych Użytkownika Partnerowi kampanii ani osobom trzecim w formie pozwalającej na personalną identyfikację, chyba że za zgodą Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach. Możemy jednak w późniejszym terminie ponownie oceniać dane, które przechowujemy o Użytkowniku, oraz udostępnić je Partnerowi kampanii w zanonimizowanej formie.

c. Udział w Projektach trnd

Będąc uczestnikiem określonego Projektu trnd, Użytkownik będzie zazwyczaj zapraszany do udziału w ankietach projektowych za pośrednictwem Platformy trnd, aby poinformować nas o swoich doświadczeniach i opiniach na temat testowanego produktu. Udział w ankietach jest dobrowolny. Udział Użytkownika w ankietach może zostać jednak uwzględniony w Indeksie aktywności WOM Użytkownika i w tym celu przechowywany (patrz punkt 5 poniżej). trnd będzie na stałe przechowywać odpowiedzi Użytkownika z ankiet projektowych na profilu Użytkownika wyłącznie, jeżeli będą one istotne dla wyboru Użytkownika do udziału w przyszłych Projektach trnd.

trnd i/lub Spółka z Grupy trnd odpowiedzialna za dany Projekt trnd prześlą wyniki takich ankiet w zanonimizowanej formie Partnerowi kampanii, którego produkty Użytkownik testował w ramach danego Projektu trnd, aby poinformować takiego Partnera o postępach w realizacji Projektu oraz przekazać informacje dotyczące oceny produktów Partnera kampanii przez uczestników. Ponadto możemy w późniejszym terminie ponownie oceniać wyniki ankiet wypełnionych przez Użytkownika, które przechowujemy, oraz udostępnić je Partnerom kampanii w zanonimizowanej formie.

W tym zakresie personalna identyfikacja Użytkownika będzie niemożliwa. W żadnym wypadku nie udostępnimy danych osobowych Użytkownika Partnerowi kampanii ani osobom trzecim, chyba że za zgodą Użytkownika. Dane osobowe pozyskane od Użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.

5. Indeks aktywności WOM/Wombaty

Na podstawie aktywności WOM Użytkownika wyliczamy indeks, który odzwierciedla aktywność Użytkownika jako członka społeczności trnd (dalej „Indeks aktywności WOM”).

Wpływ na Indeks aktywności WOM mogą mieć różne rodzaje aktywności (w trybie online lub offline), np. rozmowy ze znajomymi i rodziną w kontekście Projektu trnd oraz przesłane raporty kontaktowe dotyczące takich rozmów, korzystanie przez Użytkownika z funkcji komentarzy, udział w ankietach projektowych lub pomoc w badaniach rynkowych poprzez przeprowadzanie wywiadów z przyjaciółmi i znajomymi na podstawie dokumentów badań rynkowych dla Projektu trnd.

Będziemy przechowywać Indeks aktywności WOM Użytkownika (oraz — w zakresie wymaganym do wyliczania i aktualizacji indeksu —działania stanowiące bazę dla indeksu), aby móc go uwzględnić podczas wyboru uczestników do udziału w przyszłych Projektach trnd. Indeks aktywności WOM może być jednym z wielu czynników decydujących o wyborze uczestników do określonego Projektu trnd. Poza tym wykorzystujemy takie informacje w zanonimizowanej formie (która nie pozwala na personalną identyfikację Użytkownika) w celu przeprowadzenia analiz statystycznych i lepszego zrozumienia naszych członków.

Działania, w które angażuje się Użytkownik, również mogą mieć wpływ na przyznawanie „Wombatów”. Wombaty są nagrodami trnd, które odzwierciedlają poziom aktywności Użytkownika jako członka społeczności trnd. Więcej informacji na temat przyznawania Wombatów znajduje się w naszym regulaminie serwisu internetowego trnd.

