Regulamin serwisu ...

Login użytkownika

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta na trnd?

/ Regulamin serwisu internetowego (2020)

Regulamin serwisu internetowego

Warunki użytkowania i uczestnictwa dla społeczności trnd (http://www.trnd.com)

Data aktualizacji: Czerwiec 2020 r.

Poniższe ogólne warunki handlowe („Regulamin serwisu internetowego”) TERRITORY Influence GmbH, Winzererstr. 47d-e, D-80797 Monachium, spółki zarejestrowanej sądzie Rejonowym [Amtsgericht – AG] w Monachium pod numerem HRB 226897 („trnd”) określają warunki i wymagania prawne w zakresie:

 • rejestracji Użytkownika jako członka społeczności trnd;
 • korzystania przez Użytkownika z internetowej platformy społeczności trnd znajdującej się pod adresem www.trnd.com, włączając wszelkie podstrony („Platforma trnd”), oraz z informacji, aplikacji i usług oferowany na tej Platformie („Usługi”); oraz
 • zgłoszenia do udziału i udziału w kampaniach i projektach oferowanych przez trnd i spółki z grupy stowarzyszone z trnd („Spółki z Grupy trnd”), w celu testowania i oceniania produktów („Projekty trnd”) przedsiębiorstw uczestniczących w kampaniach („Partnerzy kampanii”).

Przed rejestracją na Platformie trnd, korzystaniem z Usług lub zgłoszeniem się do udziału w Projektach trnd należy przeczytać poniższe Warunki użytkowania i uczestnictwa. Określenia „my”, „nas”, „nasz” na Platformie trnd i w niniejszych Warunkach użytkowania i uczestnictwa odnoszą się do trnd. Użytkownicy zarejestrowani jako członkowie społeczności trnd są zwani dalej „Użytkownikami”, a Użytkownicy wybrani do udziału w określonych Projektach trnd są zwani dalej „Uczestnikami”.

Należy pamiętać, że aby dokonać rejestracji i zostać członkiem społeczności trnd oraz brać udział w Projektach trnd, trzeba mieć ukończone 18 lat.

1. Zakres niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa

Niniejsze Warunki użytkowania i uczestnictwa regulują stosunek umowny między Użytkownikiem a trnd w odniesieniu do

 • rejestracji na Platformie trnd i członkostwa w społeczności trnd;
 • korzystania z Platformy trnd i Usług; oraz
 • zgłoszenia do udziału i udziału w Projektach trnd.

Zasadniczo Projekty trnd nie są prowadzone przez trnd, ale przez Spółkę z Grupy trnd lokalnie zarządzającą danymi Projektami trnd. W przypadku zgłoszenia do udziału w określonym Projekcie, możemy wymagać od Użytkownika zaakceptowania określonych warunków danego Projektu trnd, co spowoduje powstanie stosunku prawnego między Użytkownikiem a Spółką z Grupy trnd lokalnie zarządzającą danym Projektem trnd. Takie szczególne warunki projektowe opierają się na niniejszych Warunkach użytkowania i uczestnictwa, ale mogą również obejmować dodatkowe warunki, które odzwierciedlają szczególne wymagania danego Projektu trnd oraz danego kraju. W przypadku konfliktu między niniejszymi ogólnymi Warunkami użytkowania i uczestnictwa a szczególnymi warunkami projektowymi, nadrzędne są szczególne warunki projektowe.

2. Rejestracja na Platformie trnd i członkostwo w społeczności trnd

(1) Aby korzystać z Platformy i Usług na niej oferowanych oraz brać udział w Projektach trnd, trzeba być członkiem społeczności trnd. Aby zostać członkiem społeczności trnd, należy zarejestrować się na Platformie trnd i utworzyć konto („Konto trnd”).

(2) Rejestrację regulują następujące warunki:

 • Rejestracja na platformie internetowej jest bezpłatna i nie nakłada na Użytkownika obowiązku udziału w Projektach trnd. trnd nie ma obowiązku zarejestrować Użytkownika oraz może zaakceptować rejestrację lub nie, według własnego uznania.

 • Rejestracja jest otwarta wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Korzystanie jest ograniczone wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych (tzn. do celów, które można — w większości — uznać za niezwiązane z działalnością komercyjną lub zawodową prowadzoną przez Użytkownika na własny rachunek).

 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji pełne, dokładne i prawdziwe informacje. Informacje podane podczas rejestracji muszą być kompletne, dokładne i aktualne przez cały okres członkostwa. Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji podanych przez Użytkownika znajdują się w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

 • Każdy Użytkownik może utworzyć i wykorzystywać we własnym imieniu tylko jedno Konto trnd. Wielokrotne rejestracje i/lub rejestracje w imieniu osób trzecich są niedozwolone. Użytkownicy nie mogą pozwalać innym osobom korzystać ze swojego Konta trnd.

