Login użytkownika

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta na trnd?

ERV

Regulamin Konkursu w ramach projektu ERV

Regulamin Konkursu w ramach projektu ERV

1.Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie w ramach projektu ERV, zwanym dalej Konkursem, organizowanym przez trnd Central Eastern Europe Kft Sp. z o. o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-203), przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471945, NIP: 1070026815, zwane dalej „Organizatorem” bądź „trnd”.

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, z siedzibą w Gdańsku (80-748), przy ul. Chmielnej 101/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214412, NIP: 2040000303, REGON: 193072350.

1.3. Konkurs rozpoczyna się od 20.07.2015 i trwa do 14.08.2015 roku.

1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy ani członkowie organów Organizatora, Fundatora nagród, osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców, a także członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika w/w podmiotów.

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się w programie trnd poprzez prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia do projektu ERV, dostępnego pod adresem https://www.trnd.com/pl/moje-trnd/erv/formularz-zgloszeniowy i spełnić warunki udziału w Konkursie opisane w pkt 3.

2.4. Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołana Komisja Konkursowa wyłoni 5 laureatów Konkursu, zgodnie z postanowieniami pkt. 3.

2.5. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej http://www.trnd.com/pl/projekty/erv/realizacja-projektu/erv-final-projektu

2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

3.Wyłanianie zwycięzców (laureatów)

3.1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 laureatów Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami wskazanymi w pkt. 4.

3.2. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów spośród osób, które spełnią łącznie następujące kryteria:

  • Aktywnie uczestniczą w dyskusji na blogu projektu ERV na stronie: www.trnd.com/pl/projekty/erv/realizacja-projektu

  • Udzielą odpowiedzi w dwóch ankietach projektu – początkowej i końcowej.

  • Będą publikować informacje o projekcie i udziale w nim w mediach społecznościowych, na forach, blogach.

3.3. Spośród osób, które spełnią wymogi określone w niniejszym Regulaminie, w tym wskazane w pkt. 3.2 powyżej, wybierze laureatów, których wypowiedzi w dyskusjach na blogu projektu ERV, informacje publikowane w mediach społecznościowych, na forach, blogach oraz w ankietach projektu były w ocenie Organizatora najciekawsze, najbardziej kreatywne, wykazujące się rzetelnością, umiejętnością uargumentowania swojego stanowiska, w których przejawiało się pogłębione zainteresowanie tematem ubezpieczeń podróży i oferty ERV.

4.Nagrody w Konkursie

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody dla Uczestników (Laureatów)

  • 1 bon o wartości 3 000 zł do wykorzystania w biurze podróży Itaka w terminie do dnia 31.12.2015 (oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 333 zł na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej)

  • 2 bony o wartości 1 000 zł każdy do wykorzystania w biurze podróży Itaka w terminie do dnia 31.12.2015 (oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 111 zł/każdy bon/ na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej)

  • 2 walizki podróżne marki Samsonite o wartości 510,45 zł każda (oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 57 zł/każda walizka/ na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej)

5.Przyznanie i przekazanie nagród w Konkursie

5.1. Nagroda nie może być zamieniona na inną. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego nagrody.

5.2. Uprawnienie do odbioru nagrody nie może być przez Uczestnika przeniesione (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie) na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

5.3. Fundator nagród wyśle nagrody Laureatowi w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia listy laureatów Konkursu.

5.4. Nagrody są dostarczane do laureatów na podany przez nich w formularzu zgłoszenia do projektu ERV adres na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na koszt Fundatora Nagród.

5.5. Laureat ma obowiązek pokwitować (pracownikowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej) odbiór zamówionej nagrody, pod rygorem odmowy jej wydania.

5.6. Odmowa pokwitowania przez laureata odbioru nagrody, jak również brak współdziałania przez laureata w zakresie koniecznym dla dokonania odbioru nagrody i/lub niemożność jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie laureata (w szczególności w wyniku braku jej odbioru lub podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata), mimo dwukrotnej próby, powodują utratę przez laureata prawa do otrzymania nagrody, a osoba taka zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu.

5.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Fundatora nagród.

5.8. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6.Obciążenia publicznoprawne związane z odbiorem nagród

6.1 Do każdej nagrody rzeczowej wymienionej w pkt 4, laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która zostanie przeznaczona przez Fundatora nagród na uregulowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej zgodnie z artykułem 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.Reklamacje

7.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą składać w formie pisemnej, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Organizatora, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu.

7.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

7.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

8.Dane Uczestników i ich ochrona

8.1. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Konkursie.

8.2. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, dla celów przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym dostarczenia nagród konkursowych oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

8.3. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazanych im przez Uczestników Konkursu.

8.4. Każdy Uczestnik został poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika traktowane jest jako równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

8.5. W przypadku Laureatów – dane osobowe laureatów zostaną przekazane Fundatorowi Nagród w celu zrealizowania wysyłki nagród.

9.Regulamin Konkursu i jego zmiany

9.1. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do niniejszego Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na Stronie projektu.

9.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona potencjalnym Uczestnikom na stronie: http://www.trnd.com/pl/projekty/erv/regulamin-konkursu-w-ramach-projektu

10.Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

10.2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

10.3. Biorąc udział w projekcie ERV uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2015.