6. Pliki cookie

Podobnie jak większość przedsiębiorstw trnd również używa plików cookie na Platformie trnd. Wszystkie pliki cookie, jakich używa trnd, będą usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika („Pliki cookie sesji”). trnd używa Plików cookie sesji wyłącznie, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z funkcji witryny. Obecnie używamy następujących Plików cookie sesji:

cookies

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki, aby Użytkownik był powiadamiany o przesyłaniu plików cookie, by móc w każdym przypadku podjąć decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub w ogóle nie akceptować plików cookie. Jednak w takim przypadku korzystanie w pełni z niektórych stref lub funkcji Platformy trnd może nie być możliwe.

Podstawę prawną regulującą stosowanie plików cookie stanowi konieczność świadczenia wnioskowanych przez Państwa usług (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Ponadto, stosujemy pliki cookie umożliwiające śledzenie (np. pkt 7 Matomo lub pkt 10 Google Analitycs). Przetwarzamy informacje pozyskane w odniesieniu do korzystania z naszego serwisu, aby przeanalizować i statystycznie odwzorować korzystanie z naszych usług. Jest to narzędzie, które pomaga nam ulepszać naszą ofertę.

Podstawę prawną stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Realizowanym przez nas Prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie i optymalizacja naszych usług oraz produktów i usług, co przynosi korzyści również naszym użytkownikom.

7. Vimeo

W niektórych przypadkach nasza platforma trnd ma wbudowane komponenty z Vimeo (Vimeo.com, Inc.,330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, USA) w treści. Internetowy portal wideo Vimeo oferuje swoim użytkownikom kilka bezpłatnych i płatnych usług, w tym edycję i publikowanie klipów wideo, przeglądanie, ocenianie i komentowanie treści. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://vimeo.com/about." Jeśli użytkownik wywoła stronę, która zawiera taki osadzony komponent Vimeo, zostanie najpierw poinformowany, że może wyrazić zgodę na załadowanie komponentu z Vimeo, klikając przycisk "Załaduj wideo". Jeśli użytkownik pobierze zintegrowany komponent Vimeo podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przeglądarka internetowa urządzenia końcowego (np. smartfona, tabletu) zostanie automatycznie poproszona o pobranie reprezentacji odpowiedniego wideo z Vimeo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://vimeo.com/about. W tym kontekście Vimeo otrzymuje informacje o adresie IP użytkownika oraz o tym, że odwiedził on naszą witrynę internetową. "Ponadto Vimeo zawsze otrzymuje powiadomienie, że odwiedziłeś trnd.com, jeśli jesteś również zalogowany do Vimeo w momencie, gdy wchodzisz na naszą stronę z załadowanym komponentem Vimeo - dzieje się tak niezależnie od tego, czy oglądasz załadowany film Vimeo, czy nie.

Trnd.com nie ma wpływu na ewentualne gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika przez Vimeo. Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Vimeo można znaleźć w polityce prywatności opublikowanej przez Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy." Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie wspomnianej procedury, żądając nagrania wideo (podstawą prawną jest Art. 6 (1) 1 a), Art. 49 (1) 1. a) RODO). Użytkownik ma również możliwość zapisania swojego wyboru dla osadzonych komponentów Vimeo, aktywując pole wyboru "Zawsze ładuj zawartość z Vimeo", aby nie musieć ponownie wyrażać zgody przy każdym wyświetleniu strony. W tym celu w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie "vimeoCookie", za pośrednictwem którego nasz serwer może rozpoznać dokonany przez użytkownika wybór, dopóki plik cookie jest aktywny. Okres ważności pliku cookie wynosi 30 dni. "Zakończenie przetwarzania danych (Opt-Out): W tym miejscu można cofnąć wybór, aby zawsze ładować komponenty Vimeo i usunąć plik cookie, który przechowuje wybór:

Vimeo nie będzie ładowało się automatycznie.

Wylogowanie się z konta Vimeo przed obejrzeniem filmu osadzonego na trnd.com pozwala uniknąć przypisania do konta użytkownika."