 • Każdemu Użytkownikowi przydzielane jest hasło wybrane podczas rejestracji. Użytkownicy muszą zapewnić, że ich hasło będzie przechowywane w poufności i chronione przed ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownicy zobowiązani są bez zbędnej zwłoki powiadomić trnd o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia Platformy trnd z ich Konta trnd.

 • W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań przez Użytkownika trnd wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego konta zarejestrowanego przez takiego Użytkownika oraz zakazania takiemu Użytkownikowi możliwości ponownej rejestracji na Platformie trnd.

(3) Aby przesłać wniosek o rejestrację, należy zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania i uczestnictwa. Monit o akceptację Warunków pojawi się podczas procesu rejestracji. Otrzymanie wniosku o rejestrację zostanie potwierdzone elektronicznie.

(4) Po utworzeniu Konta trnd Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany adres w celu weryfikacji adresu e-mail i aktywacji swojego osobistego Konta trnd. Aby aktywować Konto trnd należy postępować zgodnie z instrukcjami z wiadomości e-mail. Po aktywacji Konta trnd przez trnd między Użytkownikiem a trnd zawarta zostaje umowa na podstawie niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa („Umowa użytkownika”).

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy trnd i Usług

(1) Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z Platformy trnd i Usług na niej oferowanych. Powyższe obejmuje m.in. udział w ankietach lub ocenianiu produktów, komentowanie i publikowanie postów, przesyłanie treści lub dołączanie do dyskusji online z innymi Użytkownikami. Usługi są dostarczane przez trnd i — jeśli ma to zastosowanie — przez Spółki z Grupy trnd. W przypadku włączenia przez nas do oferty jakichkolwiek usług osób trzecich, usługi te zostaną wyraźnie określone jako takie. Takie usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom użytkowania lub zasadom polityki prywatności, o czym poinformujemy.

(2) Korzystanie z Platformy trnd i Usług jest ograniczone wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych (tzn. do celów, które można — w większości — uznać za niezwiązane z działalnością komercyjną lub zawodową prowadzoną przez Użytkownika na własny rachunek).

(3) Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, respektowania praw osób trzecich oraz traktowania innych Użytkowników z grzecznością i poszanowaniem podczas korzystania z Platformy trnd i Usług na niej oferowanych, w zakresie wszystkich interakcji z innymi Użytkownikami.

(4) Przesyłanie treści przez Użytkowników dodatkowo reguluje punkt 8 niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa.

4. Zgłoszenia do udziału i udział w Projektach trnd

(1) trnd oferuje zarejestrowanym Użytkownikom możliwość zgłoszenia się do udziału w Projektach trnd za pośrednictwem Platformy trnd oraz — jeżeli zostaną wybrani do udziału w określonym Projekcie trnd zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i uczestnictwa — testowania i oceniania nowych produktów w ramach danego Projektu trnd.

(2) Zasadniczo Projekty trnd nie są prowadzone przez trnd, ale przez Spółkę z Grupy trnd lokalnie zarządzającą danym Projektem trnd.Jeżeli zgłoszenie Użytkownika zostanie rozpatrzone pomyślnie, dana Spółka z Grupy trnd będzie partnerem kontraktowym Użytkownika w zakresie prowadzenia danego Projektu trnd.

(3) Udział w Projektach trnd jest dobrowolny i bezpłatny.

(4) Każdy Projekt trnd jest otwarty wyłącznie dla ograniczonej liczby Użytkowników spełniających określone kryteria ustalone dla odpowiedniej grupy docelowej przez Partnera kampanii, którego produkty są testowane w ramach danego Projektu trnd. W związku z tym wybór Uczestników będzie opierać się między innymi na takich kryteriach, ale zależy od uznania trnd i Spółki z Grupy trnd zarządzającej danym Projektem trnd. Nie istnieje uprawnienie do udziału w konkretnym Projekcie trnd. Środki prawne zostają wyłączone.

(5) trnd zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych Uczestników z Projektu trnd w przypadku naruszenia przez nich Warunków użytkowania i uczestnictwa lub dowolnych dodatkowych szczególnych warunków projektowych danego Projektu trnd.

(6) Użytkownik może zgłosić się do udziału w Projekcie trnd za pośrednictwem Platformy trnd; Użytkownik będzie mógł zgłosić się do udziału tylko po otrzymaniu zaproszenia („bilet zgłoszenia”) od trnd lub Spółki z Grupy trnd zarządzającej danym Projektem trnd, do udziału w określonym Projekcie trnd.

(7) Formularz zgłoszenia do udziału w Projekcie trnd należy wypełnić zgodnie z prawdą; formularze mogą się różnić w zależności od testowanego produktu. Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji podanych przez Użytkownika w zgłoszeniu znajdują się w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

(8) Aby przesłać zgłoszenie, Użytkownik musi zaakceptować Warunki użytkowania i uczestnictwa oraz — jeśli mają zastosowanie — wszelkie dodatkowe szczególne warunki projektowe danego Projektu trnd. Monit o akceptację Warunków pojawi się pod koniec procesu zgłoszenia. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone elektronicznie za pośrednictwem Konta trnd Użytkownika. Jest to jedynie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i nie stanowi akceptacji zgłoszenia ani nie oznacza, że Użytkownik został wybrany na Uczestnika danego Projektu trnd.