8. YouTube

Nasza platforma trnd zawiera częściowo komponenty z YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA). Internetowy portal wideo YouTube umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne publikowanie klipów wideo, przeglądanie, ocenianie i komentowanie treści. Platforma umożliwia publikację różnych formatów, zarówno filmów, jak i programów telewizyjnych, a także teledysków i zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników." Jeśli użytkownik wywoła stronę, która zawiera taki wbudowany komponent YouTube, zostanie najpierw poinformowany, że może wyrazić zgodę na załadowanie komponentu z YouTube za pomocą przycisku "Załaduj wideo". Jeśli użytkownik pobierze zintegrowany komponent YouTube podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przeglądarka internetowa urządzenia końcowego (np. smartfona, tabletu) zostanie automatycznie poproszona o pobranie reprezentacji odpowiedniego filmu z YouTube. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl/. W tym kontekście operatorzy usługi (YouTube lub Google) otrzymują informacje o adresie IP użytkownika oraz o tym, że odwiedził on naszą witrynę. "Ponadto YouTube i Google zawsze otrzymują powiadomienie, że odwiedziłeś trnd.com, jeśli jesteś również zalogowany na YouTube w momencie wywołania naszej strony z załadowanym komponentem YouTube - dzieje się tak niezależnie od tego, czy oglądasz załadowany film na YouTube, czy nie.

Trnd.com nie ma wpływu na ewentualne gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika przez YouTube. Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google można znaleźć w polityce prywatności opublikowanej przez YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/." Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie wspomnianej procedury, żądając nagrania wideo (podstawą prawną jest Art. 6 (1) 1 a), Art. 49 (1) 1. a) RODO). Użytkownik ma również możliwość zapisania swojego wyboru dla osadzonych komponentów YouTube, aktywując pole wyboru "Zawsze ładuj zawartość z YouTube", aby nie musieć ponownie wyrażać zgody przy każdym wyświetleniu strony. W tym celu w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie "youtubeCookie", za pośrednictwem którego nasz serwer może rozpoznać dokonany przez użytkownika wybór, dopóki plik cookie jest aktywny. Okres ważności pliku cookie wynosi 30 dni. "Zakończenie przetwarzania danych (Opt-Out): W tym miejscu można cofnąć wybór, aby zawsze ładować komponenty YouTube i usunąć plik cookie, który przechowuje wybór:

YouTube nie będzie już ładowany automatycznie.

Wylogowanie się z konta YouTube przed obejrzeniem filmu osadzonego na trnd.com pozwala uniknąć przypisania do konta użytkownika."

9. Google Analytics

Niniejsza platforma trnd korzysta z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej zapewnianej przez Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics stosuje „pliki cookie”, będące plikami tekstowymi umieszczanymi na Państwa urządzeniu, pozwalającymi stronie internetowej na analizowanie sposobów, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje pozyskane przez pliki cookie, a odnoszące się do sposobu, w jaki korzystają Państwo z przedmiotowej platformy, są zazwyczaj przenoszone na serwer Google znajdujący się w USA i tam są przechowywane. Mimo to, z uwagi na fakt anonimizowania na przedmiotowej platformie adresu IP, Państwa adres IP będzie usuwany przez Google z danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w pozostałych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA jedynie w wyjątkowych przypadkach i w wersji skróconej. W imieniu trnd Google będzie wykorzystywać przedmiotowe informacje, aby ocenić sposób, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej, przygotowywać raporty z aktywności na platformie oraz zapewnić operatorowi strony internetowej świadczenie dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany na potrzeby Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest ujawniany w innych danych Google. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec stosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Mogą Państwo również uniemożliwić Google pozyskiwanie danych wygenerowanych w plikach cookie, a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: Dodatek do przeglądarki umożliwiający wyłączenie usługi Google Analytics.