(9) Jeżeli Użytkownik zostanie wybrany na Uczestnika danego Projektu trnd, otrzyma od nas dodatkową wiadomość e-mail na podany adres e-mail w celu potwierdzenia jego udziału. Dopiero po otrzymaniu takiej wiadomości między Uczestnikiem a Spółką z Grupy trnd zarządzającą danym Projektem trnd zawarta zostanie umowa na podstawie niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa oraz, jeśli ma to zastosowanie, wszelkich dodatkowych szczególnych warunków projektowych („Umowa projektowa”).

(10) W Projekcie trnd wybrana grupa Uczestników otrzyma produkty określonego Partnera kampanii w celu ich przetestowania lub udostępnione zostaną im określonego informacje dotyczące danego produktu. Uczestnicy są zachęcani do testowania, oceniania i polecania produktów i/lub zapoznawania się z informacjami o produkcie. W żadnym wypadku wybrani Uczestnicy nie są zobowiązani do używania ani oceniania testowanego produktu.

(11) W przypadku, gdy Uczestnik poleca produkty naszych Partnerów kampanii lub udostępnia innym osobom informacje o produktach, Uczestnik musi wskazać, że uczestniczy w Projekcie trnd. Uczestnik zawsze będzie szczerze przedstawiał swoje opinie o produkcie. Krytyka jest wyraźnie dozwolona. Dodatkowe informacje mogą zostać określone w dodatkowych szczególnych warunkach projektowych danego Projektu trnd, które w przypadku konfliktu są nadrzędne w stosunku do niniejszych ogólnych Warunków użytkowania i uczestnictwa.

(12) W ramach udziału w Projektach trnd Użytkownicy mogą przesyłać do trnd raporty, obrazy, pliki audio i wideo oraz inne treści. Zasady przesyłania treści przez Użytkowników zawierają więcej informacji na ten temat (punkt 8 niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa).

(13) Testowane produkty dostarczone Uczestnikowi w ramach Projektu trnd przez trnd lub Partnera kampanii są próbkami i nie są przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż takich testowanych produktów, szczególnie za pośrednictwem serwisów takich jak eBay, jest zabroniona. Należy mieć na uwadze, że nieautoryzowana odsprzedaż może naruszać prawa do znaków towarowych Partnera kampanii, ponieważ Partner kampanii nie wprowadził takich testowanych produktów na rynek w celu odsprzedaży.

(14) W niektórych Projektach trnd wymagany jest zwrot testowanych produktów. Użytkownicy zostaną wyraźnie poinformowani o wszelkich zobowiązaniach do zwrotu produktów, gdy zgłoszą się do udziału w Projekcie trnd. Testowane produkty udostępnione Użytkownikom do testowania przez określony czas (konkretnie na czas trwania Projektu trnd) mogą być używane przez Użytkowników wyłącznie przez taki określony czas, a następnie po upływie takiego czasu muszą zostać odesłane do trnd bez zbędnej zwłoki. Jeżeli okres użytkowania nie został określony, testowany produkt należy na żądanie zwrócić do trnd bez zbędnej zwłoki. trnd poniesie koszty wysyłki zwrotnej, chyba że w Umowie projektowej wyraźnie ustalono inaczej. Dodatkowe informacje, jeśli mają zastosowanie, są regulowane przez szczególne warunki projektowe danego Projektu trnd, które w przypadku konfliktu są nadrzędne w stosunku do niniejszych ogólnych Warunków użytkowania i uczestnictwa.

5. Ochrona danych/dane osobowe

trnd i Spółka z Grupy trnd zdają sobie sprawę z konieczności ochrony danych osobowych Użytkownika i są zaangażowane w ochronę prywatności Użytkownika w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi znajdują się w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

6. Wykorzystanie materiałów dostępnych na Platformie trnd

(1) Wszystkie treści Platformy trnd udostępnione Użytkownikowi przez trnd lub Partnerów kampanii, włączając teksty, wzory, grafikę, logo, ikony, obrazy, pliki audio, pliki do pobrania, interfejsy, kody i oprogramowanie oraz dowolna ich część lub ich połączenie, oraz wszystkie inne dokumenty i materiały (dalej zwane łącznie „Materiałami”) są chronione przepisami prawa autorskiego i/lub prawa o znakach towarowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa na korzyść trnd i/lub jej licencjodawców; oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi przez trnd i obowiązującymi przepisami prawa.