Dodatkowo – lub alternatywnie dla dodatku do przeglądarki – na przedmiotowej platformie mogą Państwo wyłączyć śledzenie za pomocą usługi Google Analytics, klikając na ten link Na Państwa urządzeniu zainstalowany zostanie plik cookie typu opt-out. Zainstalowanie tego pliku spowoduje, że usługa Google Analytics nie będzie pozyskiwać danych z przedmiotowej platformy i przeglądarki tak długo, jak plik cookie będzie zainstalowany w Państwa przeglądarce.

Do celów Google Analytics używamy poniższych cookies:

 • “_ga” cookie do celów rozróżnienia użytkowników – ważność upływa po 2 latach
 • “_gat” cookie do celów ograniczenia ilości zapytań – ważność upływa po 10 minutach
 • “ga-disable-“ do celów umożliwienia rezygnacji z trackingu GA – ważność upływa 31.12.2099

10. Instagram

W niektórych przypadkach nasza platforma trnd ma w treści osadzone komponenty z Instagrama (200 Jefferson Dr, Menlo Park, CA 94025, USA). Instagram to oferta firmy Meta (Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park California 94025, USA). Platforma mediów społecznościowych Instagram umożliwia swoim użytkownikom przesyłanie treści, które można edytować za pomocą filtrów, sortować według hashtagów i łączyć z lokalizacją za pomocą tagów geograficznych. Posty mogą być udostępniane publicznie lub wcześniej zatwierdzonym obserwatorom. Użytkownicy mogą wyszukiwać treści innych użytkowników według tagów i lokalizacji, przeglądać najnowsze treści, polubić zdjęcia i obserwować innych użytkowników, aby dodać ich treści do osobistego kanału. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://about.instagram.com/about-us." Jeśli użytkownik wywoła stronę, która zawiera taki wbudowany komponent Instagram, zostanie najpierw poinformowany, że może wyrazić zgodę na załadowanie komponentu z Instagrama za pomocą przycisku "Załaduj zawartość". Jeśli użytkownik załaduje zintegrowany komponent Instagram podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przeglądarka internetowa urządzenia końcowego (np. smartfona, tabletu) jest automatycznie proszona przez użytkownika o pobranie reprezentacji odpowiedniej treści z Instagram.Instagram, a Meta otrzymuje wiedzę o adresie IP użytkownika oraz o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową w tym kontekście. "Ponadto Instagram i Meta zawsze otrzymują powiadomienie, że odwiedziłeś trnd.com, jeśli jesteś również zalogowany na Instagramie w momencie wywołania naszej strony z załadowanym komponentem Instagrama - odbywa się to niezależnie od tego, czy przeglądasz załadowaną zawartość Instagrama, czy nie.

Trnd.com nie ma wpływu na ewentualne gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika przez Instagram lub Meta. Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Instagram lub Meta można znaleźć w polityce prywatności opublikowanej przez Instagram pod adresem https://privacycenter.instagram.com/policy." Użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z tej procedury, żądając udostępnienia treści (podstawą prawną jest art. 6 (1) 1 a), Art. 49 (1) 1. a) RODO). Użytkownik ma również możliwość zapisania swojego wyboru dla osadzonych komponentów Vimeo, aktywując pole wyboru "Zawsze ładuj zawartość z Instagrama", aby nie musieć ponownie wyrażać zgody przy każdej odsłonie strony. W tym celu w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie "instagramCookie", za pośrednictwem którego nasz serwer może rozpoznać dokonany przez użytkownika wybór, dopóki plik cookie jest aktywny. Czas trwania pliku cookie wynosi 30 dni. "Zakończenie przetwarzania danych (Opt-Out): W tym miejscu można cofnąć wybór, aby zawsze ładować komponenty Instagram i usunąć plik cookie, który przechowuje wybór:

Instagram nie bedzie już ładował się automatycznie.

Wylogowanie się z konta Instagram przed obejrzeniem filmu osadzonego na trnd.com pozwala uniknąć przypisania do konta użytkownika."