(2) Użytkownik może pobrać lub wydrukować Materiały dostępne na Platformie trnd w celu uzyskania informacji o produktach i usługach trnd, oraz wykorzystywać i przetwarzać takie Materiały zgodnie z wymogami i wytycznymi obowiązującymi Użytkownika w zakresie jego udziału w danym Projekcie trnd, pod warunkiem, że Użytkownik nie zmieni ani nie usunie żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych ani innych informacji zastrzeżonych z Materiałów, które Użytkownik przegląda, pobiera lub drukuje. trnd może ograniczyć lub odwołać to prawo do użytkowania w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wszelkie przypadki wykorzystania Materiałów do celów komercyjnych, włączając m.in. ich powielanie, przekształcanie, dystrybucję, publiczne udostępnianie lub informowanie o nich w celach komercyjnych, bez zgody odnośnego posiadacza praw jest wyraźnie zabronione. Wszystkie pozostałe prawa do Materiałów, włączając wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane z nimi, należą do trnd i/lub jej licencjodawców.

(3) Wszystkie znaki towarowe, logo i inne znaki widoczne na Platformie trnd są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami trnd, jej licencjodawców oraz — jeśli ma to zastosowanie — innych osób trzecich. Wszystkie prawa do takich znaków towarowych, logo i innych znaków są wyłączną własnością ich odnośnych właścicieli. Przyznanie praw do wykorzystywania jakichkolwiek znaków towarowych, logo i innych znaków używanych na Platformie trnd wymaga pisemnej zgody ich odnośnych właścicieli; a żadne sformułowanie na Platformie trnd ani w niniejszych Warunkach użytkowania i uczestnictwa nie będzie interpretowane jako przyznające jakiekolwiek licencje lub prawa do wykorzystania znaków towarowych, logo lub innych znaków używanych na Platformie trnd.

(4) trnd zastrzega wszystkie prawa do Platformy trnd oraz jej treści, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania i uczestnictwa.

7. Przesyłanie treści przez Użytkowników

a. Przyznanie praw do treści przesłanych przez Użytkownika (1) W zakresie korzystania z Platformy trnd przez Użytkownika, szczególnie jego udziału w Projektach trnd, Użytkownik może przesyłać różne rodzaje treści, takie jak raporty kontaktowe, raporty, obrazy, pliki audio i wideo, komentarze lub wpisy na blog (dalej zwane łącznie „Treściami”), do trnd i je publikować.

(2) Z wyłączeniem komentarzy, Użytkownik może według własnego uznania zdecydować, czy chce, aby Treści przesyłane przez niego do trnd były przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego personelu trnd (w takim przypadku trnd wykorzysta Treści Użytkownika do wewnętrznej oceny zakończonych Projektów trnd i działań Użytkownika), czy aby Treści były ogólnie dostępne (w takim przypadku inne osoby również będą widziały Treści przesłane przez Użytkownika).

(3) Użytkownik przyznaje trnd następujące prawa do wykorzystania Treści przesłanych trnd przez Użytkownika:

 • W przypadku przesłania Treści wyłącznie do użytku wewnętrznego Użytkownik przyznaje trnd niewyłączne, bezpłatne prawo obowiązujące na całym świecie, na okres trwania ochrony Treści na mocy obowiązujących przepisów prawa, do wykorzystywania Treści przesłanych przez Użytkownika wyłącznie w celach wewnętrznych trnd (włączając m.in. w celu oceny Projektów trnd i działań Użytkownika w tym zakresie). Powyższe przyznanie prawa do wykorzystywania obejmuje m.in. prawo trnd do powielania, przechowywania, tłumaczenia, dystrybucji, publicznego udostępniania Treści lub dowolnej ich części i w inny sposób informowania o nich w takich celach, w dowolnej formie lub za pośrednictwem dowolnego medium, oraz prawo do adaptacji, przekształcenia lub modyfikacji Treści w zakresie wymaganym dla tych celów z przyczyn technicznych lub prawnych (z uwzględnieniem kreatywnej niepowtarzalności Treści oraz wszelkich autorskich praw osobistych, jakie mogą mieć zastosowanie).

 • W przypadku przesłania Treści do publicznego udostępnienia Użytkownik przyznaje trnd niewyłączne, bezpłatne prawo obowiązujące na całym świecie, na okres trwania ochrony Treści na mocy obowiązujących przepisów prawa, do powielania i publikowania Treści przesłanych przez Użytkownika za pośrednictwem społeczności trnd oraz odnośnego Projektu trnd oraz w celu reklamowania oferty trnd na stronie www.trnd.com (włączając wszelkie podstrony takie jak, na przykład witryna spółki pod adresem www.company.trnd.com lub każdy inny rodzaj obecności Platformy trnd w Internecie w danym kraju). Ponadto trnd ma prawo do udostępnienia Treści przesłanych przez Użytkownika Partnerowi kampanii, którego produkty Użytkownik testował w ramach danego Projektu trnd, w celu poinformowania takiego Partnera o postępach projektowych (np. w prezentacjach wyników) w celach wewnętrznej oceny. Przyznanie praw do wykorzystywania, jak określono powyżej, obejmuje m.in. prawo trnd do powielania, publikowania, przechowywania, tłumaczenia, dystrybucji, publicznego udostępniania Treści lub dowolnej ich części i w inny sposób informowania o nich w takich celach, w dowolnej formie lub za pośrednictwem dowolnego medium, oraz prawo do adaptacji, przekształcenia lub modyfikacji Treści w zakresie wymaganym dla tych celów z przyczyn technicznych lub prawnych (z uwzględnieniem kreatywnej niepowtarzalności Treści oraz wszelkich autorskich praw osobistych, jakie mogą mieć zastosowanie).