11. TikTok

Częściowo nasza platforma trnd zawiera komponenty TikTok (TikTok Pte. Ltd, TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, lub TikTok Inc. 10100 Venice Blvd Suite 401 Culver City, CA 90232, USA, lub Bytedance Ltd., pokój 10A, budynek 2 nr 48, USA. Room 10A Building 2 No. 48 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, Chiny). TikTok to usługa hostingu krótkich filmów wideo świadczona przez ByteDance (ByteDance Ltd., Room 10A Building 2 No. 48 Zhichun Road, Haidian District, Beijing China), która udostępnia filmy wideo przesyłane przez użytkowników o długości od 3 sekund do 10 minut. Posty wideo mogą być udostępniane publicznie lub wcześniej zatwierdzonym obserwatorom. Użytkownicy mogą wyszukiwać treści innych użytkowników według tagów i lokalizacji, przeglądać najnowsze treści, polubić zdjęcia i obserwować innych użytkowników, aby dodać ich treści do osobistego kanału. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.tiktok.com/about" Jeśli użytkownik wywoła stronę, która zawiera taki wbudowany komponent TikTok, zostanie najpierw poinformowany, że może wyrazić zgodę na załadowanie komponentu z TikTok, klikając przycisk "Załaduj zawartość". Jeśli użytkownik pobierze zintegrowany komponent Instagram podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przeglądarka internetowa urządzenia końcowego (np. smartfona, tabletu) zostanie automatycznie poproszona o pobranie reprezentacji odpowiedniej treści z TikTok. W tym kontekście TikTok i ByteDance otrzymują informacje o adresie IP użytkownika i fakcie, że odwiedził on naszą stronę internetową. "Ponadto TikTok i ByteDance zawsze otrzymują powiadomienie, że odwiedziłeś trnd.com, jeśli jesteś również zalogowany do TikTok w momencie uzyskiwania dostępu do naszej strony z załadowanym komponentem TikTok - odbywa się to niezależnie od tego, czy przeglądasz załadowaną zawartość TikTok, czy nie.

Trnd.com nie ma wpływu na ewentualne gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika przez TikTok i ByteDance. Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez TikTok lub ByteDance można znaleźć w opublikowanych warunkach TikTok (https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/pl) i przepisach o ochronie danych (https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl)." Żądając treści, użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z wyżej wymienionej procedury (podstawa prawna to art. 6 (1) 1 a), Art. 49 (1) 1. a) RODO). Użytkownik ma również możliwość zapisania swojego wyboru dla osadzonych komponentów Vimeo, aktywując pole wyboru "Zawsze ładuj zawartość z TikTok", dzięki czemu nie musi ponownie wyrażać zgody za każdym razem, gdy odwiedza witrynę. W tym celu w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie "tiktokCookie", który umożliwia naszemu serwerowi rozpoznanie dokonanego wyboru tak długo, jak plik cookie jest aktywny. Plik cookie jest ważny przez 30 dni. "Zakończenie przetwarzania danych (Opt-Out): W tym miejscu można cofnąć wybór, aby zawsze ładować komponenty TikTok i usunąć plik cookie, który przechowuje wybór:

TikTok już nie będzie ładował się automatycznie.

Wylogowanie się z konta TikTok przed obejrzeniem filmu osadzonego na trnd.com pozwala uniknąć przypisania do konta użytkownika."