(4) Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez trnd wybranej przez niego nazwy użytkownika, która jest przesyłana do trnd razem z Treściami, gdy trnd będzie wykorzystywać Treści Użytkownika zgodnie z jego zgodą. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na autorskie prawa osobiste Użytkownika.

(5) Wszystkie Treści udostępniane przez Użytkownika do publikacji są ogólnie dostępne za pośrednictwem Platformy trnd bez ograniczenia czasowego na okres, w jakim dany Projekt trnd — w kontekście którego Treści Użytkownika zostały opublikowane — będzie dostępny na Platformie trnd. Jednakże Użytkownik ma prawo zażądać w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku zakończenia członkostwa Użytkownika w społeczności trnd) usunięcia przez trnd Treści opublikowanych przez Użytkownika.

(6) Podczas udostępniania Treści Użytkownika, Użytkownik może również zostać poproszony o udzielenie opcjonalnej zgody na

(i) wykorzystanie przez trnd Treści Użytkownika w celu reklamowania społeczności trnd i oferty WOM (marketingu szeptanego) trnd (wykorzystanie w celach reklamowych przez trnd). Wyrażając zgodę na powyższe, Użytkownik przyznaje trnd niewyłączne, bezpłatne prawo z możliwością udzielania podlicencji, obowiązujące na całym świecie, na okres trwania ochrony Treści na mocy obowiązujących przepisów prawa, do powielania, dystrybucji, publikowania, publicznego udostępniania Treści lub dowolnej ich części i w inny sposób informowania o nich w dowolnej formie (np. w materiałach drukowanych, takich jak ulotki, banery i broszury na targach, lub w formie cyfrowej, takiej jak newslettery, prezentacje, banery internetowe itp.) w celach reklamowych, o których mowa powyżej, w dowolnej formie lub za pośrednictwem dowolnego medium, oraz prawo do adaptacji, przekształcenia lub modyfikacji Treści w zakresie wymaganym dla tych celów z przyczyn technicznych lub prawnych (z uwzględnieniem kreatywnej niepowtarzalności Treści oraz wszelkich autorskich praw osobistych, jakie mogą mieć zastosowanie);

lub

(ii) trnd może udostępnić Treści Użytkownika Partnerowi kampanii, którego produkty Użytkownik testował w ramach danego Projektu trnd, w celu umożliwienia takiemu Partnerowi wykorzystania Treści Użytkownika w reklamie testowanych produktów (wykorzystanie w celach reklamowych przez Partnerów kampanii). Wyrażając zgodę na powyższe, Użytkownik przyznaje trnd prawo do udzielenia odnośnemu Partnerowi kampanii niewyłącznego, bezpłatnego prawa z możliwością udzielania podlicencji, obowiązującego na całym świecie, na okres trwania ochrony Treści na mocy obowiązujących przepisów prawa, do powielania, dystrybucji, publikowania, publicznego udostępniania Treści lub dowolnej ich części i w inny sposób informowania o nich w dowolnej formie lub za pośrednictwem dowolnego medium (np. w materiałach drukowanych, włączając ulotki i broszury lub w formie cyfrowej, takiej jak newslettery, prezentacje, banery internetowe itp.) w celach reklamowych, o których mowa powyżej, oraz prawo do adaptacji, przekształcenia lub modyfikacji Treści w zakresie wymaganym dla tych celów z przyczyn technicznych lub prawnych (z uwzględnieniem kreatywnej niepowtarzalności Treści oraz wszelkich autorskich praw osobistych, jakie mogą mieć zastosowanie).

(7) Zgoda Użytkownika na wykorzystanie określone powyżej jest dobrowolna, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem w odniesieniu do wykorzystywania w przyszłości, chyba że takie wycofanie miałoby nieuzasadniony wpływ na trnd lub odnośnego Partnera kampanii. Prawo Użytkownika do wycofania zgody zostaje w szczególności ograniczone w przypadkach, gdy możliwości wykorzystania przez trnd lub Partnera kampanii już wyprodukowanych lub zamówionych materiałów reklamowych zostałyby naruszone. Należy pamiętać, że Treści, które zostały już raz opublikowane (np. na Platformie trnd), zasadniczo pozostają osiągalne lub ogólnie dostępne po wycofaniu zgody przez Użytkownika. Jednakże z zastrzeżeniem warunków określonych powyżej Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia takich Treści.

(8) Wszystkie dane osobowe przesłane do trnd będą traktowane zgodnie z naszą Polityką prywatności i plików cookie.

b. Wytyczne dotyczące Treści przesłanych przez Użytkownika; Zabezpieczenie

(1) Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie Treści przesłane przez niego do trnd, włączając bez ograniczeń odpowiedzialność z tytułu dokładności Treści, ich kompletności i zgodności z prawem.

(2) Użytkownik zobowiązuje się przesyłać Treści do trnd wyłącznie w przypadku, gdy ma pewność, że wszystkie przesyłane Treści spełniają poniższe wymagania:

 • Użytkownik jest jedynym autorem Treści i właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do Treści lub — w przeciwnym przypadku — Użytkownik ma prawo do udostępnienia Treści trnd w celu wykorzystania określonego w niniejszych Warunkach użytkowania i uczestnictwa oraz przyznania trnd odnośne prawa do wykorzystania;

 • wszystkie osoby widoczne na obrazach zawartych w Treściach przesłanych przez Użytkownika udzieliły wyraźnej zgody na przesłanie i/lub publikację takich Treści (a w przypadku, gdy widoczne są dzieci, uzyskano również zgodę wszystkich odpowiedzialnych opiekunów prawnych);

 • wszystkie Treści wprowadzone przez Użytkownika są zgodne z prawdą i dokładne;

 • wykorzystanie Treści przesłanych przez Użytkownika nie narusza niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa.

 • Użytkownik nie będzie przesyłać żadnych Treści:

  • których Użytkownik wie, że są poufne, nieprawdziwe, niedokładne, mylące lub fałszywe;

  • które naruszają prawa autorskie osób trzecich lub inne prawa osób trzecich, włączając m.in. autorskie prawa osobiste lub prawa własności intelektualnej lub przemysłowej;

  • które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa lub oficjalne regulacje lub w inny sposób są niewłaściwe;

  • które mają charakter oszczerczy, zniesławiający, obraźliwy lub dyskryminujący wobec dowolnej osoby lub dowolnego podmiotu;

  • za które Użytkownik otrzymał zapłatę lub inne wynagrodzenie od osoby trzeciej lub które stanowią Treści komercyjne dla celów reklamowania ofert własnych lub osób trzecich;

  • które zawierają informacje o innych witrynach, adresy, adresy e-mail, dane kontaktowe lub numery telefonów;

  • które zawierają komputerowe wirusy, robaki lub inne potencjalnie szkodliwe programy komputerowe lub pliki, lub innego rodzaju spam.

(4) Użytkownik zabezpiecza trnd (oraz wszystkich jej dyrektorów, członków zarządu i pracowników) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i stratami — włączając wszelkie uzasadnione opłaty prawne i sądowe — wynikające z zawinionego naruszenia zobowiązań Użytkownika, o których mowa powyżej.

(5) trnd zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji — bez uprzedniego powiadomienia — wszelkich Treści, które trnd według własnej oceny uzna za naruszające powyższe wytyczne dotyczące treści lub wszelkie inne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa lub obowiązujące przepisy prawa.

(6) W każdym wypadku trnd zastrzega sobie prawo do usunięcia przesłanych Treści bez wcześniejszego powiadomienia lub do odmowy opublikowania lub dystrybucji Treści.

8. Opis Usługi: Platforma trnd

a. Dostępność Platformy trnd i Usług

(1) Platforma trnd jest udostępniania przez trnd bezpłatnie i według jej uznania. Użytkownikowi nie może rościć sobie prawa do dostępu do Platformy trnd lub jakichkolwiek Usług lub funkcji Platformy trnd.

(2) trnd ma prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania wprowadzić zmiany do Platformy trnd lub Usług i/lub zaprzestać udostępniania Platformy trnd (w całości lub w części) lub Usług.

(3) Platforma trnd lub Usługi mogą być tymczasowo niedostępne z powodów technicznych. Użytkownikom, nawet jako Uczestnikom Projektów trnd, nie przysługują żadne roszczenia do stałej dostępności do Platformy trnd i Usług trnd. trnd nie odpowiada i nie przyjmuje odpowiedzialności w zakresie nieprzerwanego i wolnego od wad dostępu do Platformy trnd i/lub Usług.