12. Google Maps

Jeśli użytkownik wywoła stronę, która zawiera taki wbudowany komponent Google Maps, zostanie najpierw poinformowany, że może wyrazić zgodę na załadowanie komponentu Google Maps, klikając przycisk "Załaduj mapę". Jeśli użytkownik pobierze zintegrowany komponent Google Maps podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przeglądarka internetowa urządzenia końcowego (np. smartfona, tabletu) zostanie automatycznie poproszona o pobranie reprezentacji odpowiedniego filmu z Google Maps. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.google.com/maps/about/#!/. Operatorzy usługi (Google Maps lub Google) otrzymują informacje o adresie IP użytkownika i fakcie, że odwiedził on naszą stronę internetową. "Ponadto, Google Maps i Google zawsze otrzymują powiadomienie, że odwiedziłeś trnd.com, jeśli jesteś również zalogowany do Google w momencie uzyskiwania dostępu do naszej strony z załadowanym komponentem Google Maps - odbywa się to niezależnie od tego, czy przeglądasz załadowaną mapę Google, czy nie.

Trnd.com nie ma wpływu na ewentualne gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika przez Google Maps. Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Google Maps i Google można znaleźć w polityce prywatności opublikowanej przez Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/." Żądając treści, użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z wyżej wymienionej procedury (podstawą prawną jest art. 6 (1) 1 a), Art. 49 (1) 1. a) RODO). Użytkownik ma również możliwość zapisania swojego wyboru dla wbudowanych komponentów Google Maps poprzez aktywację pola wyboru "Zawsze ładuj zawartość z Google Maps", dzięki czemu nie musi ponownie wyrażać zgody za każdym razem, gdy odwiedza witrynę. W tym celu w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie "mapsCookie", który umożliwia naszemu serwerowi rozpoznanie dokonanego wyboru tak długo, jak plik cookie jest aktywny. Plik cookie jest ważny przez 30 dni. "Zakończenie przetwarzania danych (Opt-Out): W tym miejscu można cofnąć wybór, aby zawsze ładować komponenty Google Maps i usunąć plik cookie, który przechowuje wybór:

Google Maps już nię będzie ładowało się automatycznie.

Wylogowanie się z konta Google przed obejrzeniem filmu osadzonego na trnd.com pozwala uniknąć przypisania do konta użytkownika."

Część 2: Spółki z Grupy trnd jako administratorzy danych odpowiadający za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika.

1. Rola Spółek z Grupy trnd

Zasadniczo Projekty trnd nie są prowadzone przez trnd, ale przez Spółkę z Grupy trnd lokalnie zarządzającą danym Projektem trnd.W związku z tym odpowiedzialność za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w zakresie obsługi zgłoszenia do udziału i udziału w Projektach trnd ponosi nie trnd, ale odnośna Spółka z Grupy trnd.

Powyższe może również dotyczyć ankiet projektowych prowadzonych za pośrednictwem Platformy trnd, ponieważ w takich przypadku trnd występuje wyłącznie jako dostawca infrastruktury dla danej Spółki z Grupy trnd. Projekty trnd właściwe dla Użytkownika zasadniczo będą prowadzone przez Spółkę z Grupy trnd w kraju, w którym mieszkasz. W wyjątkowych przypadkach jednak niektóre Projekty trnd prowadzone przez Spółkę z Grupy trnd mogą obejmować wiele krajów. Aktualna lista wszystkich Spółek z Grupy trnd dostępna jest tutaj. Użytkownik zaproszony do udziału w określonym Projekcie trnd zostanie poinformowany, kto odpowiada za prowadzenie danego Projektu trnd oraz za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w tym zakresie.

2. Wymiana danych osobowych między trnd a Spółkami z Grupy trnd

Aby usprawnić proces zgłaszania do udziału i udział w Projektach trnd, dane osobowe Użytkownika będą nieustannie udostępniane między trnd a Spółką z Grupy trnd odpowiedzialną za dany Projekt trnd.

Aby umożliwić Spółkom z Grupy trnd wybór, zapraszanie potencjalnych uczestników do udziału w określonym Projekcie trnd oraz obsługę procesu zgłaszania do udziału i udziału Użytkownika w Projekcie trnd, trnd udostępni wszystkie dane osobowe przechowywane na temat Użytkownika Spółce z Grupy trnd odpowiedzialnej za dany Projekt trnd.