(4) Użytkownicy muszą sami zapewnić na własny koszt, że spełniają wszelkie niezbędne wymagania techniczne w zakresie korzystania z Platformy trnd i Usług trnd, włączając m.in. niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie (np. przeglądarkę internetową), a także szybkość dostępu i szybkość transmisji danych. trnd nie przyjmuje odpowiedzialności za kompatybilność Platformy trnd i Usług oferowanych na Platformie trnd z określonym środowiskiem sprzętowym i programowym Użytkownika.

b. Dokładność, kompletność, zgodność z prawem i aktualność informacji i Treści na Platformie trnd

(1) trnd nie odpowiada ani nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że oświadczenia, dane lub inne informacje dostarczane za pośrednictwem Platformy trnd (dalej zwane „Informacjami”)są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Informacje udostępniane na Platformie trnd mają wyłącznie charakter ogólny i nigdy nie należy ich uznawać za wiarygodne źródło ani za jedyną podstawę podejmowanych decyzji. Użytkownik, który opiera się na Informacjach udostępnionych na Platformie trnd, robi to na własne ryzyko. Należy pamiętać, że Informacje udostępniane na Platformie trnd mogą być nieaktualne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Informacji udostępnianych na Platformie trnd w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do weryfikowania ani aktualizowania Informacji na Platformie trnd. Monitorowanie wszelkich zmian w Informacjach udostępnianych na Platformie trnd jest obowiązkiem Użytkownika.

(2) trnd nie przyjmuje również odpowiedzialność za dokładność, kompletność i aktualność Treści generowanych i przesyłanych przez Użytkowników; odpowiada za nie wyłącznie dany Użytkownik. W szczególności trnd nie odpowiada za zapewnienie, że Treści generowane przez Użytkowników Platformy trnd są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie podlegają prawom osób trzecich. trnd nie jest w stanie w pełni kontrolować i regularnie przeglądać wszystkich Treści przesyłanych przez Użytkowników i udostępnianych na Platformie trnd. trnd nie przyjmuje takich Treści jako własnych i wyraźnie odcina się od wszelkich poglądów i opinii wyrażanych w takich Treściach, które niekoniecznie odzwierciedlają poglądy trnd.

c. Łącza do zewnętrznych witryn

Nasza oferta obejmuje łącza do zewnętrznych witryn osób trzecich, których treść jest poza naszą kontrolą. Nie możemy w związku z powyższym przyjąć odpowiedzialności za takie treści osób trzecich. Takie łącza są oferowane Użytkownikowi jako usługa i dostarczane wyłącznie jako odniesienie do witryn osób trzecich, które mogą zawierać inne istotne Informacje. Jednakże za wszelkie Treści w podlinkowanych witrynach odpowiadają zawsze wyłącznie strony oferujące takie Treści lub operatorzy podlinkowanych witryn. trnd nie dokonuje przeglądu wszystkich Informacji udostępnianych na takich witrynach osób trzecich. trnd nie jest w stanie regularnie monitorować Treści w podlinkowanych witrynach. Odnośniki do takich witryn nie oznaczają, że trnd przyjmuje Treści w tych witrynach za własne. trnd wyraźnie odcina się od wszelkich poglądów i opinii wyrażonych w takich witrynach, które niekoniecznie odzwierciedlają poglądy trnd. trnd nie odpowiada za żadne straty, szkody ani inne uszczerbki wynikające z korzystania z podlinkowanych witryn.

9. Polityka cookies

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie ze zanonimizowanym adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Jako użytkownik możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Aby uniemożliwić Google zbieranie i używanie danych takich jak cookies lub zanonimizowany adres IP, możesz ściągnąć i zainstalować plug-in przeglądarki internetowej klikając w poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeżeli przeglądasz tę stronę za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym (np. smartfonie lub tablecie), kliknij tutaj, aby wyłączyć tracking Google Analytics.

Do celów Google Analytics używamy poniższych cookies:

 • “_ga” cookie do celów rozróżnienia użytkowników – ważność upływa po 2 latach
 • “_gat” cookie do celów ograniczenia ilości zapytań – ważność upływa po 10 minutach
 • “ga-disable-“ do celów umożliwienia rezygnacji z trackingu GA – ważność upływa 31.12.2099

10. Ograniczenie odpowiedzialności

(1) trnd ponosi odpowiedzialność za szkody bez ograniczeń w przypadku celowego działania lub rażącego zaniedbania.

(2) Ponadto trnd odpowiada za szkody spowodowane przez zwykłe zaniedbanie wynikające z istotnego niewywiązania się z obowiązku, które stanowi zagrożenie dla realizacji celu umowy z Użytkownikiem, lub z nieprzestrzegania obowiązków, których wykonanie stanowi warunek wstępny właściwej realizacji umowy i rzetelnego jej przestrzegania. Poza powyższym odpowiedzialność trnd z tytułu zwykłego zaniedbania zostaje wykluczona.

(3) Ograniczenie odpowiedzialności określone powyżej ma zastosowanie do wszelkich roszczeń z tytułu szkód, niezależnie od ich podstawy prawnej, z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkód (i) w przypadku utraty życia, naruszenia ciała lub zdrowia; (ii) jeżeli udzielono gwarancji (w takim przypadku zastosowanie ma postanowienie w sprawie odpowiedzialności w zakresie gwarancji, pod warunkiem, że gwarancja zawiera odpowiedni zapis); (iii) w przypadku, gdy wady zostały podstępnie zatajone; oraz (iv) w przypadkach naruszenia niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkty [Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG].

(4) Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie w przypadkach roszczeń z tytułu szkód, których można dochodzić przeciwko dyrektorom, członkom zarządu, pracownikom, przedstawicielom i różnego rodzaju pośrednikom [Erfüllungsgehilfen] trnd.

11. Zakończenie członkostwa w społeczności trnd i stosunek do istniejących Umów projektowych

(1) Użytkownik może zakończyć członkostwo w społeczności trnd w dowolnym momencie poprzez rozwiązanie z nami Umowy użytkownika. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązania dostępnymi na Koncie trnd Użytkownika w zakładce „Moje trnd”. W przypadku, gdy Użytkownik uczestniczy w Projekcie trnd prowadzonym w momencie zakończenia członkostwa, należy pamiętać, że wszelkie zobowiązania wynikające z udziału Użytkownika w Projekcie (np. zobowiązanie do zwrotu testowanych produktów) pozostaje w mocy.

(2) trnd może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę użytkownika bez podania przyczyny w dowolnym momencie z zachowaniem 14-dniowego wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania Umowy z ważnej przyczyny w trybie nadzwyczajnym pozostaje nienaruszone.

(3) Uznaje się, że trnd ma ważną przyczynę do rozwiązania Umowy w trybie nadzwyczajnym w szczególności, gdy Użytkownik naruszy ogólne zasady użytkowania (zgodnie z punktem 3 niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa) lub zasady przesyłania Treści przez Użytkowników (zgodnie z punktem 8 niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa). Uznaje się również, że ważna przyczyna istnieje w przypadku, gdy Użytkownik naruszy szczególne warunki projektowe uzgodnione w zakresie danego Projektu trnd. Wypowiedzenie umowy przez trnd musi zostać dostarczone na piśmie (forma elektroniczna jest wystarczająca).

(4) Rozwiązanie Umowy użytkownika bez podania przyczyny nie ma wpływu na ważność Umowy projektowej w sprawie udziału w Projekcie trnd, która może obowiązywać w momencie wypowiedzenia. Każdy powód uzasadniający rozwiązanie Umowy użytkownika przez trnd w trybie nadzwyczajnym stanowi jednocześnie ważną przyczynę dla trnd lub odnośnej Spółki z Grupy trnd do rozwiązania wszystkich Umów projektowych obowiązujących w momencie dostarczenia wypowiedzenia. Jednakże w takim przypadku trnd lub odnośna Spółka z Grupy trnd nie ma obowiązku rozwiązania takich umów. Rozwiązanie Umowy projektowej w trybie nadzwyczajnym pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań Użytkownika, które nadal obowiązują po rozwiązaniu Umowy projektowej (np. zobowiązanie do zachowania poufności lub do zwrotu testowanych produktów).

12. Zmiany Warunków użytkowania i uczestnictwa

(1) trnd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa w dowolnym terminie ze skutkiem na przyszłość. Zmienione warunki zostaną opublikowane na Platformie trnd, a Użytkownicy będą mieli możliwość ich zaakceptowania po kolejnym zalogowaniu się na Platformę trnd. Wszelkie zmiany obowiązują od daty wskazanej przez trnd.

(2) W przypadku braku akceptacji zmian przez Użytkownika, może w dowolnym momencie zakończyć członkostwo zgodnie z punktem 11 niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa. W takim przypadku wykonanie wszelkich trwających Umów projektowych jest regulowane przez niniejsze Warunki użytkowania i uczestnictwa w wersji obowiązującej przed wprowadzeniem zmian, które skłoniły Użytkownika do zakończenia uczestnictwa.

13. Rozdzielność, prawo właściwe

(1) W przypadku, gdy co najmniej jedno z postanowień niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa będzie lub stanie się nieważne, w całości lub w części, lub gdy okaże się, że niniejsze Warunki użytkowania i uczestnictwa zawierają lukę, pozostaje to bez uszczerbku dla ważności pozostałej części niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa, chyba że utrzymanie niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa stanowiłoby nieuzasadnioną trudność dla jednej ze Stron.

(2) Niniejsze Warunki użytkowania i uczestnictwa podlegają przepisom prawa materialnego Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem i ma miejsce zwykłego pobytu w kraju innym niż Federalna Republika Niemiec w momencie, gdy korzysta z Platformy trnd i/lub uczestniczy w Projekcie trnd, powyższy wybór prawa pozostaje bez uszczerbku dla zastosowania wymuszających swoją właściwość przepisów prawa obowiązujących w kraju zwykłego miejsca pobytu Użytkownika. Konsumentem jest każda osoba zawierająca Umowę użytkownika lub Umowę projektową do celów, które można — w większości — uznać za niezwiązane z działalnością komercyjną lub zawodową prowadzoną przez Użytkownika na własny rachunek. Konsument zawsze ma prawo wnieść roszczenie przeciwko trnd do sądów właściwych miejscowo dla miejsca zamieszkania konsumenta.

14. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków użytkowania i uczestnictwa prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce noty prawne.