W zamian trnd może otrzymać dane osobowe Użytkownika, które dana Spółka z Grupy trnd pozyskuje od Użytkownika w trakcie jego udziału w Projekcie trnd, włączając m.in. udział Użytkownika w ankietach, w zakresie, w jakim takie dane są istotne dla członkostwa Użytkownika w społeczności trnd i jego nieustannego udziału w Projektach trnd. Takie dane będą przechowywane przez trnd, aby możliwe było ich uwzględnianie podczas dokonywania wyboru Użytkownika do udziału w przyszłych Projektach trnd.

Podstawę prawną umożliwiającą trnd przekazywanie Państwa danych osobowych Spółkom Grupy trnd oraz, w miarę potrzeb, podmiotom trzecim stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przekazywanie Państwa danych osobowych wyłącznie dla wewnętrznych celów administracyjnych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, w szczególności w odniesieniu do świadczenia przez nas usług i realizacji wspólnych projektów trnd. Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania danych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z przedmiotowego prawa, prosimy o usunięcie Państwa konta trnd z poziomu ustawień profilu.

3. Prowadzenie Projektów trnd

Wszystkie informacje, jakie dana Spółka z Grupy trnd otrzymuje od Użytkownika lub od trnd, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Projektów trnd z Użytkownikiem, włączając m.in. w celu zaproszenia Użytkownika do udziału w odpowiednich Projektach trnd, przetwarzania zgłoszeń Użytkownika i obsługi jego udziału oraz w ramach komunikacji z Użytkownikiem dotyczącej poszczególnych Projektów trnd i społeczności trnd.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach ani ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie będzie wymagane przez prawo.

Spółka z Grupy trnd może jednak ujawnić informacje pozyskane od Użytkownika Partnerom kampanii w zanonimizowanej formie, która nie pozwala na personalną identyfikację Użytkownika (patrz Część 1, punkt 4 powyżej).

Podstawę prawną umożliwiającą trnd przekazywanie Państwa danych osobowych Spółkom Grupy trnd oraz, w miarę potrzeb, podmiotom trzecim stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przekazywanie Państwa danych osobowych wyłącznie dla wewnętrznych celów administracyjnych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, w szczególności w odniesieniu do świadczenia przez nas usług i realizacji wspólnych projektów trnd. Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania danych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z przedmiotowego prawa, prosimy o usunięcie Państwa konta trnd z poziomu ustawień profilu.

Część 3: Inne postanowienia ogólne

1. Ujawnianie danych Użytkownika

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie, trnd ani Spółki z Grupy trnd nie będą przekazywać lub w inny sposób ujawniać informacji o Użytkowniku osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych lub dopuszczonych przez prawo.

W celu obsługi platformy trnd i świadczenia związanych z nią usług, trnd korzysta z dostawców usług ("procesorów", takich jak hosting czy logistyka). Usługodawcy ci uzyskują dostęp do Państwa danych wyłącznie w zakresie i na okres niezbędny do świadczenia danej usługi. Dzięki umowom dotyczącym przetwarzania zleceń, usługodawcy przetwarzają Państwa dane zgodnie z instrukcjami i standardami ochrony danych. Jeżeli usługodawcy przetwarzają Państwa dane poza Unią Europejską (włączając w to tylko możliwości dostępu), może to spowodować, że Państwa dane zostaną przekazane do kraju, który nie gwarantuje takich samych standardów ochrony danych jak Unia Europejska ("przekazanie do krajów trzecich"). W takim wypadku, zgodnie z wymogami RODO, zapewnimy w drodze umowy lub w inny sposób, że usługodawca zagwarantuje odpowiednik standardu prawa ochrony danych (np. poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych UE, decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą bezpiecznego przekazania do krajów trzecich). Aktualne klauzule umowne UE można obejrzeć tutaj. Aktualny przegląd bezpiecznych krajów trzecich można znaleźć tutaj.

Jeśli i w takim zakresie, w jakim pliki cookie platformy trnd są wykorzystywane również z udziałem usługodawców, zastosowanie mają tu również umowne uzgodnienia dotyczące realizacji zamówienia. To samo odnosi się do ewentualnego transferu do kraju trzeciego.

2. Bezpieczeństwo danych Użytkownika

W trnd i Spółkach z Grupy trnd wdrożone zostały odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych Użytkownika, ich nieautoryzowanego wykorzystania, zniszczenia, zmiany lub utraty.

trnd i Spółki z Grupy trnd będą ujawniać dane osobowe tylko takim pracownikom, którzy muszą znać takie informacje w celu dostarczenia Platformy trnd oraz powiązanych Usług i funkcji oraz ułatwienia udziału Użytkownika w Projektach trnd.

3. Prawa Użytkownika/Kontakt z nami

Na mocy przepisów obowiązującego prawa Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o danych osobowych, jakie trnd lub Spółki z Grupy trnd pozyskały od Użytkownika i jakie o nim przechowują. Użytkownik ma również prawo do aktualizacji i korekty takich danych oraz do ich usunięcia lub sprzeciwu w tym zakresie. Użytkownik może również w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych Użytkownika lub w celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres dostępny tutaj.

Na mocy RODO przysługują Państwu – w szczególności, ale nie wyłącznie – następujące prawa:

• Prawo do dostępu do danych informacji: przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy lub nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, mają Państwo również prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przechowujemy oraz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez trnd danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sposób wskazany w części 3 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

• Prawo do poprawiania Państwa danych osobowych: podczas przetwarzania Państwa danych osobowych podejmujemy stosowne działania zmierzające do zagwarantowania, że Państwa dane osobowe są aktualne i właściwe z punktu widzenia celu, dla jakiego je pozyskano. Jeżeli Państwa dane okażą się nieprawidłowe lub niepełne, mają Państwo prawo żądania ich skorygowania. Aby skorzystać z tego prawa, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sposób wskazany w części 3 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

• Prawo do usuwania Państwa danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania: mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Aby skorzystać z tego prawa, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sposób wskazany w części 3 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

• Prawo do odwołania udzielonej zgody: jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody. Mogą Państwo odwołać zgodę w dowolnym momencie kontaktując się z nami w sposób wskazany w części 3 ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

• Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do uzyskania Państwa danych osobowych oraz udostępniania ich w formie ustrukturyzowanego, ogólnie stosowanego odczytu maszynowego bądź przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu. Aby skorzystać z tego prawa, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sposób wskazany w części 3 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

• Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób omówiony w niniejszej Polityce Prywatności. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób wskazany w części 3 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego: mają Państwo prawo do odwołania się do urzędu ds. ochrony danych Unii Europejskiej lub innego Urzędu (stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa). Mogą Państwo skontaktować się na przykład z Bawarskim Inspektorem Ochrony Danych lub innym Urzędem (stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa – w tym do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2).

4. Okres przechowywania

Informacje na Państwa temat przechowujemy wyłącznie na tyle długo, na ile jest to konieczne dla celów, dla których dane te pozyskano i przetworzono, lub – jeżeli mające zastosowanie uregulowania prawne wymagają dłuższego okresu przechowywania i wymieniania danych – tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Państwa dane osobowe zostaną usunięte w szczególności, jeżeli usuną Państwo konto posiadane w trnd za pośrednictwem ustawień profilu bądź skontaktują się z nami w sposób wskazany w części 3, rozdziale 3 niniejszej Polityki Prywatności.

5. Zmiany w Polityce prywatności i plików cookie

trnd i Spółki z Grupy trnd zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookie w dowolnym terminie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności i plików cookie zostanie udostępniona na Platformie trnd.

Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy do niniejszej Polityki prywatności i plików cookie zostały wprowadzone zmiany, aby mieć pełne informacje na temat pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika.

Dowiedz się więcej: Regulamin serwisu internetowego trnd